Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening geeft voorschriften voor de toelating van, het toezicht op en de etikettering van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's).

De verordening streeft naar de bescherming van:

het leven en de gezondheid van de bevolking,

de gezondheid en het welzijn van dieren,

milieu- en consumentenbelangen.

KERNPUNTEN

Deze verordening is van toepassing op:

ggo’s die worden gebruikt in levensmiddelen of in diervoeders;

levensmiddelen of diervoeders die ggo’s bevatten;

levensmiddelen of diervoeders die geproduceerd worden uit ggo's of ingrediëntenbevatten die bestaan uit ggo’s.

Een vergunning aanvragen

1.

Telers moeten één aanvraag indienen die betrekking heeft op elk gebruik: levensmiddelen, diervoeders en teelt.

2.

De bevoegde autoriteit in het betreffende EU-land bevestigt de ontvangstbinnen twee weken en licht de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (European Food and Safety Authority — EFSA) in.

3.

De EFSA heeft zes maanden de tijd om de aanvraag te beoordelen.

Risicobeheer

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor risicobeheer.

De Commissie stelt een aanbeveling op die gebaseerd is op de beoordeling van de EFSA om de aanvraag te aanvaarden of te verwerpen.

Het voorstel wordt naar het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid verstuurd.

Indien het comité het voorstel aanvaardt, wordt het door de Commissie aangenomen. Indien het voorstel niet werd aanvaard, evalueert de Raad de ontwerpbeschikking en beslist deze of de Commissie het voorstel moet aannemen of niet.

Etikettering

Levensmiddelen en diervoeders die ggo’s bevatten moeten duidelijk worden geëtiketteerd.

Indien levensmiddelen of diervoeders echter minder dan 0,9 % ggo’s bevatten, hoeft dit niet te worden aangegeven op het etiket — zolang de ggo’s technisch onvermijdelijk zijn.

ACHTERGROND

KERNBEGRIP

* Genetisch gemodificeerd organisme:een organisme waarvan het genetisch materiaal door middel van genetische modificatie is gewijzigd zodat het genen bevat die het in normale omstandigheden niet zou bevatten.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1–23)

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties van Verordening (EG) 1839/2003 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 503/2013 van de Commissie van 3 april 2013 betreffende vergunningaanvragen voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 641/2004 van de Commissie en (EG) nr. 1981/2006 van de Commissie (PB L 157 van 8.6.2013, blz. 1–48)

Richtlijn (EU) 2015/412 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) op hun grondgebied te beperken of te verbieden (PB L 68 van 13.3.2015, blz. 1–8)

Laatste bijwerking 24.11.2015

Top