Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Comité voor het bankwezen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees Comité voor het bankwezen

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2004/10/EG tot instelling van het Europees Comité voor het bankwezen

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

Hierin wordt het Europees Comité voor het bankwezen (ECB) ingesteld, een raadgevend comité dat de Europese Commissie ondersteunt en adviseert over beleidskwesties die betrekking hebben op bankactiviteiten in de Europese Unie (EU). Het ECB is rechtstreeks aangesloten bij de Commissie en assisteert deze bij de goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen voor EU-richtlijnen en -verordeningen.

KERNPUNTEN

Rol

 • Het ECB staat centraal bij de voorbereiding en invoering van Europese bankwetgeving.
 • Het comité adviseert de Commissie over beleidskwesties die betrekking hebben op bankactiviteiten en brengt adviezen uit over de voorstellen die het comité voorlegt.

Samenstelling

 • Het ECB is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van EU-landen, veelal afkomstig van ministeries van Financiën.
 • De Europese Centrale Bank, de Europese Bankautoriteit en vertegenwoordigers van de Europese Economische Ruimte, alsmede de landen van de Europese Vrijhandelsovereenkomst kunnen deelnemen als waarnemers.
 • De Commissie kan ook andere deskundigen en waarnemers (zoals vertegenwoordigers uit kandidaat-landen) uitnodigen om vergaderingen bij te wonen.

Reglement van orde

In 2014 heeft het ECB zijn reglement van orde gewijzigd. Dit reglement beheerst aspecten zoals:

 • het oproepen voor vergaderingen van het comité;
 • het opstellen van de vergaderagenda's en de aan de leden te versturen documentatie;
 • het op de hoogte houden van het Europees Parlement en de vaste vertegenwoordigingen van de EU-landen (hun ambassades voor de EU);
 • stemprocedures met betrekking tot ECB-adviezen;
 • lidmaatschap van delegaties van het ECB en het vereiste quorum voor besluitvorming daarvan;
 • het instellen van werkgroepen met betrekking tot bepaalde kwesties;
 • het toelaten van derden, zoals waarnemers en deskundigen.

Het ECB vervangt het vroegere Raadgevend Comité voor het bankwezen.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is van toepassing sinds 13 april 2005 (de datum van inwerkingtreding van Richtlijn 2005/1/EG, dat onder meer het Raadgevend Comité voor het bankwezen door het ECB verving).

ACHTERGROND

Raadpleeg voor meer informatie over het werk van het ECB:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 2004/10/EG van de Commissie van 5 november 2003 tot instelling van het Europees Comité voor het bankwezen (PB L 3, 7.1.2004, blz. 36-37)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2005/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2005 tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG en 93/6/EEG van de Raad en de Richtlijnen 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG met het oog op de instelling van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten (PB L 79, 24.3.2005, blz. 9-17)

Laatste bijwerking 04.10.2016

Top