Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Richtingaanwijzers van motorvoertuigen met aanhangwagens (tot 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Richtingaanwijzers van motorvoertuigen met aanhangwagens (tot 2014)

Het doel van deze Richtlijn is om de technische voorschriften met betrekking tot richtingaanwijzers vast te leggen om de invoering van de EEG-typegoedkeuringsprocedure mogelijk te maken.

BESLUIT

Richtlijn 76/759/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende richtingaanwijzers van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Elke lidstaat verleent een EEG-typegoedkeuring voor elk type richtingaanwijzer dat aan de in de Bijlagen bij de Richtlijn opgenomen constructie- en keuringsvoorschriften beantwoordt, en verstrekt daarvoor een EEG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk overeenkomstig het in de Bijlage bij de Richtlijn voor elk type vastgestelde model. De lidstaat die de EEG-onderdeeltypegoedkeuring heeft verleend, treft de nodige maatregelen om te controleren of de productie in overeenstemming is met het goedgekeurde type.

Volgens het in de Richtlijn vastgestelde systeem voor het toekennen van goedkeuringen, is het lidstaten niet toegestaan om:

  • het op de markt brengen van richtingaanwijzers, voorzien van het EEG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk, te verbieden om redenen die verband houden met hun constructie of werking;
  • de EEG- of nationale typegoedkeuring van een voertuig te weigeren om redenen die verband houden met de richtingaanwijzers, indien deze van het EEG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk zijn voorzien en overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 76/756/EEG zijn aangebracht;
  • de verkoop, de registratie, het in het verkeer brengen of het gebruik van voertuigen te verbieden om redenen die verband houden met de richtingaanwijzers, indien deze van het EEG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk zijn voorzien en overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 76/756/EEG zijn aangebracht.

Een lidstaat kan echter het op de markt brengen van richtingaanwijzers, voorzien van het EEG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk, verbieden wanneer deze systematisch niet in overeenstemming zijn met het goedgekeurde type.

Deze Richtlijn wordt ingetrokken door Verordening (EG) nr. 661/2009 met ingang van 1 november 2014.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 76/759/EG

30.7.1976

1.7.1977

PB L 262 van 27.9.1976

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 1999/15/EG

2.5.1999

1.10.1999

PB L 97 van 12.4.1999

Akte van Toetreding

1.5.2004

1.5.2004

PB L 236 van 23.9.2003

Richtlijn 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006

Richtlijn 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 76/759/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen als referentie.

Laatste wijziging: 02.07.2014

Top