Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verbetering van het kader voor beleggingsfondsen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Verbetering van het kader voor beleggingsfondsen

De sector van de beleggingsfondsen is voortdurend in beweging en draagt ook bij aan de ontwikkeling van geïntegreerde en doeltreffende Europese markten. Dit groenboek start een discussie over eventuele verbeteringen van de richtlijn inzake instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) die niet nauwkeurig en flexibel genoeg is om de ontwikkelingen van de markten voldoende te volgen.

BESLUIT

Groenboek over de verbetering van het EU-kader voor beleggingsfondsen [COM(2005) 314 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Beleggingsfondsen nemen een belangrijke plaats in op de Europese financiële markten; de meeste daarvan hebben de vorm van een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe). Dit groenboek is gericht op de verbetering van het wetgevingskader van de fondsensector op korte en middellange termijn, om de prestaties van de sector te verhogen en geïntegreerde en doeltreffende Europese markten te versterken.

De sector heeft zich ontwikkeld en niet alle mogelijkheden van de Europese icbe-wetgeving - gewijzigde Richtlijn 85/611/EEG - zijn benut. Het groenboek (tezamen met een diepgaande analyse) vormt een eerste evaluatie van de uitwerking van de richtlijn. Door de nieuwe uitdagingen die buiten het bereik van deze richtlijn vallen, komen de tekortkomingen aan het licht:

 • de snelle evolutie van de financiële markten en het gebrek aan aanpassingvermogen van de bestaande wetgeving;
 • de verschijning van alternatieve, complexere investeringsstrategieën, substitutieproducten en nieuwe risico's;
 • de verwachtingen van de investeerders en de noodzaak hen te beschermen - vooral gezien de veranderingen in het productengamma en in de distributienetwerken.

Ondanks de ontwikkeling van grensoverschrijdende icbe's die belangrijke marktpartijen zijn geworden, heeft de icbe-richtlijn deze grensoverschrijdende dimensie onvoldoende gestimuleerd. Daardoor zijn de Europese icbe's aanzienlijk kleiner dan de Amerikaanse, waardoor er geen schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Het groenboek dringt er daarom op aan om alle mogelijkheden van het huidige kader te benutten.

Het potentieel van de bestaande wetgeving

Het doeltreffender maken van de icbe-wetgeving berust in eerste instantie op een eenvormige toepassing in de lidstaten.

Er zijn dus prioritaire acties nodig om de reeds bestaande maatregelen te verduidelijken en te consolideren; sommige ervan hadden tot doel de icbe-richtlijn aan te vullen.

In de eerste plaats moet het begrip product worden gepreciseerd. De Productrichtlijn heeft het gamma van door de icbe's beheerde activa uitgebreid. De producten zijn gediversifieerd en complexer geworden. Er moet dus opnieuw worden nagedacht over de wijze waarop rechten van deelneming in fondsen mogen worden verkocht en aangeprezen. Met name moet de informatie over de producten worden aangepast aan hun ontwikkeling.

In de tweede plaats hebben de door Richtlijn 2001/107/EG ("Beheermaatschappijen") aangebrachte wijzigingen het paspoort voor het product icbe aangevuld met een paspoort voor de beheermaatschappijen. Desondanks is het paspoort voor de beheermaatschappijen nog altijd niet voltooid. Het kader van het paspoort zelf moet worden verbeterd; de dubbelzinnigheden in de richtlijn moeten worden weggenomen, zodat deze als een echt paspoort kan functioneren.

De prioritaire acties voor een betere werking van de huidige wetgeving moeten met name betrekking hebben op:

 • het vereenvoudigen van de kennisgevingsprocedure voor fondsen die van het paspoort gebruik maken;
 • het bevorderen van de toepassing van de aanbevelingen van de Commissie betreffende het gebruik van derivaten en het vereenvoudigde prospectus;
 • het verduidelijken van de definitie van de activa die door icbe's kunnen worden verworven.

Uitdagingen op lange termijn

De huidige wetgeving moet ook kunnen worden aangepast aan de uitdagingen op lange termijn. Door de snelle ontwikkeling van de financiële markten, de toenemende complexiteit van de producten en de diversificatie van de investeringsstrategieën met de opkomst van alternatieve investeringsstrategieën, en de toenemende eisen van de investeerders is een rationalisering van de bestaande wetgeving noodzakelijk.

Daarom is een bezinning over een reductie van de kosten noodzakelijk. Door een consolidatie zou de sector concurrerender worden, gezien het aantal fondsen van beperkte omvang. Het groenboek stelt de volgende manieren voor om consolidatie te vergemakkelijken:

 • grensoverschrijdende fusies van fondsen;
 • het poolen van fondsen met een gemeenschappelijk beheer en bestuur;
 • een rationalisering van de waarnemings- en bewaardiensten door het scheiden van de beheermaatschappij en de bewaarder;
 • de verbetering van de organisatie van de fondsadministratie, gezien de grote fragmentatie van de Europese infrastructuur voor de verwerking van aankoop- en verkooporders.

Parallel hieraan is een globale visie op de vermogensbeheersactiviteiten noodzakelijk; aangezien de icbe's concurrentie krijgen van nieuwe producten met vergelijkbare kenmerken. Hierdoor kunnen deze vervangende producten de goede werking van de markt en de bescherming van de beleggers bedreigen aangezien zij ook onder verschillende voorschriften vallen. Voor deze producten gelden bijvoorbeeld lichtere transparantievoorschriften wat onkosten en vergoedingen betreft.

Ook is de opkomst van alternatieve, complexere investeringsinstrumenten een bron van grotere risico's voor de investeerders. In de nationale wetgevingen is er op dit gebied totaal geen eenheid.

In het groenboek wordt moderniserning van de icbe-wetgeving voorgesteld door toepassing van de Lamfalussy-benadering op twee niveaus: niveau 1 van de wetgeving waarin de kaders worden vastgelegd; niveau 2 met gedetailleerde wetgeving voor de toepassing van die kaders. Op die manier is de wetgeving flexibeler en beter aangepast aan veranderingen. Een dergelijke operatie moet echter niet te lichtvaardig worden doorgevoerd, aangezien deze het bestaande kader grondig zou veranderen en aanzienlijke aanpassingen zou vereisen. Op dit ogenblik lijken dergelijke aanpassingen niet gerechtvaardigd aanzien de noodzakelijke verbeteringen ook mogelijk zijn volgens het schema van de huidige wetgeving.

In 2006 heeft de Commissie het witboek over de verbetering van het kader voor de interne markt voor beleggingsfondsen voorgesteld [COM(2006) 686 def.]. In dit document stelt de Commissie verschillende maatregelen voor met het oog op de hervorming van het huidige communautaire kader voor beleggingsfondsen voor (de icbe-richtlijn). Deze hervormingen hebben ten doel het regelgevingskader en het kader waarbinnen beleggingsfondsen opereren te vereenvoudigen en de beleggers aantrekkelijke en veilige beleggingsoplossingen te bieden

Laatste wijziging: 20.11.2006

Top