Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Onderzoek op beleggingsgebied en financieel analisten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Onderzoek op beleggingsgebied en financieel analisten

De Commissie geeft een overzicht van de Europese wetgevingsmaatregelen inzake onderzoek op beleggingsgebied en komt met een aantal richtsnoeren ter zake. Met name wordt ingegaan op belangenconflicten, maar ook op de registratie van analisten, op onafhankelijk onderzoek, op de betrekkingen tussen uitgevende instellingen en analisten en op beleggerseducatie.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 12 december 2006: "Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analisten" [COM(2006) 789 definitief - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Door onderzoek op beleggingsgebied komt financiële informatie beschikbaar die een passende prijszetting mogelijk maakt, uitgevende instellingen helpt bij het aantrekken van kapitaal en diepe en liquide secundaire markten voor financiële instrumenten garandeert.

Bij dit soort onderzoek vatten financieel analisten ruwe informatie samen in beter verteerbaar materiaal. Mede op basis daarvan nemen beleggers hun beleggingsbeslissingen en produceren intermediairs hun onderzoek, beleggingsadvies of publicitaire mededelingen.

De analisten zijn voor de financiële markten van groot belang, maar worden geconfronteerd met talrijke belangenconflicten. Zo kunnen de belangen van een beleggingsonderneming of van een cliënt strijdig zijn met de belangen van degenen voor wie het onderzoek is bedoeld. Daarom overweegt de Commissie maatregelen om de waarde en integriteit van onderzoek op beleggingsgebied te vergroten.

De mededeling hangt samen met het werk van de Forumgroep inzake financieel analisten (DE) (EN) (FR) en het Technical Committee van de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) (EN).

Werk van de Forumgroep en de IOSCO

In het verslag van de Forumgroep staan de voorkoming, het beheer, de bewaking en de bekendmaking van belangenconflicten in verband met onderzoek op beleggingsgebied centraal. Het bevat aanbevelingen voor analisten die betrokken zijn bij aanbiedingen van effecten en andere financieringswerkzaamheden. Ook krijgen ondernemingen advies over optimale werkwijzen, de beloning van analisten, de effectenhandel door analisten en de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied op de retailmarkt.

De IOSCO heeft zich gericht op analisten die bij geïntegreerde zakenbanken of makelaars-handelaars werken, hoewel zij geenszins de enigen zijn die met belangenconflicten worden geconfronteerd. Het verslag (EN) moet leiden tot een consequente toepassing van de regels op de volgende gebieden:

  • opsporen, vermijden, beheren, bekendmaken en elimineren van belangenconflicten;
  • integriteit van analisten en hun onderzoek;
  • voorlichting aan beleggers over belangenconflicten waarmee analisten worden geconfronteerd.

Richtlijnen Marktmisbruik en de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID)

In de richtlijnen Marktmisbruik wordt voorgeschreven dat informatie waarin een beleggingsstrategie wordt aanbevolen of voorgesteld, een juiste voorstelling van zaken moet geven en melding moet maken van belangenconflicten. De Commissie heeft een regeling vastgesteld voor de bekendmaking van belangenconflicten die van invloed kunnen zijn op de beleggingsinformatie.

Wanneer een beleggingsonderneming beleggingsdiensten aanbiedt, moet zij een overeenkomstig de MiFID verleende vergunning bezitten en aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen. Ingevolge de MiFID moeten de ondernemingen:

  • maatregelen nemen om belangenconflicten te onderkennen;
  • hun beleid inzake belangenconflicten bekendmaken;
  • maatregelen treffen om de belangen van hun cliënten te behartigen;
  • bekendmaken wanneer de maatregelen ontoereikend zijn om het belang van de cliënt te waarborgen;
  • de aard en bron van belangenconflicten aan hun cliënten bekendmaken.

Belangenconflicten - onderzoek op beleggingsgebied

Een aanbeveling die als onderzoek op beleggingsgebied wordt bestempeld of in soortgelijke bewoordingen wordt aangeduid, dan wel als een objectieve of onafhankelijke verklaring wordt voorgesteld, is te beschouwen als onderzoek op beleggingsgebied. Bij zo´n tot de cliënt in het algemeen gerichte aanbeveling mag het niet gaan om beleggingsadvies. Dat moet namelijk afgestemd zijn op de behoeften van een bepaalde cliënt of berusten op een afweging van diens persoonlijke omstandigheden. Beleggingsondernemingen moeten zorgen voor een effectieve scheiding van de activiteiten die de belangen van cliënten dienen, en die welke zakelijke belangen dienen. Een onderneming die aanbevelingen doet die geen onderzoek op beleggingsgebied behelzen, moet aangeven dat deze niet zijn opgesteld overeenkomstig normen ter bevordering van de objectiviteit.

Om hun objectiviteit te waarborgen, moeten beleggingsondernemingen de betrokken personen verbieden bepaalde transacties te verrichten, met name als deze personen eerder dan het publiek kennis hebben van de timing of inhoud van het onderzoek.

Ondernemingen die door een derde geproduceerde gegevens verspreiden, zijn niet gebonden aan deze maatregelen, tenzij zij ingrijpende wijzigingen in deze gegevens hebben aangebracht en mits zij zich ervan hebben vergewist dat aan de MiFID-verplichtingen is voldaan.

Vier openstaande kwesties

Ondanks het werk van de Forumgroep en de IOSCO staan nog vier kwesties open. Ten eerste de mogelijkheid om analisten te verplichten hun kwalificaties te laten registreren. De problemen in verband met de partijdigheid van analisten vloeien echter niet zozeer voort uit een gebrek aan competentie, als wel uit het onvermogen van ondernemingen om de belangenconflicten die bij hun onderzoek ontstaan, te beheren.

Ten tweede het onderzoek van onafhankelijke bureaus en van zakenbanken. Een onderzoeksbureau wordt gefinancierd door zijn cliënten. Een zakenbank wordt indirecter betaald. Toch is er niet noodzakelijkerwijze sprake van kwaliteitsverschillen tussen hun onderzoek. Met het oog op een gelijke behandeling van het door hen verrichte onderzoek staat de MiFID beleggingsondernemingen toe inducements aan te nemen indien dit aan de cliënt bekend wordt gemaakt en de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Dit geldt voor "gebundelde" diensten en voor diensten die portefeuillebeheerders van makelaarskantoren afnemen.

Ten derde de invoering van een gedragscode voor de betrekkingen tussen uitgevende instellingen en analisten. Met de MiFID en de Richtlijn Marktmisbruik wordt voorkomen dat uitgevende instellingen ongewenste redactionele invloed uitoefenen op het onderzoek. De richtlijnen verbieden tevens dat koersgevoelige informatie aan analisten bekend wordt gemaakt voordat de informatie aan de rest van de markt wordt meegedeeld. De Commissie is van oordeel dat de betrekkingen tussen uitgevende instellingen en analisten met een gedragscode een professioneler karakter zouden krijgen.

Ten vierde de beleggerseducatie. De Commissie vindt dat de lidstaten, bedrijfsverenigingen en beleggingsondernemingen op dit gebied zelf actie moeten ondernemen. Van haar kant zet zij zich in voor een betere consumentenvoorlichting en -educatie. Daartoe wil zij een conferentie organiseren over optimale werkwijzen op het gebied van consumenteneducatie en over de verbetering van de financiële basiskennis van de consument.

See also

  • Nadere informatie is te vinden op de site van het directoraat-generaal Interne markt en diensten van de Europese Commissie

Laatste wijziging: 14.01.2008

Top