Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vruchtenjam en kastanjepasta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vruchtenjam en kastanjepasta

De samenstelling en etikettering van vruchtenjam en kastanjepasta zijn onderworpen aan specifieke regels met betrekking tot het gehalte aan vruchten en suikers, het residuele gehalte aan zwaveldioxide en andere toegestane additieven.

BESLUIT

Richtlijn 2001/113/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta [Zie wijzigingsbesluit (en)].

SAMENVATTING

De producten die onder deze richtlijn vallen, zijn: jam (confituur), extra jam (extra confituur), gelei, extra gelei, marmelade, geleimarmelade en kastanjepasta.

Producten die bestemd zijn voor de vervaardiging van fijn bakkerswerk, banketbakkerswerk of biscuits vallen niet onder deze richtlijn.

De desbetreffende producten worden gedefinieerd op basis van hun samenstelling om te waarborgen dat de productnamen op correcte manier worden gebruikt in de handel, en niet op een manier die kan misleiden.

De productnaam wordt aangevuld met de vermelding van de vrucht of de gebruikte vruchtensoorten in afnemende volgorde van het gewichtsaandeel. Voor producten die bereid zijn met drie of meer vruchtensoorten, mag de vermelding van de gebruikte vruchten evenwel worden vervangen door de woorden verscheidene vruchten, een soortgelijke vermelding of de vermelding van het aantal gebruikte vruchtensoorten.

Bovendien moet de etikettering van jam, gelei, marmelade en kastanjepuree het volgende omvatten:

  • gehalte aan vruchten per 100 gram van het product;
  • totale gehalte aan suikers als er geen voedingsclaim wordt gemaakt voor suikers op de etikettering overeenkomstig Richtlijn 90/496/EEG;
  • residuele gehalte aan zwaveldioxide, indien meer dan 10 mg/kg.

Bijlage II bij de richtlijn bevat een lijst van toegelaten additieven zoals honing, suiker, vruchtensap en bepaalde sterke dranken.

De lidstaten mogen het op de markt brengen van producten die voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn niet belemmeren.

Achtergrond

Deze richtlijn maakt deel uit van het programma om bepaalde verticale richtlijnen op het gebied van levensmiddelen te vereenvoudigen. Het houdt rekening met de richtlijn inzake etikettering en reclame voor levensmiddelen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2001/113/EG

12.1.2002

11.7.2003

PB L 10 van 12.1.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Deadline voor omzetting in de nationale wetgeving

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2004/84/EG

12.7.2004

-

PB L 219 van 19.6.2004

Verordening (EU) nr. 1182/2007

6.11.2007

-

PB L 273 van 17.10.2007

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2001/113/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1021/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 1999/4/EG en 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 2001/111/EG, 2001/113/EG en 2001/114/EG van de Raad wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden [Publicatieblad L 287 van 29.10.2013].

Deze verordening beoogt de bestaande bevoegdheden van de Commissie uit de in de vijf zogenaamde ontbijtrichtlijnen af te stemmen op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en met name Artikel 290, dat de Commissie in staat stelt om gedelegeerde handelingen in te voeren.

Laatste wijziging: 30.04.2014

Top