Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trekkers en landbouw- en bosbouwmachines: aan de voorzijde gemonteerde beveiligingsinrichtingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Trekkers en landbouw- en bosbouwmachines: aan de voorzijde gemonteerde beveiligingsinrichtingen

Met als voornaamste doel het waarborgen van de verkeersveiligheid en de veiligheid tijdens het werk, heeft de Europese Unie de technische voorschriften voor aan de voorzijde van smalspoortrekkers gemonteerde kantelbeveiligingsinrichtingen geharmoniseerd.

BESLUIT

Richtlijn 87/402/EEG van de Raad van 25 juni 1987 betreffende vóór de bestuurderszitplaats bevestigde kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- of bosbouwsmalspoortrekkers op wielen (Zie wijzigingsbesluiten).

SAMENVATTING

Toepassingsgebied

De Richtlijn geldt voor smalspoortrekkers, d.w.z. trekkers met een minimale spoorbreedte van minder dan 1 150 mm, een leeggewicht tussen 600 en 3 000 kg en een vrije hoogte van niet meer dan 600 mm onder het laagste punt van de voor- en achteras, rekening houdend met het differentieel.

Lidstaten mogen de verkoop, de inschrijving, het in het verkeer brengen of het gebruik van trekkers niet verbieden, of de toekenning van een EG-typegoedkeuring of nationale typegoedkeuring voor een trekker niet weigeren, wanneer de trekker aan de voorschriften van de Richtlijn beantwoordt. Alle trekkers waarop de richtlijn van toepassing is, moeten met een kantelbeveiligingsinrichting zijn uitgerust.

Constructie- en keuringsvoorschriften

Bijlagen I tot II bevatten constructie- en keuringsvoorschriften alsook de voorwaarden voor toekenning van de EG-typegoedkeuring voor onderdelen en de EG-typegoedkeuring. Voor elk type kantelbeveiligingsinrichting en de bevestiging daarvan op de trekker die lidstaten goedkeuren, moeten ze de fabrikant van de trekker of van de kantelbeveiligingsinrichting, of hun respectieve gemachtigden, een EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen toekennen (overeenkomstig het model in bijlage VII).

Zodra een kantelbeveiligingsinrichting of de bevestiging daarvan op de trekker het EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen draagt en beantwoordt aan de in bijlage IX opgenomen voorwaarden, mag het in de handel brengen ervan niet worden verboden.

Een lidstaat kan het in de handel brengen van kantelbeveiligingsinrichtingen die het EG-typegoedkeuringsmerk voor onderdelen dragen echter wel verbieden wanneer ze niet overeenstemmen met het goedgekeurde type.

Maandelijks gedeelde informatie

Iedere maand moeten lidstaten aan de andere lidstaten kopieën bezorgen van het typegoedkeuringscertificaat voor onderdelen (waarvan een voorbeeld is opgenomen in bijlage VIII), ingevuld voor elk type kantelbeveiligingsinrichting dat ze goedkeuren of weigeren goed te keuren.

Intrekking

Richtlijn 87/402/EEG wordt ingetrokken door Verordening (EU) nr. 167/2013 van 5 februari 2013 met ingang van 1.1.2016.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 87/402/EEGvan de Raad

26.6.1987

26.6.1989

PB L 220 van 8.8.1987, blz. 1

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 89/681/EEGvan de Raad

3.1.1990

2.1.1991

PB L 398 van 30.12.1989, blz. 27

Akte van Toetreding

1.1.1995

-

PB C 241 van 29.8.1994

Richtlijn 2000/22/EGvan de Commissie

24.5.2000

30.6.2001

PB L 107 van 4.5.2000, blz. 26

Akte van Toetreding

1.5.2004

-

PB L 236 van 23.9.2003, blz. 53

Richtlijn 2005/67/EGvan de Commissie

8.11.2005

31.12.2005

PB L 273 van 19.10.2005, blz. 17

Richtlijn 2006/96/EGvan de Raad

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006, blz. 81

Richtlijn 2010/22/EUvan de Commissie

30.4.2010

30.4.2011

PB L 91 van 10.4.2010, blz. 1

Richtlijn 2013/15/EUvan de Raad

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013, blz. 172

Richtlijn 87/402/EEG wordt ingetrokken door Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 5 februari 2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (PB L 60 van 2.3.2013, blz. 1) met ingang van 1 januari 2016.

Laatste wijziging: 30.06.2014

Top