Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trekkers en landbouw- en bosbouwmachines: reminrichtingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Trekkers en landbouw- en bosbouwmachines: reminrichtingen

Met het oog op de verkeersveiligheid en de veiligheid op het werk, legt deze richtlijn de regels en voorschriften vast voor toekenning van de typegoedkeuringsprocedure voor reminrichtingen voor trekkers.

BESLUIT

Richtlijn 76/432/EEG van de Raad van 6 april 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de reminrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen.

SAMENVATTING

Toepassingsgebied

De richtlijn geldt voor trekkers, gemonteerd op rupsbanden, met twee assen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid die ligt tussen 6 en 40 kilometer per uur.

EU-landen mogen de EG- of nationale goedkeuring van een trekker niet weigeren om redenen die verband houden met de reminrichtingen, indien deze inrichtingen in overeenstemming zijn met de in bijlagen I tot IV van de richtlijn opgenomen technische voorschriften. Hetzelfde geldt voor de inschrijving, de verkoop, het in het verkeer brengen of het gebruik van dergelijke trekkers.

De Bijlagen bevatten de volgende informatie:

  • Bijlage I:definities, aanvraag van EG-typegoedkeuring, EG-typegoedkeuring, constructie- en montagevoorschriften
  • Bijlage II: remproeven en prestaties van de reminrichtingen
  • Bijlage III: veerremmen
  • Bijlage IV: parkeerremsysteem met mechanische vergrendeling van de cilinders van de remmen (grendelremmen)
  • Bijlage V: model typegoedkeuringscertificaat.

Aanpassing aan de stand van de techniek

Aanpassingen die nodig waren om de bijlagen in overeenstemming te brengen met de stand van de techniek werden aangenomen conform de procedure voorzien in Richtlijn 74/150/EEG die later werd ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2003/37/EG.

Intrekking

Richtlijn 76/432/EEG en Richtlijn 2003/37/EG worden ingetrokken door Verordening (EU) nr. 167/2013 van 5 februari 2013 met ingang van 1.1.2016.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 76/432/EEGvan de Raad

8.5.1976

1.1.1977

PB L 122 van 8.5.1976, blz. 1

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 82/890/EEGvan de Raad

31.12.1982

21.6.1984

PB L 378 van 31.12.1982, blz. 45

Richtlijn 96/63/EGvan de Commissie

25.10.1996

1.10.1997

PB L 253 van 5.10.1996, blz. 13

Richtlijn 97/54/EGvan het Europees Parlement en de Raad

30.10.1997

22.9.1998

PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24

Ingetrokken door Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 5 februari 2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (PB L 60 van 2.3.2013, blz. 1).

Laatste wijziging: 30.06.2014

Top