Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verzekeringen en bedrijfspensioenen: raadgevend comité

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verzekeringen en bedrijfspensioenen: raadgevend comité

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2004/9/EG tot instelling van het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

Met het besluit wordt er een comité opgericht, het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (ECVB), dat de Europese Commissie moet ondersteunen moet en adviseren over de invoering van maatregelen uit wetgeving van de Europese Unie (EU) op het gebied van financiële diensten.

KERNPUNTEN

Oprichting van het ECVB

  • Het ECVB draagt bij aan betere wetgeving inzake verzekeringen en bedrijfspensioenen en werd opgericht om de regelgevingsprocedure op vier niveaus verder te laten reiken dan de effectenmarkten* die was aanbevolen in 2001 door het Comité van wijzen in een document dat bekendstaat als het verslag-Lamfalussy.
  • Het ECVB neemt deel aan het voorbereiden en toepassen van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de beginselen in relevante richtlijnen en verordeningen. Het comité heeft echter niet de macht om kwesties van het arbeidsrecht of sociaal recht aan te pakken.

De rol van het ECVB

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VANTOEPASSING?

Het besluit is sinds 13 april 2005 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Effecten: overdraagbare aandelen die de eigenaar stemrecht in een onderneming verschaffen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 2004/9/EG van de Commissie van 5 november 2003 tot instelling van het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (PB L 3, 7.1.2004, blz. 34-35)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335, 17.12.2009, blz. 1–155)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2009/138/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331, 15.12.2010, blz. 48–83)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55, 28.2.2011, blz. 13–18)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Zesde deel - Institutionele en financiële bepalingen Titel I - Bepalingen inzake de instellingen Hoofdstuk 2 - Rechtshandelingen van de Unie, vaststellingsprocedures en overige bepalingen Eerste afdeling - Rechtshandelingen van de Unie - Artikel 291 (PB C 202, 7.6.2016, blz. 173)

Laatste bijwerking 17.11.2016

Top