Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genetisch gemodificeerde organismen — Eenduidige identificatienummers

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genetisch gemodificeerde organismen — Eenduidige identificatienummers

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 65/2004 van de Commissie inzake eenduidige identificatienummers voor genetisch gemodificeerde organismen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening stelt een eenduidig identificatienummer* vast, vergelijkbaar met een streepjescode, dat specifiek is voor elk genetisch gemodificeerd organisme* (GGO) dat in de handel wordt gebracht. Dit is een essentieel onderdeel van de traceerbaarheid* en etikettering van levensmiddelen en diervoeders die zijn vervaardigd met behulp van GGO's, met als doel de verbetering van de consumentenkeuze en het bieden van bescherming van de gezondheid en het milieu.

KERNPUNTEN

Om op één lijn te blijven met de ontwikkelingen in internationale fora, wordt een eenduidig identificatienummer gebruikt in de BioTrack-database van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en door het Biosafety Clearing House van het aan het Verdrag inzake biodiversiteit gehechte Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid.

Voor elke nieuwe aanvraag voor de toestemming om een GGO in de handel te brengen, moet de aanvrager de databases raadplegen om zich ervan te verzekeren dat er niet al een identificatienummer is toegewezen, voordat een nieuw uniek identificatienummer in het voorgeschreven formaat wordt ontwikkeld.

Wanneer toestemming wordt verleend om een GGO in de handel te brengen, wordt het unieke identificatienummer door de Europese Commissie meegedeeld aan het Biosafety Clearing House en opgenomen in het EU-register voor toegelaten GGO's.

Aan alle GGO's die waren toegestaan voordat deze verordening in werking trad, is op basis van de verordening een uniek identificatienummer toegewezen.

Het formaat van het unieke identificatienummer is opgenomen in de bijlage bij de verordening en bestaat uit negen alfanumerieke tekens. De eerste twee of drie tekens staan voor de naam van het bedrijf of de organisatie. Het tweede onderdeel bestaat uit vijf of zes alfanumerieke tekens en staat voor de specifieke modificatie*. Het derde onderdeel is een enkelvoudig numeriek teken dat ter controle dient. De onderdelen worden gescheiden door streepjes, bijvoorbeeld: MON-00603-1.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 16 januari 2004 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over „Traceerbaarheid en etikettering”.

KERNBEGRIPPEN

* Uniek identificatienummer: een alfanumerieke code van 9 tekens dat specifiek is voor een GGO, zodat uit het etiket gemakkelijk kan worden opgemaakt om welk product het gaat.

* Genetisch gemodificeerde organismen: planten of dieren die door middel van modificatie van hun celstructuur en genetische samenstelling zijn gekweekt ten behoeve van een hogere opbrengst of een grotere resistentie tegen ziekten,

* Traceerbaarheid: de mogelijkheid tot het volgen van GGO's en producten die zijn vervaardigd met behulp van GGO's gedurende alle stadia van de productie- en distributieketen, om nauwkeurige etikettering te vergemakkelijken.

* Modificatie: een term die wordt gebruikt om onderscheid aan te duiden tussen genetisch aangepaste (getransformeerde) variëteiten van gewassen en andere organismen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 65/2004van de Commissie van 14 januari 2004 tot vaststelling van een systeem voor de ontwikkeling en toekenning van eenduidige identificatienummers voor genetisch gemodificeerde organismen (PB L 10 van 16.1.2004, blz. 5-10)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 641/2004van de Commissie van 6 april 2004 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft vergunningaanvragen voor nieuwe genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, kennisgevingen van bestaande producten en de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal waarvoor de risicobeoordeling tot een gunstig resultaat heeft geleid (PB L 102 van 7.4.2004, blz. 14-25).

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) van de Commissie nr. 641/2004 zijn in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24-28). Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 12.04.2016

Top