Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veilige en doeltreffende meststoffen op de Europese markt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veilige en doeltreffende meststoffen op de Europese markt

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

  • De verordening brengt alle regels van de Europese Unie die van toepassing zijn op meststoffen — chemische verbindingen die nutriënten aan planten leveren — samen in één wettekst.
  • Hierdoor wordt bewerkstelligd dat deze zeer technische voorschriften in de hele EU op dezelfde wijze worden toegepast.

KERNPUNTEN

  • De verordening is alleen van toepassing op minerale meststoffen die bestaan uit een of meer nutriënten voor planten. Andere meststoffen vallen onder de nationale wetgeving van de EU-landen.
  • In bijlage I bij de verordening worden typen meststoffen vermeld op grond van hun specifieke kenmerken. Zodra een meststof voldoet aan deze typeaanduiding mag deze de letters „EG” dragen. De meststof mag dan in de hele EU worden verkocht en gebruikt. Deze EG-aanduiding garandeert dat de meststoffen een minimumgehalte aan nutriënten bevatten en veilig kunnen worden gebruikt.
  • Voor vermelding van een nieuwe typeaanduiding in bijlage I bij de verordening, moet de fabrikant van een meststof die overeenkomt met deze typeaanduiding, een verzoek indienen bij een nationale bevoegde autoriteit. Dit verzoek wordt doorgestuurd naar de Europese Commissie, die de andere EU-landen raadpleegt en besluit om de aanvraag in te willigen of af te wijzen op basis van het advies van een comité dat door de verordening in het leven is geroepen.
  • Om de EG-status te verkrijgen, moet een meststof de nutriënten op doeltreffende wijze leveren, mag deze geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu, en moet worden aangetoond dat de meststof is onderworpen aan relevante bemonsterings-, analyse- en beproevingsmethoden.
  • Fabrikanten moeten een register bijhouden waardoor het mogelijk is een meststof te traceren zolang deze in de handel is en gedurende twee jaar daarna.
  • Bepaalde informatie, zoals de contactgegevens van de fabrikant en de belangrijkste eigenschappen van de meststof, moeten worden vermeld op verpakkingen, etiketten en begeleidende documenten.
  • Er gelden specifieke regels voor anorganische meststoffen met primaire* en secundaire* nutriënten, voor anorganische meststoffen* met micronutriënten* en voor meststoffen op basis van ammoniumnitraat met een hoog stikstofgehalte.
  • Bepaalde producttypen zijn toegevoegd voor kalkmeststoffen (stoffen die het zuur in de bodem neutraliseren) en agronomische toevoegingen aan meststoffen, evenals remmers (zoals stikstofremmers — stoffen die nitrificatie* afremmen of voorkomen).

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 11 december 2003, met uitzondering van de artikelen 8 en 26 lid 3, die betrekking hebben op de traceerbaarheid en die van toepassing zijn sinds 11 juni 2005.

ACHTERGROND

In maart 2016 heeft de Commissie een voorstel aangenomen dat is gericht op vereenvoudiging van de bestaande wetgeving, verbetering van de wijze waarop de EU-markt voor meststoffen werkt en uitbreiding van de regels tot niet-geharmoniseerde producten, d.w.z. die meststoffen die vallen onder de nationale wetgeving van EU-landen. Ter voorbereiding van dit initiatief heeft de Commissie verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van ingrediënten van meststoffen en wetenschappelijk onderzoek naar biostimulanten voor planten.

Voor meer informatie, zie:

* KERNBEGRIPPEN

Primaire nutriënten: nutriënten met uitsluitend de elementen stikstof, fosfor en kalium.

Secundaire nutriënten: nutriënten met de elementen calcium, magnesium, natrium en zwavel.

Anorganische meststoffen: meststoffen waarin de aangegeven nutriënten voorkomen in de vorm van mineralen die door winning of door fysische en/of chemische industriële processen zijn verkregen.

Micronutriënten: nutriënten met de elementen boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink, die in kleine hoeveelheden, vergeleken met die voor primaire en secundaire nutriënten, essentieel zijn voor de groei van planten.

Nitrificatie: een natuurlijk proces in het milieu waarbij gespecialiseerde bacteriën ammoniak in de bodem omzetten in nitrieten en nitraten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1-194)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 2003/2003 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 12.09.2016

Top