Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Productveiligheid: algemene regels

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Productveiligheid: algemene regels

De EU tracht een hoge mate van consumentenveiligheid te waarborgen wanneer het publiek goederen koopt die in Europa worden verkocht.

BESLUIT

Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Door deze richtlijn moeten bedrijven ervoor zorgen dat de producten die ze aanbieden veilig zijn en dat ze corrigerende maatregelen treffen als dit niet het geval blijkt te zijn.

De richtlijn introduceert een EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke non-foodproducten*. Hiermee kunnen nationale autoriteiten direct informatie delen over eventuele maatregelen die genomen worden om een dergelijk product uit de handel te halen.

KERNPUNTEN

 • Producten die op de Europese markt gebracht worden, moeten veilig zijn.
 • Ze moeten van informatie voorzien zijn waarmee ze getraceerd kunnen worden, zoals de identiteit van de producent en een productreferentie. Indien dit noodzakelijk is voor veilig gebruik van de producten moeten er waarschuwingen en informatie over eventuele inherente risico’s worden meegeleverd.
 • Producten worden als veilig beschouwd als ze aan specifieke nationale vereisten of EU-normen voldoen. Als dergelijke vereisten of normen niet bestaan moet de beoordeling van de veiligheid worden gebaseerd op:
  • aanbevelingen van de Commissie
  • beste praktijken in de betrokken branche
  • huidige stand van vakkennis en techniek
  • veiligheid die de consument redelijkerwijs mag verwachten.
 • Nationale handhavingsautoriteiten hebben de bevoegdheid productveiligheid te bewaken en passende actie te ondernemen tegen onveilige artikelen.
 • Een systeem voor snelle uitwisseling van informatie in het beheer van de Commissie stelt nationale autoriteiten in staat hun tegenhangers snel te waarschuwen over eventuele producten die een ernstig risico vormen voor de gezondheid en veiligheid. Er zijn afzonderlijke regelingen van toepassing voor levensmiddelen, geneesmiddelen en medische apparaten.
 • Via het snelle waarschuwingssysteem moeten nationale autoriteiten informatie verschaffen waarmee het artikel kan worden geïdentificeerd en informatie over de beschikbaarheid ervan elders in Europa, details over het risico dat het product vormt en eventuele actie die is ondernomen om het publiek te beschermen.
 • Wanneer een bepaald product een ernstig risico vormt, kan de Commissie snel EU-brede maatregelen voor een jaar (hernieuwbaar) nemen.
 • De wetgeving is niet van toepassing op antiek of artikelen die gerepareerd moeten worden of opnieuw in goede staat moeten worden gebracht.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn is van toepassing sinds 15 januari 2002.

KERNBEGRIPPEN

* Product: ieder artikel bestemd voor de verkoop aan, of het waarschijnlijke gebruik door consumenten, ongeacht of het om een nieuw, gebruikt of hersteld product gaat.

Voor nadere informatie zie de richtlijn inzake algemene productveiligheid.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2001/95/EG

15.1.2002

15.1.2004

PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4-17

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 765/2008

1.1.2010

-

PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30-47

Verordening (EG) nr. 596/2009

7.8.2009

-

PB L 188 van 18.7.2009, blz. 14-92

GERELATEERDE BESLUITEN

2010/15/EU: Besluit van de Commissie van 16 december 2009 tot vaststelling van richtsnoeren voor het beheer van het communautaire systeem voor snelle uitwisseling van informatie (RAPEX) uit hoofde van artikel 12 en van de kennisgevingsprocedure uit hoofde van artikel 11 van Richtlijn 2001/95/EG (richtlijn inzake algemene productveiligheid) (PB L 22 van 26.1.2010, blz. 1-64)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (PB C 38 van 17.2.2009, blz. 11-14)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (COM(2008) 905 def. van 14 januari 2009)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/95/EG van de Raad (COM(2013) 78 final van 18.12.2013)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het markttoezicht op producten en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad, de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EG) nr. 764/2008 en (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013) 75 final van 13.2.2013)

Laatste bijwerking 14.09.2015

Top