Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hoe de EU het gebruik van chemische stoffen regelt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hoe de EU het gebruik van chemische stoffen regelt

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De REACH-verordening (registratie, beoordeling, autorisatie en beperking ten aanzien van chemische stoffen) biedt een uitgebreid wettelijk kader voor het produceren en gebruiken van chemische stoffen in Europa. De verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat chemische stoffen die in de EU worden ingevoerd, verkocht en gebruikt, veilig zijn, verschuift hierdoor van de overheden naar de industrie. Daarnaast:

 • worden alternatieve methoden voor dierproeven bevorderd;
 • wordt een interne markt voor chemische stoffen geschapen;
 • wordt getracht innovatie en concurrentievermogen in de sector te bevorderen;
 • wordt een Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) opgericht.

KERNPUNTEN

 • De wetgeving is van toepassing op alle chemische stoffen die als zodanig of in mengsels of producten worden geproduceerd, ingevoerd, verkocht of gebruikt. Veel van deze stoffen kunnen in ons dagelijks leven, zoals schoonmaakmiddelen of verf, of in elektrische apparaten worden gevonden.
 • Bedrijven moeten alle chemische stoffen die zij in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar produceren of invoeren, registeren in een centrale gegevensbank. Het ECHA moet de informatie die in de registraties wordt ingediend, controleren.
 • Bedrijven moeten de risico's verbonden aan stoffen die zij vervaardigen of in de EU verkopen, identificeren en beheren. Zij moeten aantonen hoe deze producten veilig kunnen worden gebruikt en gebruikers informeren over de risicobeheersmaatregelen die ze zouden moeten nemen om veilig gebruik in de hele toeleveringsketen te garanderen.
 • Nationale autoriteiten kunnen de productie of het gebruik van bepaalde stoffen beperken als zij van mening zijn dat de risico's niet voldoende worden beheerd.
 • Via wetgeving wordt getracht de gevaarlijkste stoffen, waar mogelijk, te vervangen door veiligere alternatieven.
 • De wetgeving is niet van toepassing op bepaalde groepen stoffen (bijv. radioactieve stoffen of stoffen onder douanetoezicht) of op afval, omdat deze al in het kader van andere wetgeving uitvoerig zijn geregeld.

In 2013 heeft de Europese Commissie de eerste vijf jaar van de REACH-verordening beoordeeld en vastgesteld dat er geen grote herziening nodig was om bepaalde stoffen voor de termijn van 1 juni 2018 te registreren.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van kracht sinds 1 juni 2007.

ACHTERGROND

De chemische industrie is een van de grootste industriële sectoren van de EU en speelt een centrale rol in ons dagelijks leven en in het algemene concurrentievermogen van de economie. De EU heeft wetgeving ingesteld waarmee de chemische industrie (ook de bredere productie-industrie die gebruikmaakt van chemische stoffen) kan ontwikkelen en innoveren en er tegelijkertijd voor kan zorgen dat de producten veilig zijn voor mens en milieu.

 • „Chemische stoffen” op de website het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf van de Europese Commissie
 • „Chemische stoffen” op de website het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie
 • Website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen over „REACH”

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 136 van 29.5.2007, blz. 3–280)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 en bijbehorende bijlagen werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 771/2008 van de Commissie van 1 augustus 2008 tot vaststelling van de regels inzake de organisatie en de procesvoering van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (PB L 206 van 2.8.2008, blz. 5-13)

Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 142 van 31.5.2008, blz. 1-739). Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 107 van 17.4.2008, blz. 6-25). Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1238/2007 van de Commissie van 23 oktober 2007 tot vaststelling van regels voor de kwalificaties van de leden van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (PB L 280 van 24.10.2007, blz. 10)

Laatste bijwerking 02.02.2016

Top