Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Suikers

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Suikers

De Europese Unie (EU) legt gemeenschappelijke regels vast met betrekking tot bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers, conform de geldende algemene wetgeving inzake levensmiddelen. Deze regels hebben betrekking op de samenstelling, verkoopbenaming, etikettering en presentatie van levensmiddelen.

BESLUIT

Richtlijn 2001/111/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers [Publicatieblad L 10 van 12.1.2002].

SAMENVATTING

Richtlijn 2001/111/EG verbetert de etikettering van bepaalde eetbare suikers om de consumenten beter te informeren en om te voorkomen dat ze worden misleid door de producten die ze kopen. Het is van toepassing onverminderd de algemene bepalingen inzake etikettering van levensmiddelen.

Suikers

Richtlijn 2001/111/EG onderscheidt elf soorten suiker:

 • halfwitte suiker;
 • suiker (witte suiker);
 • geraffineerde witte suiker;
 • vloeibare suiker;
 • vloeibare invertsuiker;
 • invertsuikerstroop;
 • glucosestroop;
 • gedroogde glucosestroop;
 • dextrosemonohydraat;
 • dextrose of watervrije dextrose;
 • fructose.

Elke soort heeft haar eigen samenstelling en regels met betrekking tot verpakking en etikettering.

Etikettering

Richtlijn 2001/111/EG bevat bepaalde specifieke bepalingen voor voorverpakte producten met een gewicht van minder dan 20 g, voor vloeibare suiker, invertsuikerstroop met kristallen en voor bepaalde producten die meer dan 5 % fructose bevatten. Het nettogewicht van voorverpakte producten met een gewicht van minder dan 20 g hoeft niet op het etiket te worden vermeld. Wel moet de etikettering van vloeibare invertsuiker en invertsuikerstroop de gehaltes aan droge stof en invertsuiker vermelden. Bovendien moet de etikettering van invertsuikerstroop met kristallen de vermelding gekristalliseerd omvatten. Ten slotte moet glucosestroop (inclusief gedroogde glucosestroop) die meer dan 5 % fructose (droge stof) bevat, worden geëtiketteerd als glucose-fructosestroop of fructose-glucosestroop en gedroogdeglucose-fructosestroop of gedroogdefructose-glucosestroop, om aan te geven of het glucose- dan wel het fructoseaandeel het grootst is.

Voor de in de bijlage omschreven producten mogen de lidstaten geen nationale bepalingen vaststellen waarin deze richtlijn niet voorziet.

Context

Deze richtlijn maakt deel uit van het project om bepaalde verticale richtlijnen op het gebied van levensmiddelen te vereenvoudigen, teneinde uitsluitend rekening te houden met de essentiële eisen waaraan de onder deze richtlijnen vallende producten moeten voldoen, om te kunnen deelnemen aan het vrije verkeer op de interne markt.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2001/111/EG

12.1.2002

11.7.2003

PB L 10 van 12.1.2002

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1021/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 1999/4/EG en 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 2001/111/EG, 2001/113/EG en 2001/114/EG van de Raad wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden [Publicatieblad L 287 van 29.10.2013].

 • Deze verordening beoogt de bestaande bevoegdheden van de Commissie uit de in de vijf zogenaamde ontbijtrichtlijnen af te stemmen op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en met name Artikel 290, dat de Commissie in staat stelt om gedelegeerde handelingen in te voeren.

Laatste wijziging: 29.04.2014

Top