Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verwijdering van gebruikte batterijen en accu's

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verwijdering van gebruikte batterijen en accu's

Deze wetgeving verbiedt het op de markt brengen van de meeste batterijen en accu's die een bepaald kwik- of cadmiumgehalte bevatten en stelt voorschriften vast voor de inzameling, recycling, verwerking en verwijdering van batterijen en accu's.

BESLUIT

Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (zie wijzigingsbesluiten).

SAMENVATTING

De richtlijn verbiedt het op de markt brengen van bepaalde batterijen en accu's met een kwik- of cadmiumgehalte dat boven een vaste drempelwaarde ligt. Ook wordt met deze richtlijn gestreefd naar een hoog niveau van inzameling en recycling van afgedankte batterijen en accu's, en naar verbetering van de milieuprestatie van alle actoren die betrokken zijn bij de levenscyclus van batterijen en accu's, met inbegrip van de recycling en verwijdering ervan.

Het doel bestaat erin om de hoeveelheid gevaarlijke stoffen - in het bijzonder kwik, cadmium en lood - die in het milieu worden geloosd, terug te dringen; dit dient te gebeuren door het gebruik van deze stoffen in batterijen en accu's te verminderen en door de hoeveelheden die worden gebruikt te verwerken en opnieuw te gebruiken.

De richtlijn geldt voor alle typen batterijen en accu's, met uitzondering van degene die worden gebruikt in apparatuur die wordt aangewend voor de bescherming van de veiligheid van de lidstaten of voor militaire doeleinden, of voor apparatuur die bestemd is om de ruimte ingestuurd te worden. Ze bestrijkt bijgevolg een ruimer scala van producten dan Richtlijn 91/157/EEG, die van toepassing was op kwik-, lood- of cadmiumhoudende batterijen, maar niet op knoopcellen.

Wat de aanwezigheid van kwik betreft, verbiedt de richtlijn al dan niet in apparaten ingebouwde batterijen en accu's, die meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik bevatten. Knoopcellen met een kwikgehalte van niet meer dan 2 gewichtsprocent zijn tot oktober 2015 vrijgesteld van dit verbod (in het geval van knoopcellen voor gehoorapparaten blijft deze vrijstelling evenwel onder toezicht van de Commissie).

Wat cadmium betreft, worden draagbare batterijen en accu's, ook die welke in apparaten zijn ingebouwd, met een cadmiumgehalte van meer dan 0,002 % verboden (met uitzondering van draagbare batterijen en accu's voor gebruik in nood- en alarmsystemen, of in medische apparatuur). Voor draagbare batterijen en accu's voor draadloze elektrische gereedschappen geldt tot 31 december 2016 een vrijstelling van dit verbod. Op die manier kunnen de recyclingsector en consumenten in de gehele waardeketen zich verder aanpassen aan de relevante vervangingstechnologieën.

Om ervoor te zorgen dat een hoog percentage gebruikte batterijen en accu's wordt gerecycled, moeten lidstaten alle mogelijke maatregelen (inclusief economische instrumenten) treffen om gescheiden afvalinzamelingen te bevorderen en maximaliseren en te voorkomen dat batterijen en accu's als ongesorteerd stedelijk afval worden weggegooid. Ze moeten voorzieningen treffen die eindgebruikers in staat stellen om zich op inzamelpunten in hun nabijheid te ontdoen van gebruikte batterijen en accu's, en moeten eisen dat de producenten die batterijen en accu's kosteloos terugnemen. Er moet een inzamelingspercentage worden bereikt van respectievelijk minstens 25 % uiterlijk op 26 september 2012 en minstens 45 % uiterlijk op 26 september 2016.

Volgens Richtlijn 2013/56/EU moet het mogelijk zijn om batterijen en accu's op een gemakkelijke en veilige manier te verwijderen. Apparaten met ingebouwde batterijen en accu's moeten bijgevolg vergezeld gaan van een gebruiksaanwijzing waaruit blijkt hoe deze veilig kunnen worden verwijderd door de eindgebruiker of door een onafhankelijk en gekwalificeerd vakman.

De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat batterijen en accu's die werden ingezameld, worden verwerkt en gerecycled volgens de beste beschikbare technieken. De terugwinning van energie wordt niet beschouwd als een recyclingproces.

De verwerking houdt minimaal het wegnemen van alle vloeistoffen en zuren in. Batterijen en accu's moeten worden verwerkt en opgeslagen (tijdelijke opslag daaronder begrepen) op locaties met ondoordringbare oppervlakken en passende weerbestendige afdekkingen of in hiertoe geschikte containers. De richtlijn legt ook voorschriften vast inzake de rendementen van de recyclingprocedures waaraan batterijen worden onderworpen, afhankelijk van hun chemische samenstelling.

Lidstaten mogen batterijen en accu's die cadmium, kwik of lood bevatten op stortplaatsen of ondergronds opslaan wanneer er geen levensvatbare eindmarkt is voor de gerecyclede producten, of als een gedetailleerde beoordeling van de milieu-, economische en sociale gevolgen aantoont dat recycling niet de beste oplossing is. Afgezien daarvan is het verboden om afval van industriële en autobatterijen en -accu's te verwijderen door storting op stortplaatsen of door verbranding; enkel resten van de verwerking en recycling ervan mogen op die manieren worden verwijderd.

Verwerking en recycling mogen buiten de lidstaat of zelfs buiten de Gemeenschap plaatsvinden, mits de EU-wetgeving inzake verzending van afval wordt nageleefd.

De producenten dragen de kosten voor de inzameling, verwerking en recycling van industriële, draagbare en autobatterijen en -accu's, alsook de kosten van de campagnes om het publiek van deze voorzieningen op de hoogte te brengen. Kleine producenten kunnen van deze verplichting worden vrijgesteld op voorwaarde dat dit de goede werking van de systemen voor inzameling en recycling niet belemmert. Alle producenten van batterijen en accu's moeten geregistreerd worden.

Eindgebruikers moeten worden geïnformeerd over verschillende onderwerpen en via verschillende kanalen:

  • over de potentiële effecten van in batterijen en accu's gebruikte stoffen op het milieu en de menselijke gezondheid, en over de voor hen beschikbare inzamelings- en recyclingsystemen, via campagnes of rechtstreeks door de distributeurs;
  • informatie over de capaciteit van de accu of de draagbare batterij, of over de aanwezigheid van chemische stoffen boven een bepaalde drempelwaarde, wordt verstrekt via zichtbare, leesbare en onuitwisbare markeringen op de batterijen, accu's en batterijpakken;
  • om te wijzen op de gescheiden inzameling van batterijen of accu's wordt het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes gebruikt.

De lidstaten moeten de Commissie mededeling doen van de uitvoering van de richtlijn en van de maatregelen die ze nemen ter bevordering van ontwikkelingen die de impact van batterijen en accu's op het milieu beïnvloeden (met inbegrip van nieuwe recycling- en verwerkingstechnieken). Sommige aspecten van de richtlijn werden herzien in 2013 (zie Richtlijn 2013/56/EU).

Context

Deze richtlijn herroept en vervangt Richtlijn 91/157/EEG.

Elk jaar worden er honderdduizenden tonnen industriële en draagbare batterijen en accu's op de markt van de Gemeenschap gebracht. Daarin wordt een ruim scala aan metalen gebruikt, gaande van kwik, lood en cadmium tot nikkel, koper, zink, mangaan en lithium.

De verwijdering van het afval van deze producten verontreinigt de atmosfeer (in het geval van verbranding) of de bodem en het water (in het geval van storting op een stortplaats of ondergronds). Via passende voorschriften kan de milieuverontreiniging door deze vorm van afval worden teruggedrongen. Bovendien kunnen dankzij de recycling van het afval duizenden tonnen metalen, waaronder edele metalen zoals nikkel, kobalt en zilver worden teruggewonnen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2006/66/EG

26.9.2006

26.9.2008

PB L 266 van 26.9.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/12/EG

20.3.2008

-

PB L 76 van 19.3.2008

Richtlijn 2008/103/EG

5.12.2008

5.1.2009

PB L 327 van 5.12.2008

Richtlijn 2013/56/EU

30.12.2013

1.7.2015

PB L 329 van 10.12.2013

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2008/763/EG van de Commissie van 29 september 2008 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een gemeenschappelijke methode voor de berekening van de jaarlijkse verkoop van draagbare batterijen en accu's aan eindgebruikers (PB L 262 van 1.10.2008).

Laatste wijziging: 19.05.2014

Top