Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorvoertuigen en aanhangwagens: documenten voor de registratie van voertuigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorvoertuigen en aanhangwagens: documenten voor de registratie van voertuigen

De richtlijn harmoniseert de vorm en inhoud van kentekenbewijzen voor voertuigen.

BESLUIT

Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen.

SAMENVATTING

De richtlijn is van toepassing op documenten die uitgegeven worden door de EU-landen. De richtlijn heeft drie doelstellingen:

  • het gebruik van voertuigen die ingeschreven staan in een EU-land op de weg van een ander EU-land vergemakkelijken. Het wordt eenvoudiger voor de relevante nationale autoriteiten om kentekenbewijzen te controleren;
  • de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs dat gecontroleerd dient te worden door middel van controles langs de weg mogelijk te maken;
  • de werking van de interne markt verbeteren door het makkelijker te maken de documenten te begrijpen en rechtmatig eigendom te controleren wanneer een voertuig in een ander EU-land is ingeschreven.

Het kentekenbewijs dat door de EU-landen wordt uitgegeven moet voldoen aan een model dat wordt beschreven in de bijlage bij deze verordening. Dit maakt het makkelijker wanneer een voertuig is ingeschreven in een ander land om het rechtmatig eigendom te controleren, vooral wanneer de aanvrager niet de tenaamgestelde van het kentekenbewijs is. Het eerste deel van het kentekenbewijs is voor het rijden op de weg en het tweede deel is gereserveerd voor informatie over het eigendom.

EU-landen mogen een kentekenbewijs uitgeven dat alleen uit deel I van het model bestaat. Dit is van toepassing in situaties waarin voertuigen alleen binnen hun grondgebied worden gebruikt en zij een systeem met toegang tot het voertuigenregister tot hun beschikking hebben in geval van een controle langs de weg.

Een kentekenbewijs dat is afgegeven door een EU-land moet erkend worden door de andere EU-landen. Richtlijn 2014/46/EU eist verder dat EU-landen een elektronisch register bijhouden met gegevens van alle voertuigen die op hun grondgebied zijn ingeschreven.

Autoriteiten van een EU-land worden geïnformeerd over de resultaten van technische controles in overeenstemming met Richtlijn 2014/45/EU wanneer deze leiden tot het opschorten van de gebruiksvergunning van een bepaald voertuig. Deze schorsing moet elektronisch vastgelegd worden en er moeten extra technische controles uitgevoerd worden. De schorsing is van kracht tot het voertuig bij een nieuwe technische controle is goedgekeurd.

Wanneer een voorheen in een ander EU-land ingeschreven motorvoertuig of aanhangwagen opnieuw ingeschreven wordt in een ander EU-land moeten de bevoegde autoriteiten in dat EU-land het kentekenbewijs, op verzoek, retourneren naar de autoriteiten in het EU-land waar dit is uitgegeven.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 1999/37/EG

1.6.1999

1.6.2004

PB L 138 van 1.6.1999

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2003/127/EG

5.2.2004

15.1.2005

PB L 10 van 16.1.2004

Akte van Toetreding

1.5.2004

-

PB L 236 van 23.9.2003

Richtlijn 2006/103/EG

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006

Richtlijn 2013/22/EG

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013

Richtlijn 2014/46/EG

19.5.2014

20.5.2017

PB L 127 van 29.4.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (Publicatieblad L 127 van 29.4.2014).

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG (Publicatieblad L 127 van 29.4.2014).

Laatste wijziging: 04.08.2014

Top