Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het plaatsen van overheidsopdrachten en -concessies: beroepsprocedures

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het plaatsen van overheidsopdrachten en -concessies: beroepsprocedures

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/13/EEG van de Raad inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn vereist dat EU-landen ervoor zorgen dat tegen besluiten met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten en -concessies in de sector nutsbedrijven, alsmede tegen inleidende procedurele besluiten in dat verband, snel en doeltreffend beroep kan worden ingesteld op grond van het feit dat door die besluiten het EU-recht inzake overheidsopdrachten is geschonden.

KERNPUNTEN

  • Richtlijn 92/13/EEG is van toepassing op overheidsopdrachten en -concessies in de sector nutsbedrijven die vallen onder het toepassingsgebied van de relevante bepalingen van materieel recht (Richtlijn 2014/23/EU en Richtlijn 2014/25/EU, waarbij laatstgenoemde Richtlijn 2004/17/EG van 18 april 2016 vervangt).
  • EU-landen moeten ervoor zorgen dat de beroepsprocedures op zijn minst toegankelijk zijn voor een ieder die belang heeft of heeft gehad bij de gunning van een bepaalde opdracht en die door een beweerde inbreuk is of dreigt te worden benadeeld.
  • Richtlijn 92/13/EEG maakt het mogelijk om rechtsvorderingen in te stellen zowel voordat het contract wordt ondertekend (precontractuele beroepsmogelijkheden) als nadat het contract is ondertekend (postcontractuele beroepsmogelijkheden).
    • Precontractuele beroepsmogelijkheden zijn bedoeld om de inbreuk op de regels voor overheidsopdrachten in de loop van de aanbestedingsprocedure en in ieder geval voordat het contract in werking treedt, te corrigeren. Deze omvatten het recht op voorlopige maatregelen, een verplichte opschortende termijn en de vereiste om de aanbestedingsprocedure op te schorten terwijl het beroep wordt onderzocht om het plaatsen van de opdracht te voorkomen.
    • Postcontractuele beroepsmogelijkheden hebben ten doel een bestaand contract ondoeltreffend te verklaren en/of compensatie (hoofdzakelijk schadevergoedingen) te bieden aan de betrokken partijen nadat de betreffende opdracht is geplaatst.
  • Richtlijn 92/13/EEG werd grondig herzien door Richtlijn 2007/66/EG. Richtlijn 2014/23/EU introduceerde verdere wijzigingen, hoofdzakelijk om het toepassingsgebied van Richtlijn 92/13/EEG met betrekking tot concessies onder Richtlijn 2014/23/EU te vergroten en om de referenties van de materiële voorschriften voor overheidsopdrachten zoals neergelegd in Richtlijn 2014/25/EU bij te werken.
  • Richtlijn 89/665/EEG is het equivalent van Richtlijn 92/13/EEG voor de openbare sector. Deze richtlijn werd grondig herzien door Richtlijn 2007/66/EG. Richtlijn 2014/23/EU introduceerde verdere wijzigingen ten behoeve van de richtlijn zelf en ten behoeve van Richtlijn 2014/24/EU.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 6 maart 1992 van toepassing. De EU-landen moesten de richtlijn voor 1 januari 1993 in nationaal recht omzetten.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie richtlijnen betreffende beroepsprocedures op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14-20)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 92/13/EEG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde (die alleen de wijzigingen tot en met Richtlijn 2007/66/EG omvat) heeft alleen documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1-113) (geldig tot 18.4.2016)

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243-374) (geldig tot 18.4.2016)

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1-64). Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65–242). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 21.03.2016

Top