Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genetisch gemodificeerde organismen – Traceerbaarheid en etikettering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genetisch gemodificeerde organismen – Traceerbaarheid en etikettering

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) en de traceerbaarheid van met ggo's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening voorziet in regels die ervoor zorgen dat producten die ggo's* bevatten en met ggo's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders in alle fasen van het productie- en distributieproces kunnen worden getraceerd.

De regels hebben betrekking op etikettering, bewaking van risico's voor milieu en gezondheid, en op de bevoegdheid om producten waar nodig uit de handel te nemen.

KERNPUNTEN

Traceerbaarheid

Traceerbaarheid (de mogelijkheid om ggo's en met behulp van ggo's geproduceerde producten in alle fasen van het productie- en distributieproces te volgen) is van groot belang om consumenten en de levensmiddelensector informatie en waarborgen te geven met betrekking tot met ggo's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders. Daardoor kunnen ze op basis van juiste etikettering bewuste keuzes maken.

Voor verkopers gelden drie hoofdeisen:

  • exploitanten die het product afnemen schriftelijk informeren dat een product ggo's bevat (of een „gebruiksverklaring” afgeven voor producten bestemd voor levensmiddelen of diervoeders);
  • de eenduidige identificatienummers meedelen die overeenkomstig de verordening aan de betrokken ggo's zijn toegekend;
  • (voor levensmiddelen en diervoeders) alle ingrediënten noemen die met ggo's zijn geproduceerd, als er een lijst van ingrediënten bestaat.

Deze informatie dient te worden gegeven in elke fase van het productie- en distributieproces en moet gedurende vijf jaar worden bewaard.

Etikettering

Op etiketten van verpakte of voorverpakte producten die ggo's bevatten en bestemd zijn voor de eindverbruiker dient te worden vermeld: „Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen [of de namen van de organismen]”.

Inspectie en controle

EU-landen moeten inspecties en steekproefsgewijze controles en testen uitvoeren om te verzekeren dat de regels voor de etikettering met betrekking tot ggo's worden nageleefd.

De landen moeten bij overtredingen ook doeltreffende sancties toepassen. Producten kunnen uit de handel worden genomen als ze onvoorziene negatieve effecten op de gezondheid of het milieu hebben.

De nationale autoriteiten krijgen technische richtsnoeren van de Europese Commissie. De Commissie zorgt voor een centraal register met referentiemateriaal over ggo's dat wordt gebruikt voor de opsporing van in de EU toegelaten ggo's; het bevat ook informatie over niet-toegelaten ggo's.

Vrijstellingen

  • Sporen van ggo's zijn in producten toegestaan (tot 0,9 %) als dat technisch niet kan worden vermeden.
  • De verordening is niet van toepassing op geneesmiddelen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 7 november 2003 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie de webpagina „Traceerbaarheid en etikettering – EU-regels (Traceability and labelling – EU rules)”.

KERNBEGRIP

*Genetisch gemodificeerde organismen – planten of dieren die zijn gekweekt of gefokt door middel van verandering van het cel- en genetisch materiaal en met als doel een hogere opbrengst of resistentie tegen ziekte.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24-28)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1830/2003 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1-39). Zie de geconsolideerde versie.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Herziening van het besluitvormingsproces inzake genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) (COM(2015) 176 final van 22.4.2015)

Laatste bijwerking 18.04.2016

Top