Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verwarmingssystemen voor motorvoertuigen (tot 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Verwarmingssystemen voor motorvoertuigen (tot 2014)

De voorschriften voor verwarmingssystemen voor de passagiersruimte van motorvoertuigen zullen in de toekomst integraal deel uitmaken van de EG-typegoedkeuringsprocedure voor motorvoertuigen.

BESLUIT

Richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG en tot intrekking van Richtlijn 78/548/EEG van de Raad [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Richtlijn 2001/56/EG beschrijft voorschriften met betrekking tot verwarmingssystemen voor de passagiersruimte van motorvoertuigen.

Richtlijn 2001/56/EG is een van de specifieke Richtlijnen betreffende de Richtlijn 70/156/EEG vastgelegde EG-typegoedkeuringsprocedure. De technische voorschriften die erin worden beschreven, hebben bijgevolg betrekking op de typegoedkeuring van met een verwarmingssysteem uitgeruste motorvoertuigen en van verwarmingssystemen als onderdelen.

Verwarmingssysteem is ieder type toestel dat ontworpen is om de temperatuur van het interieur, met inbegrip van een eventuele laadruimte, te verhogen.

Richtlijn 2001/56/EG breidt het toepassingsgebied uit van Richtlijn 78/548/EEG die enkel betrekking had op verwarmingssystemen die gebruik maken van door de motor voortgebrachte warmte. Voortaan vallen ook ’verwarmingssystemen op brandstof’ onder het toepassingsgebied van de Richtlijn. Een verwarmingssysteem op brandstof wordt in de Richtlijn gedefinieerd als een verwarmingstoestel dat rechtstreeks op vloeibare of gasvormige brandstof werkt en geen gebruik maakt van de door de aandrijfmotor van het voertuig voortgebrachte afvalwarmte.

Richtlijn 2001/56/EG breidt ook het toepassingsgebied uit van Richtlijn 78/548/EEG van de Richtlijn, zodanig dat niet enkel voertuigen van categorie M1 (personenauto’s) onder het toepassingsgebied vallen, maar alle voertuigen van de categorieën M, N en O (voertuigen voor het vervoer van personen en goederen, en aanhangwagens) die met een verwarmingssysteem zijn uitgerust.

Met ingang van 9 mei 2004 kan een EG-goedkeuring voor een verwarmingssysteem of een type verwarmingssysteem op brandstof van een type voertuig enkel worden verleend wanneer aan de voorschriften van Richtlijn 2001/56/EG is voldaan. Met ingang van 9 mei 2005 moeten alle nieuwe voertuigen aan deze voorschriften beantwoorden.

Richtlijn 78/548/EEG wordt ingetrokken met ingang van 9 mei 2004.

Op vloeibaar petroleumgas (LPG) werkende verwarmingssystemen

Richtlijn 2004/78/EG wijzigt Richtlijn 2001/56/EG door bijkomende veiligheidsvoorschriften in te voeren voor op LPG werkende verwarmingssystemen van motorvoertuigen.

Met ingang van 1 januari 2006 gelden deze nieuwe technische voorschriften voor de EG-goedkeuring voor types voertuigen die zijn uitgerust met op LPG werkende verwarmingssystemen of types op LPG werkende brandstofverwarmingssystemen. Met ingang van 1 januari 2007 moeten alle nieuwe voertuigen die zijn uitgerust met een op LPG werkend verwarmingssysteem aan deze voorschriften beantwoorden.

De invoering van bijkomende voorschriften voor op LPG werkende verwarmingssystemen was voorzien in Artikel 5 van Richtlijn 2001/56/EG, aangezien dat Artikel oorspronkelijk enkel gold voor verwarmingssysteem die werken op vloeibare brandstof zoals benzine of diesel.

Richtlijn 2001/56/EG werd ingetrokken door Verordening (EG) nr. 661/2009 met ingang van 1 november 2014.

Achtergrond

Vele types voertuigen zijn tegenwoordig uitgerust met systemen voor het verwarmen van de passagiersruimte (bussen), laadruimte (vrachtwagens) of rustruimte (kampeerwagens). Het spreekt voor zich dat, met het oog op veiligheid en milieubescherming, voorschriften die beantwoorden aan de strengste technologische normen essentieel zijn.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2001/56/EG

9.11.2001

8.5.2003

PB L 292 van 9.11.2001

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2004/78/EG

20.5.2004

30.9.2004

PB L 153 van 30.4.2004

Richtlijn 2006/119/EG

18.12.2006

30.9.2007

PB L 330 van 28.11.2006

Richtlijn 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013

Laatste wijziging: 02.07.2014

Top