Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koplichten van motorvoertuigen voor groot licht en/of dimlicht (tot 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Koplichten van motorvoertuigen voor groot licht en/of dimlicht (tot 2014)

Het doel van deze Richtlijn is de technische voorschriften met betrekking tot koplichten voor groot licht en/of dimlicht vast te leggen om de invoering van de EEG-typegoedkeuringsprocedure mogelijk te maken.

BESLUIT

Richtlijn 76/761/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende koplichten van motorvoertuigen voor groot licht en/of dimlicht, alsmede betreffende elektrische gloeilampen voor deze koplichten [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Elke lidstaat moet een EEG-typegoedkeuring verlenen voor elk type koplicht voor groot licht en/of dimlicht, en elk type lichtbron (gloeilampen en andere lampen) voor dergelijke koplichten, die aan de in de Bijlagen bij de Richtlijn opgenomen constructie- en keuringsvoorschriften beantwoorden. De lidstaat die de EEG-typegoedkeuring heeft verleend, treft de nodige maatregelen om te controleren of de productie in overeenstemming is met het goedgekeurde type.

Lidstaten moeten een EEG-typegoedkeuringsmerk toekennen voor elk type koplicht voor groot licht en/of dimlicht en voor elk type lichtbron voor dergelijke koplichten.

Volgens het in de Richtlijn vastgestelde systeem voor het toekennen van goedkeuringen, is het lidstaten niet toegestaan om:

  • het op de markt brengen van koplichten voor groot licht en/of dimlicht, voorzien van het EEG-typegoedkeuringsmerk, te verbieden om redenen die verband houden met hun constructie of werking.
  • de EEG- of nationale typegoedkeuring te weigeren of de verkoop, de registratie, het in het verkeer brengen of het gebruik van voertuigen te verbieden om redenen die verband houden met de koplichten voor groot licht en/of dimlicht, indien deze van het EEG-typegoedkeuringsmerk zijn voorzien en overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 76/756/EEG zijn aangebracht.

Deze Richtlijn wordt ingetrokken door Verordening (EG) nr. 661/2009 met ingang van 1 november 2014.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 76/761/EEG

30.7.1976

1.7.1977

PB L 262 van 27.9.1976

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 1999/17/EG

2.5.1999

1.10.1999

PB L 97 van 12.4.1999

Akte van Toetreding

1.5.2004

1.5.2004

PB L 236 van 23.9.2003

Richtlijn 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006

Richtlijn 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 76/761/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen als referentie.

Laatste wijziging: 02.07.2014

Top