Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verwijdering van polychloorbifenylen (PCB's) en polychloorterfenylen (PCT's)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verwijdering van polychloorbifenylen (PCB's) en polychloorterfenylen (PCT's)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 96/59/EG — De verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's)

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn wordt wetgeving geharmoniseerd inzake de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's)* en de reiniging of verwijdering van apparaten waar het in heeft gezeten.

KERNPUNTEN

 • EU-landen moeten ervoor zorgen dat:
  • gebruikte PCB's en PCT's en apparaten waar ze in hebben gezeten zo snel mogelijk worden verwijderd;
  • inventarissen worden opgesteld van apparaten waar meer dan vijf liter PCB's en PCT’s in zit en samenvattingen hiervan binnen drie jaar na goedkeuring van de wetgeving naar de Europese Commissie worden gestuurd;
  • bedrijven die PCB's en PCT's verwijderen, een vergunning hebben en een register bijhouden van de hoeveelheid, de oorsprong en de aard van de aan hen geleverde gebruikte PCB's en PCT's;
  • veiligheidsmaatregelen worden getroffen om brandgevaar bij de PCB's en PCT's of de apparaten waar ze in zitten te voorkomen;
  • PCB's of PCT's niet op schepen worden verbrand;
  • transformatoren niet worden bedekt met PCB's of PCT's;
  • transformatoren met meer dan 0,05 % gewichtsprocent van PCB's of PCT's worden gereinigd volgens de voorwaarden in de wetgeving;
  • apparaten die meer dan vijf liter PCB's of PCT's bevatten uiterlijk vóór eind 2010 worden gereinigd en/of verwijderd, behalve transformatoren die tussen de 0,05 % en 0,005 % gewichtsprocent PCB's of PCT's bevatten, die aan het einde van de gebruiksduur kunnen worden verwijderd.
 • De inventarissen bevatten:
  • naam en adres van de houder van de apparaten;
  • plaats en omschrijving van de apparaten;
  • hoeveelheid PCB's of PCT's in deze apparaten;
  • data en soorten behandeling of vervanging die worden uitgevoerd of overwogen;
  • datum van aangifte.
 • De Commissie:
  • stelt de referentie-methoden vast om het gehalte aan PCB's en PCT's van verontreinigde materialen te meten;
  • stelt technische normen vast voor de andere methoden voor verwijdering van de PCB's en PCT's;
  • stelt een lijst beschikbaar van de productienamen van elektrische apparaten met PCB’s of PCT’s, voornamelijk condensatoren, weerstanden en inductoren;
  • wijst zo nodig minder gevaarlijke vervangingsproducten voor PCB's en PCT's aan.
 • Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen biedt het wettelijke kader voor POP's. De verordening is tevens van toepassing op PCB's, die zij geclassificeerd als POP.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 16 september 1996 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 16 maart 1998 omzetten in hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's en PCT's): Een groep kunstmatige verbindingen die in het verleden op grote schaal in elektrische apparaten werden gebruikt. Aan het eind van de jaren 70 van de vorige eeuw werden ze uit milieuoverwegingen in veel landen verboden.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's) (PB L 243 van 24.9.1996, blz. 31-35)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 96/59/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Beschikking 2001/68/EG van de Commissie van 16 januari 2001 tot vaststelling van twee referentiemethoden ter bepaling van het PCB-gehalte in overeenstemming met artikel 10, onder a), van Richtlijn 96/59/EG van de Raad betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 107) (PB L 23 van 25.1.2001, blz. 31)

Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Verordening 79/117/EEG (PB L 158, 30.4.2004, blz. 7-49)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158, 30.4.2004) (PB L 229, 29.6.2004, blz. 5–22)

Zie de geconsolideerde versie

Laatste bijwerking 13.02.2017

Top