Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trekkers en landbouw- en bosbouwmachines: bestuurderszitplaats

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Trekkers en landbouw- en bosbouwmachines: bestuurderszitplaats

De Europese Unie werkt aan de harmonisering van de technische voorschriften waaraan de bestuurderszitplaats van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen moeten beantwoorden. Op die manier draagt ze ertoe bij dat de EEG-typegoedkeuringsprocedure die werd ingesteld door Richtlijn 74/150/EEG maar die werd ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2003/37/EG in praktijk wordt omgezet.

BESLUIT

Richtlijn 78/764/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Richtlijn 78/764/EEG

Toepassingsgebied: In de zin van deze Richtlijn wordt onder landbouw- of bosbouwtrekker verstaan ieder motorvoertuig op wielen of rupsbanden met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd. Het voertuig kan zijn ingericht voor het vervoer van lading en van passagiers. Richtlijn 78/764/EEG is enkel van toepassing op de trekkers die aan deze definitie beantwoorden en die gemonteerd zijn op luchtbanden, met twee assen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid die ligt tussen 6 en 25 km/uur.

De bepalingen in de Richtlijn betreffende bestuurderszitplaatsen hebben niet enkel betrekking op de voorschriften voor de montage daarvan op trekkers, maar tevens op de constructie van die zitplaatsen.

Elke lidstaat verleent een EEG-onderdeeltypegoedkeuring voor elk type bestuurderszitplaats dat aan de in de Bijlagen bij de Richtlijn opgenomen constructie- en keuringsvoorschriften beantwoordt.

Richtlijn 82/890/EEG

Deze Richtlijn breidt het toepassingsgebied van Richtlijn 78/764/EEG uit. Voortaan geldt de wetgeving voor de trekkers zoals gedefinieerd in Richtlijn 78/764/EEG die gemonteerd zijn op luchtbanden, met twee assen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid die ligt tussen 6 en 30 km/uur.

Richtlijn 87/354/EEG

Deze Richtlijn wijzigt de geldende wetgeving met betrekking tot de aan de lidstaten toegekende kennummers en -letters.

Richtlijn 97/54/EG

Deze Richtlijn wijzigt het toepassingsgebied van Richtlijn 78/764/EEG. De door de constructie bepaalde maximumsnelheid van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen bedraagt voortaan 40 km/uur.

Richtlijn 1999/57/EG

Om de veiligheid te verbeteren verfijnt deze Richtlijn de voorschriften voor de installatie van de bestuurderszitplaats teneinde ergonomische gebreken te voorkomen.

Richtlijn 78/764/EEG wordt ingetrokken door Verordening (EU) nr. 167/2013 met ingang van 1 januari 2016.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 78/764/EEG

28.7.1978

29.1.1980

PB L 255 van 18.9.1978

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 82/890/EEG

21.12.1982

21.6.1984

PB L 378 van 31.12.1982

Richtlijn 83/190/EEG

8.04.1983

30.9.1983

PB L 109 van 26.4.1983

Richtlijn 87/354/EG

29.06.1987

31.12.1987

PB L 192 van 11.7.1987

Richtlijn 97/54/EG

30.10.1997

22.9.1998

PB L 277 van 10.10.1997

Richtlijn 1999/57/EG

5.7.1999

30.6.2000

PB L 148 van 15.6.1999

Akte van Toetreding

1.5.2004

1.5.2004

PB L 236 van 23.9.2003

Richtlijn 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006

Richtlijn 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013

Laatste wijziging: 02.07.2014

Top