Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biologische productie van landbouwproducten en levensmiddelen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Biologische productie van landbouwproducten en levensmiddelen

De verordening brengt een geharmoniseerd kader tot stand voor de productie en de etikettering van en de controle op biologische landbouwproducten en levensmiddelen teneinde het vertrouwen van de consument in deze producten te versterken en een eerlijke mededinging tussen de producenten te waarborgen.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen [zie de wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Bij deze verordening is het rechtskader vastgesteld voor landbouwproducten en levensmiddelen die op biologische wijze zijn geproduceerd.

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op de hieronder omschreven producten voor zover daarop aanduidingen voorkomen die verwijzen naar de biologische productiemethode of waarvan het in de bedoeling ligt op die producten dergelijke aanduidingen aan te brengen:

  • onverwerkte plantaardige landbouwproducten en onverwerkte dierlijke producten;
  • landbouwhuisdieren;
  • verwerkte plantaardige landbouwproducten en verwerkte dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie die hoofdzakelijk bereid zijn uit één of meer ingrediënten van plantaardige en/of dierlijke oorsprong;
  • diervoeders, mengvoeders en voedermiddelen die voldoen aan de eisen van Verordening (EG) nr. 223/2003.

Diervoeders voor gezelschapsdieren, pelsdieren en aquacultuurdieren vallen niet onder deze verordening.

Productieregels

Producten, ingrediënten of voedermiddelen worden geacht producten, ingrediënten of voedermiddelen te zijn waarop aanduidingen voorkomen die verwijzen naar de biologische productiemethode, wanneer zij in de etikettering, de reclame of de handelsdocumenten zijn gekenmerkt met de in iedere lidstaat gebruikelijke vermeldingen die de koper doen aannemen dat zij zijn verkregen overeenkomstig de in de verordening vervatte productieregels.

Bijlage I bij de verordening bevat de principes voor de biologische productie voor planten, landbouwhuisdieren (runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen en pluimvee), bijen en producten van de bijenteelt. Er zijn criteria vastgesteld voor het beheer van bepaalde essentiële aspecten van de genoemde veehouderij, met name inzake de keuze van de rassen, de voeders en de diergeneeskundige behandeling overeenkomstig de principes van de biologische productie. In bijlage II is gepreciseerd welke stoffen mogen worden gebruikt als bestrijdingsmiddel, meststof, bodemverbeteraar, voedermiddel of detergent, en is aangegeven welke afwijkingen eventueel kunnen worden toegestaan. Voorts is in de verordening bepaald onder welke voorwaarden de lijst van toegestane stoffen kan worden uitgebreid.

De verordening bepaalt dat slechts naar de biologische productiemethode mag worden verwezen als het betrokken product is verkregen en gecontroleerd overeenkomstig de daarin vastgestelde voorschriften: het product mag met name slechts in de bijlagen opgenomen stoffen bevatten, het mag niet met ioniserende straling zijn behandeld of het moet vervaardigd zijn zonder gebruik te maken van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) of daarvan afgeleide producten, aangezien deze niet compatibel zijn met de biologische productiemethode (Verordening (EG) nr. 1804/1999).

Controle en aanduiding van overeenstemming met de controleregeling

Om de naleving van de productievoorschriften te waarborgen wordt bij de verordening een routinecontrolesysteem ingesteld waarbij de marktdeelnemers die biologische producten produceren, bereiden, opslaan of uit een derde land invoeren, hun activiteiten moeten aanmelden bij de erkende openbare of particuliere autoriteiten die daartoe door de lidstaten zijn aangewezen. Deze controle-instanties zorgen ervoor dat hun toezicht ten minste de in bijlage III van de verordening omschreven controle- en voorzorgsmaatregelen omvat. Voor de productie van vlees van landbouwhuisdieren bepaalt de verordening dat de lidstaten moeten zorgen voor de traceerbaarheid van de producten in de hele productie-, verwerkings- en bereidingsketen.

In bijlage V bij de verordening zijn de aanduidingen vermeld die te kennen geven dat een product aan de controleregeling in het kader van deze verordening werd onderworpen. Voorts zijn de verschillende versies afgebeeld van het communautaire logo voor de biologische landbouw, dat met de daar vermelde aanduidingen kan worden gecombineerd. In het nieuwe rechtskader, dat binnenkort ten uitvoer zal worden gelegd, is het gebruik van dit logo op elk biologisch product verplicht. Daarnaast kunnen ook nationale of particuliere logo’s worden aangebracht.

Er zal ook een stelsel worden ingevoerd om erop toe te zien dat uit derde landen ingevoerde producten onder soortgelijke voorwaarden worden geproduceerd en in de handel worden gebracht als die welke voor de communautaire producten gelden. Dergelijke landen komen voor op een bij besluit van de Commissie vastgestelde lijst.

De lidstaten mogen het in de handel brengen van producten die aan de verordening voldoen, verbieden noch beperken.

Tenuitvoerlegging

Bij de tenuitvoerlegging van de verordening wordt de Commissie bijgestaan door een regelgevingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 2092/91

22.7.1991

-

PB L 198 van 22.7.1991

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 2083/92

24.7.1992

-

PB L 208 van 24.7.1992

Verordening (EEG) nr. 3713/92

1.1.1993

-

PB L 378 van 23.12.1992

Verordening (EG) nr. 1468/94

28.6.1994

-

PB L 159 van 28.6.1994

Verordening (EG) nr. 529/95

1.3.1995

-

PB L 54 van 10.3.1995

Verordening (EG) nr. 1935/95

12.8.1995

-

PB L 186 van 5.8.1995

Verordening (EG) nr. 1804/99

24.8.1999

-

PB L 222 van 24.8.1999

Verordening (EG) nr. 806/2003

5.6.2003

-

PB L 122 van 16.5.2003

Verordening (EG) nr. 223/2003

26.2.2003

-

PB L 31 van 6.2.2003

Verordening (EG) nr. 392/2004

10.3.2004

-

PB L 65 van 3.3.2004

Verordening (EG) nr. 746/2004

24.4.2004

-

PB L 122 van 26.4.2004

Verordening (EG) nr. 1567/2005

6.10.2005

-

PB L 252 van 28.9.2005

Verordening (EG) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

PB L 363 van 20.12.2006

Verordening (EG) nr. 1991/2006

6.1.2007

-

PB L 411 van 30.12.2006

Verordening (EG) nr. 1997/2006

4.1.2007

-

PB L 379 van 28.12.2006

WIJZIGING VAN DE BIJLAGEN

- Bijlage I - Principes van de biologische productie op landbouwgebied:

Verordening (EEG) nr. 1535/92 [Publicatieblad L 162 van 16.6.1992];

Verordening (EEG) nr. 2608/93 [Publicatieblad L 239 van 24.9.1993];

Verordening (EG) nr. 1202/95 [Publicatieblad L 119 van 30.5.1995];

Verordening (EG) nr. 1900/98 [Publicatieblad L 247 van 5.9.1998];

Verordening (EG) nr. 1804/1999 [Publicatieblad L 222 van 24.8.1999];

Verordening (EG) nr. 1073/2000 [Publicatieblad L 119 van 20.5.2000];

Verordening (EG) nr. 473/2002 [Publicatieblad L 75 van 15.3.2002];

Verordening (EG) nr. 223/2003 [Publicatieblad L 31 van 6.2.2003];

Verordening (EG) nr. 599/2003 [Publicatieblad L 85 van 2.4.2003];

Verordening (EG) nr. 2277/2003 [Publicatieblad L 336 van 23.12.2003];

Verordening (EG) nr. 2254/2004 [Publicatieblad L 385 van 29.12.2004];

Verordening (EG) nr. 1294/2005 [Publicatieblad L 205 van 6.8.2005];

Verordening (EG) nr. 699/2006 [Publicatieblad L 121 van 6.5.2006];

Verordening (EG) nr. 1851/2006 [Publicatieblad L 355 van 15.12.2006];

Verordening (EG) nr. 394/2007 [Publicatieblad L 98 van 13.4.2007];

Verordening (EG) nr.1319/2007 [Publicatieblad L 293 van 10.11.2007].

- Bijlage II - Producten die als bodemverbeteraar of meststof mogen worden gebruikt:

Verordening (EEG) nr. 1535/92 [Publicatieblad L 162 van 16.6.1992];

Verordening (EEG) nr. 2608/93 [Publicatieblad L 239 van 24.9.1993];

Verordening (EG) nr. 2381/94 [Publicatieblad L 255 van 1.10.1994];

Verordening (EG) nr. 1488/97 [Publicatieblad L 202 van 30.7.1997];

Verordening (EG) nr. 1804/1999 [Publicatieblad L 222 van 24.8.1999];

Verordening (EG) nr. 1073/2000 [Publicatieblad L 119 van 20.5.2000];

Verordening (EG) nr. 436/2001 [Publicatieblad L 63 van 3.3.2001];

Verordening (EG) nr. 473/2002 [Publicatieblad L 75 van 15.3.2002];

Verordening (EG) nr. 599/2003 [Publicatieblad L 85 van 2.4.2003];

Verordening (EG) nr. 2277/2003 [Publicatieblad L 336 van 23.12.2003];

Verordening (EG) nr. 1318/2005 [Publicatieblad L 210 van 12.8.2005];

Verordening (EG) nr. 1916/2005 [Publicatieblad L 307 van 25.11.2005];

Verordening (EG) nr. 592/2006 [Publicatieblad L 104 van 13.4.2006];

Verordening (EG) nr. 807/2007 [Publicatieblad L 181 van 11.7.2007];

Verordening (EG) nr. 404/2008 [Publicatieblad 120 van 7.5.2008].

- Bijlage III - Minimumeisen inzake controle en voorzorgsmaatregelen:

Verordening (EEG) nr. 1535/92 [Publicatieblad L 162 van 16.6.1992];

Verordening (EEG) nr. 2608/93 [Publicatieblad L 239 van 24.9.1993];

Verordening (EG) nr. 1202/95 [Publicatieblad L 119 van 30.5.1995];

Verordening (EG) nr. 1804/1999 [Publicatieblad L 222 van 24.8.1999];

Verordening (EG) nr. 2491/2001 [Publicatieblad L 337 van 20.12.2001];

Verordening (EG) nr. 223/2003 [Publicatieblad L 31 van 6.2.2003];

Verordening (EG) nr. 2277/2003 [Publicatieblad L 336 van 23.12.2003];

Verordening (EG) nr. 1336/2005 [Publicatieblad L 211 van 13.8.2005];

Verordening (EG) nr. 1991/2006 [Publicatieblad L 411 van 30.12.2006];

Verordening (EG) nr. 1997/2006 [Publicatieblad L 379 van 28.12.2006];

Verordening (EG) nr. 1517/2007 [Publicatieblad L 335 van 20.12.2007].

- Bijlage V - Aanduiding van de overeenstemming met de controleregeling:

Verordening (EG) nr. 331/2000 [Publicatieblad L 48 van 19.2.2000];

Verordening (EG) nr. 746/2004 [Publicatieblad L 122 van 26.4.2004];

Verordening (EG) nr. 1481/2004 [Publicatieblad L 272 van 20.8.2004]; Verordening (EG) nr. 1791/2006 [Publicatieblad L 363 van 20.12.2006].

- Bijlage VI - Ingrediënten van agrarische en niet-agrarische oorsprong die bij de bereiding zijn toegestaan:

Verordening (EEG) nr. 207/93 [Publicatieblad L 25 van 2.2.1993];

Verordening (EG) nr. 468/94 [Publicatieblad L 59 van 3.3.1994];

Verordening (EG) nr. 1201/95 [Publicatieblad L 119 van 30.5.1995];

Verordening (EG) nr. 418/96 [Publicatieblad L 59 van 8.3.1996];

Verordening (EG) nr. 1488/97 [Publicatieblad L 202 van 30.7.1997];

Verordening (EG) nr. 330/1999 [Publicatieblad L 40 van 13.2.1999];

Verordening (EG) nr. 1804/1999 [Publicatieblad L 222 van 24.8.1999];

Verordening (EG) nr. 1073/2000 [Publicatieblad L 119 van 20.5.2000];

Verordening (EG) nr. 1437/2000 [Publicatieblad L 161 van 1.7.2000];

Verordening (EG) nr. 2020/2000 [Publicatieblad L 241 van 26.9.2000];

Verordening (EG) nr. 473/2002 [Publicatieblad L 75 van 15.3.2002];

Verordening (EG) nr. 1481/2004 [Publicatieblad L 272 van 20.8.2004];

Verordening (EG) nr. 780/2006 [Publicatieblad L 137 van 25.5.2006];

Verordening (EG) nr. 123/2008 [Publicatieblad L 38 van 13.2.2008].

- Bijlage VII – Maximaal aantal dieren per hectare:

Verordening (EG) nr. 1804/1999 [Publicatieblad L 222 van 24.8.1999].

- Bijlage VIII – Kenmerken van de huisvesting voor de verschillende soorten:

Verordening (EG) nr. 1804/1999 [Publicatieblad L 222 van 24.8.1999].

De opeenvolgende wijzigingen en correcties zijn in de basistekst aangebracht. Deze geconsolideerde versie (in pdf-formaat) heeft slechts documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Nieuw rechtskader:

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 [Publicatieblad L 189 van 20.7.2007]. Bij deze verordening wordt een nieuw juridisch kader voor biologische producten ingesteld en worden de doelstellingen, de beginselen alsmede de voorschriften op het gebied van productie, etikettering, controle en handel met derde landen vastgesteld. Deze verordening treedt op 1 januari 2009 in werking.

Europees actieplan voor biologisch voedsel en biologische landbouw

Gebruik van niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong:

Verordening (EG) nr. 207/93 [Publicatieblad L 25 van 2.2.1993].

Verordening van de Commissie van 29 januari 1993, waarin is opgesomd welke ingrediënten in biologische producten mogen worden verwerkt (met name producten van niet-agrarische oorsprong en producten van agrarische oorsprong die in de Gemeenschap niet in voldoende grote hoeveelheid volgens de biologische productiemethode worden geproduceerd) en welke producten mogen worden gebruikt voor de verwerking van biologisch geproduceerde ingrediënten van agrarische oorsprong.

De opeenvolgende wijzigingen en correcties zijn in de basistekst aangebracht. Deze geconsolideerde versie (pdf) heeft slechts documentaire waarde.

Invoer uit derde landen (uitvoeringsbepalingen):

Verordening (EG) nr. 3457/92 [Publicatieblad L 350 van 1.12.1992].

Verordening van de Commissie van 30 november 1992 tot vaststelling van nadere bepalingen betreffende het controlecertificaat voor invoer uit derde landen in de Gemeenschap, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen.

Verordening (EG) nr. 529/95 [Publicatieblad L 54 van 10.3.1995]. Verordening van de Commissie van 9 maart 1995 houdende verlenging van de termijn na afloop waarvan artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, moet worden toegepast op de invoer uit bepaalde derde landen.

Verordening (EG) nr. 1788/2001 [Publicatieblad L 243 van 13.9.2001].

Verordening van de Commissie van 7 september 2001 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van de voorschriften inzake het controlecertificaat voor de invoer uit derde landen.

De opeenvolgende wijzigingen en correcties zijn in de basistekst aangebracht. Deze geconsolideerde versie (pdf) heeft slechts documentaire waarde.

Verordening (EG) nr. 345/2008 [Publicatieblad L 108 van 18.4.2008]. Verordening van de Commissie van 17 april 2008 die nadere bepalingen omtrent de regeling voor de invoer uit derde landen bevat. In de verordening is de lijst opgenomen van derde landen die biologische producten in de Gemeenschap mogen invoeren, namelijk: Argentinië, Australië, Costa Rica, India, Israël, Zwitserland en Nieuw-Zeeland. Voor elk van deze landen worden in de verordening bepaalde specificaties vastgesteld en worden de controle‑instanties aangewezen die certificeren dat de ingevoerde producten op biologische wijze zijn verkregen. In de verordening wordt ook vastgesteld op welke voorwaarden een derde land van de importerende landen deel kan uitmaken.

Laatste wijziging: 10.06.2008

Top