Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verontreinigingen in levensmiddelen: negatieve effecten minimaliseren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verontreinigingen in levensmiddelen: negatieve effecten minimaliseren

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EEG) nr. 315/93 — EU-procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening heeft ten doel de volksgezondheid te beschermen door het op de markt brengen van levensmiddelen met een onacceptabele hoeveelheid residuen, ofwel verontreinigingen, te verbieden.

KERNPUNTEN

  • Verontreinigingen zijn aanwezig in levensmiddelen als gevolg van behandeling na de productie of ten gevolge van verontreiniging door het milieu.
  • De EU reguleert de toxicologisch aanvaardbare verontreinigingsniveaus en houdt deze zo laag mogelijk.
  • Verontreinigingen die vallen onder specifiekere regelingen, of onder vreemde stoffen, zoals resten van insecten, haren van dieren, enz., vallen niet onder deze verordening.
  • Een EU-land kan onder verwijzing naar deze verordening beperkende maatregelen opleggen indien het vermoeden bestaat dat de aanwezigheid van een verontreiniging een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Indien dit het geval is, moet het land de andere EU-landen en de Europese Commissie onmiddellijk hiervan in kennis stellen, onder vermelding van de redenen voor het besluit. De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk de door het EU-land opgegeven redenen en neemt passende maatregelen na raadpleging van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid (tegenwoordig het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders). Dit Comité assisteert de Commissie in alle zaken die verontreinigingen betreffen, inclusief het vaststellen van de toegestane maximale toleranties.
  • De verordening vereist de vaststelling van maximumgehalten voor bepaalde verontreinigingen om de volksgezondheid te beschermen.
  • EU-landen mogen de handel in levensmiddelen die aan deze verordening voldoen, niet verbieden.

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie stelt maximumgehalten vast voor bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen, waaronder nitraat, lood, cadmium, kwik, arseen, melamine, enz.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 1 maart 1993 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie „Contaminants (Verontreinigingen)” op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1-3)

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EEG) nr. 315/93 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten van bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5-24). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 18.04.2016

Top