Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2006/730/EG — voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

Dit besluit verzekert de goedkeuring van het Verdrag van Rotterdam door de EU en de deelname van de EU aan het verdrag, nadat het Hof van Justitie het originele wetgevende besluit had vernietigd op basis van een rechtsvraag.

Het verdrag voorziet een procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel.

KERNPUNTEN

Het verdrag

reglementeert de invoer en uitvoer van 47 gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden;

vereist voor elk van de in het verdrag opgesomde chemicaliën de voorafgaande geïnformeerde toestemming van de invoerder voor al de chemicaliën mogen worden uitgevoerd;

stelt een procedure vast voor de uitwisseling van informatie met betrekking tot besluiten genomen door invoerende landen;

vereist dat elke ondertekenaar van het verdrag een nationale instantie aanwijst die ervoor moet zorgen dat het verdrag volledig wordt uitgevoerd;

vraagt elke ondertekenaar of die al dan niet bereid is om invoer van de opgesomde chemische stoffen en pesticiden te aanvaarden;

vereist dat uitvoerders verzekeren dat de opgesomde chemische stoffen niet worden uitgevoerd zolang het invoerende land zijn officiële toestemming niet heeft gegeven;

vereist dat partijen die een chemische stof hebben verboden of aan strenge beperkingen onderworpen, dat schriftelijk melden aan het secretariaat van het verdrag;

voorziet de uitwisseling van wetenschappelijke, technische, economische en juridische informatie over de opgesomde chemische stoffen en de mogelijkheid om technische bijstand te verlenen aan ontwikkelingslanden op het gebied van de regelgeving inzake chemische stoffen;

staat een ondertekenaar toe zich uit het verdrag terug te trekken één jaar nadat de kennisgeving daartoe werd ontvangen;

is niet van toepassing op verdovende middelen, radioactief materiaal, afvalstoffen, chemische wapens, levensmiddelen en levensmiddelenadditieven, genetisch gemodificeerde organismen en chemische stoffen die in kleine hoeveelheden voor onderzoek of analyse worden uitgevoerd.

ACHTERGROND

Op 10 januari 2006 sprak het Hof van Justitie een vonnis uit in rechtszaak C-94/03. De Europese Commissie had de rechtszaak aangespannen tegen de Raad, waarbij het Hof werd verzocht om de vernietiging van Besluit 2003/106/EG van de Raad, dat het Verdrag van Rotterdam had goedgekeurd in naam van de Europese Unie.

De Commissie argumenteerde dat het besluit uitsluitend gebaseerd had moeten zijn op het artikel van het verdrag dat betrekking had op het gemeenschappelijk handelsbeleid (destijds artikel 133 van het Verdrag van Amsterdam) en niet op het gebruikte artikel (artikel 175 van hetzelfde verdrag, dat over milieubeleid ging).

Het Hof oordeelde dat beide artikels nodig waren om de noodzakelijke wettelijke basis te leveren en vernietigde het originele besluit van de Raad. Het nieuwe besluit, dat van kracht werd op de dag dat zijn voorganger werd aangenomen, voorkomt dat er een rechtsvacuüm is.

BESLUIT

Besluit 2006/730/EG van de Raad van 25 september 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PB L 299 van 28.10.2006, blz. 23–25)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60–106)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 649/2012 zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 26.11.2015

Top