Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gevaarlijke producten die op levensmiddelen lijken — Consumentenveiligheid waarborgen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gevaarlijke producten die op levensmiddelen lijken — Consumentenveiligheid waarborgen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 87/357/EEG betreffende artikelen die door een misleidend uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn is van toepassing op voorwerpen zoals cosmetische producten en vloeibare producten voor huishoudelijk gebruik, die niet eetbaar zijn maar vanwege hun vorm, geur, kleur, aanzien, verpakking, etikettering of maat wel eetbaar lijken. Vooral kinderen zijn kwetsbaar en kunnen in de verleiding komen dit soort producten te eten.

KERNPUNTEN

  • EU-landen moeten:
    • alle noodzakelijke maatregelen ondernemen om de verkoop, invoer, uitvoer en productie van producten die onder deze wetgeving vallen, te verbieden;
    • controleren of zulke gevaarlijke producten niet op hun grondgebied worden verkocht;
    • eventuele producten die verkocht zijn, uit de handel halen en de Europese Commissie op de hoogte brengen van dit product en de reden voor het besluit.
  • De Commissie moet alle andere EU-regeringen zo snel mogelijk op de hoogte brengen van dit besluit.
  • Vóór 26 juni 1989 en op basis van een verslag van de Commissie inzake de invoering van de wetgeving moesten EU-regeringen besluiten of de richtlijn moest worden uitgebreid naar andere gevaarlijke producten.

Op 3 december 2001 hebben EU-regeringen en het Europees Parlement ingestemd met wetgeving over algemene productveiligheid die producenten ertoe verplicht zich ervan te verzekeren dat hun producten veilig zijn voordat zij ze verkopen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 26 juni 1987 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn vóór 26 juni 1989 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

In een advies dat in maart 2011 werd goedgekeurd merkte het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid op dat er een laag risico bestond voor acute vergiftiging voor zowel kinderen als ouderen door het per ongeluk eten van cosmetische producten. Voor producten voor huishoudelijk gebruik bestaat er iets meer kans op ernstige gevolgen. Bovendien is er een gebrek aan specifieke gegevens over het per ongeluk inslikken van consumentenproducten die op voedsel lijken en/of die eigenschappen hebben die aantrekkelijk zijn voor kinderen.

BESLUIT

Richtlijn 87/357/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende artikelen die door een misleidend uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 49-50)

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4-17)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/95/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 01.08.2016

Top