Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vitaminen en mineralen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vitaminen en mineralen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1925/2006 — voorschriften voor de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De verordening:

 • bevat de EU-voorschriften voor de toevoeging van vitaminen, mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen;
 • zorgt voor harmonisatie van de verschillende voorschriften die in EU-landen van kracht zijn om de handel in levensmiddelen binnen de EU te vergemakkelijken en de consumentenbescherming te verbeteren;
 • bevat de lijst van vitaminen en mineralen die aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd;
 • bevat voorschriften voor aanvullende etikettering om consumenten beter te informeren over de nutriënten die aan levensmiddelen worden toegevoegd.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De verordening heeft betrekking op vitaminen, mineralen en bepaalde andere stoffen die aan levensmiddelen worden toegevoegd. De richtlijn is van toepassing op:

De richtlijn is niet van toepassing op voedingssupplementen die vallen onder Richtlijn 2002/46/EG.

De verordening bevat een lijst met vitaminen en mineralen die aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd.

Uitsluitend de vitaminen en/of mineralen die zijn opgenomen in bijlage I mogen, in de in bijlage II genoemde vorm, aan levensmiddelen worden toegevoegd, overeenkomstig de voorschriften van de verordening.

De lijst kan worden gewijzigd met inachtneming van het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

Etikettering

Voedingswaarde-etikettering op producten waaraan vitaminen en mineralen zijn toegevoegd en die onder de verordening vallen, is verplicht. Het etiket moet de volgende informatie bevatten:

 • de totale hoeveelheden vitaminen en mineralen na toevoeging aan een levensmiddel;
 • de hoeveelheid eiwitten, koolhydraten, suikers, vetten, verzadigde vetzuren, vezels en natrium (overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1169/2011 inzake voedingswaarde-etikettering);
 • de energetische waarde van het product.

De etikettering en presentatie van, en reclame voor levensmiddelen waaraan vitaminen en mineralen zijn toegevoegd:

 • mag de consument niet misleiden over de voedingswaarde ervan;
 • mag niet vermelden of suggereren dat een evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon niet voldoende is als bron van voedingsstoffen.

Maximum- en minimumniveaus

Het uit eigen beweging toevoegen van vitaminen en mineralen aan levensmiddelen kan bijdragen aan voldoende innames van deze stoffen en het risico van tekorten verkleinen.

Overmatige inname van vitaminen en mineralen kan echter schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom zijn in de verordening maximale hoeveelheden vastgesteld voor het toevoegen van vitaminen en mineralen aan levensmiddelen.

Deze maximale hoeveelheden houden rekening met:

 • de veilige bovengrenzen voor vitaminen en mineralen op basis van een wetenschappelijke risicobeoordeling;
 • de mogelijke inname van vitaminen en mineralen uit andere voeding; en
 • de aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen voor de bevolking.

Indien nodig wordt ook rekening gehouden met de bijdrage van de afzonderlijke producten aan het totale voedingspakket van de bevolking en het voedingsprofiel van het product zoals vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Na toevoeging van een vitamine of mineraal aan een levensmiddel, bevat het levensmiddel ten minste een significante hoeveelheid van die vitamine of dat mineraal, mits die hoeveelheid is bepaald overeenkomstig de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1169/2011.

Verboden en beperkingen

Vitaminen en mineralen mogen niet worden toegevoegd aan:

 • onbewerkte producten zoals fruit, groenten, vlees, gevogelte en vis;
 • dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent, behalve in speciale gevallen en op voorwaarde dat er geen voedings- of gezondheidsclaim wordt gemaakt.

De verordening biedt de mogelijkheid van een procedure om het gebruik van stoffen anders dan vitaminen of mineralen met een nutritief of fysiologisch effect te verbieden*. Voor bepaalde stoffen gaan deze procedures gepaard met andere specifieke Europese controlemaatregelen. EU-landen kunnen een verzoek indienen bij de Europese Commissie waarbij ze wetenschappelijk bewijs verstrekken op grond waarvan een bepaald product kan worden opgenomen in bijlage III bij de verordening (Stoffen waarvan het gebruik in levensmiddelen is verboden, aan beperking is onderworpen of die door de gemeenschap worden onderzocht). In Verordening (EU) nr. 307/2012 worden de voorwaarden beschreven voor het indienen van een dergelijk verzoek, alsmede de aard van het bewijsmateriaal dat bij het verzoek moet worden gevoegd.

Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (PAFF) assisteert de Commissie hierbij.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 1 juli 2007.

KERNBEGRIPPEN

Fysiologisch effect: een effect op het menselijk lichaam.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26-38)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1925/2006 werden in het oorspronkelijke document opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35-56)

Zie geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 307/2012 van de Commissie van 11 april 2012 tot vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften voor de toepassing van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 102, 12.4.2012, blz. 2–4)

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18-63)

Zie geconsolideerde versie

Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34–50)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16-33)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9-25)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1-23)

Zie geconsolideerde versie

Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51-57)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1-6).

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 07.11.2017

Top