Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorvoertuigen met aanhangwagens: mistlichten achter (tot 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorvoertuigen met aanhangwagens: mistlichten achter (tot 2014)

Het doel van deze richtlijn is om geharmoniseerde technische voorschriften voor mistlichten achter vast te leggen om de invoering van de EEG-typegoedkeuringsprocedures mogelijk te maken.

BESLUIT

Richtlijn 77/538/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de mistlichten achter van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

SAMENVATTING

Richtlijn 77/538/EEG

Mistlicht achter betekent een licht dat het voertuig bij dichte mist van achteren beter waarneembaar maakt.

Elke lidstaat verleent een goedkeuring voor elk type mistlicht achter dat aan de in de Bijlagen bij de Richtlijn opgenomen constructie- en keuringsvoorschriften beantwoordt, en verleent daarvoor een EEG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk. De lidstaat die de EEG-onderdeeltypegoedkeuring heeft verleend, treft de nodige maatregelen om te controleren of de productie in overeenstemming is met het goedgekeurde type.

Het is lidstaten niet toegestaan om:

  • het op de markt brengen van mistlichten achter, voorzien van het EEG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk, te verbieden om redenen die verband houden met hun constructie of werking.
  • de EEG- of nationale typegoedkeuring van een voertuig te weigeren om redenen die verband houden met de mistlichten achter, indien deze van het EEG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk zijn voorzien en overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 76/756/EEG zijn aangebracht.
  • de verkoop, de registratie, het in het verkeer brengen of het gebruik van voertuigen te verbieden om redenen die verband houden met de mistlichten achter, indien deze van het EEG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk zijn voorzien en overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 76/756/EEG zijn aangebracht.

Richtlijn 89/518/EEG

Deze Richtlijn past de vorige Richtlijn aan de stand van de techniek aan en vereenvoudigt het EEG-onderdeeltypegoedkeuringsmerk voor mistlichten achter wanneer zij gegroepeerd of gecombineerd zijn met andere lichten of ingebouwd zijn in andere lichten. De definities van Richtlijn 76/756/EEG (gegroepeerde lichten, gecombineerde lichten, lichtbron met betrekking tot gloeilampen, enz.) gelden ook voor Richtlijn 77/538/EEG.

Richtlijn 99/14/EG

In het licht van de vooruitgang van de techniek voert deze Richtlijn een ingrijpende wijziging door van de Bijlagen bij Richtlijn 77/538/EEG, in het bijzonder wat betreft het inlichtingenformulier en het typegoedkeuringsformulier. Ook Richtlijn 99/14/EG vereenvoudigt de typegoedkeuringsprocedures om de gelijkwaardigheid tussen Richtlijn 77/538/EEG en de overeenkomstige reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te behouden.

Vanaf 1 april 2000 mogen lidstaten niet langer een EG-typegoedkeuring verlenen en mogen ze de toekenning van een nationale typegoedkeuring voor elk type voertuig weigeren om redenen die verband houden me de mistlichten achter, indien deze niet aan de voorschriften van Richtlijn 77/538/EEG beantwoorden.

Elke wijziging die noodzakelijk is om de bepalingen in de Bijlagen aan de technische vooruitgang aan te passen, wordt vastgesteld volgens de in Artikel 13 van Richtlijn 70/156/EEG beschreven procedure.

Richtlijn 77/538/EEG wordt ingetrokken door Verordening (EG) nr. 661/2009 met ingang van 12 november 2014.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 77/538/EEG

29.6.1977

29.12.1978

PB L 220 van 29.8.1977

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 89/518/EEG

17.8.1989

31.12.1989

PB L 265 van 12.9.1989

Richtlijn 99/14/EG

2.5.1999

1.10.1999

PB L 97 van 12.4.1999

Akte van Toetreding

1.5.2004

1.5.2004

PB L 236 van 23.9.2003

Richtlijn 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006

Richtlijn 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013

Laatste wijziging: 02.07.2014

Top