Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trekkers en landbouw- en bosbouwmachines: aan de achterzijde gemonteerde beveiligingsinrichtingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Trekkers en landbouw- en bosbouwmachines: aan de achterzijde gemonteerde beveiligingsinrichtingen

De Europese Unie werkt aan een harmonisering van de technische voorschriften voor kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op smalspoortrekkers. Op die manier draagt ze eraan bij dat de EEG-typegoedkeuringsprocedure die werd ingesteld door Richtlijn 74/150/EEG en vervolgens werd ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2003/37/EG, in praktijk wordt omgezet.

BESLUIT

Richtlijn 86/298/EG van de Raad betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De richtlijn is van toepassing op trekkers met de volgende kenmerken:

  • een maximum vrije hoogte van 600 millimeter;
  • Een minimaal spoor van de as van de breedste banden van minder dan 1150 millimeter;
  • een leeggewicht van meer dan 600 kilogram.

Iedere lidstaat verleent de typegoedkeuring voor onderdelen voor elk type kantelbeveiligingsinrichting, samen met de bevestiging daarvan aan de trekker wanneer die beantwoordt aan de in de bijlagen bij de richtlijn vastgelegde ontwerp- en keuringsvoorschriften. De inrichting ontvangt dan een EG-goedkeuringsmerk voor onderdelen.

Lidstaten mogen het in de handel brengen van een trekker niet verbieden en mogen de EG- of nationale goedkeuring niet verwerpen wanneer de trekker aan de voorschriften van de richtlijn beantwoordt.

De bevoegde instanties in de lidstaten zullen elkaar op de hoogte houden van iedere maatregel die zij nemen om te waarborgen dat beveiligingsinrichtingen overeenstemmen met het type dat een typegoedkeuring voor onderdelen heeft ontvangen. Ze kunnen een EG-typegoedkeuring voor onderdelen zelfs weer intrekken wanneer het gebrek aan overeenstemming ernstig is en zich herhaaldelijk voordoet.

De richtlijn zal worden gewijzigd om deze aan te passen aan de stand van de techniek.

Richtlijn 86/298/EG wordt ingetrokken door Verordening (EU) nr. 167/2013 met ingang van 1 januari 2016.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 86/298/EEG

2.6.1986

2.6.1988

PB L 186 van 8.7.1986

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 89/682/EEG

4.1.1990

3.1.1991

PB L 398 van 30.12.1989

Akte van Toetreding

1.1.1995

-

PB L 241 van 29.8.1994

Richtlijn 2000/19/EG

4.5.2000

30.6.2001

PB L 94 van 14.4.2000

Akte van Toetreding

1.5.2004

1.5.2004

PB L 236 van 23.9.2003

Richtlijn 2005/67/EG

8.11.2005

-

PB L 273 van 19.10.2005

Richtlijn 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006

Richtlijn 2010/22/EU

30.4.2010

30.4.2011

PB L 91 van 10.4.2010

Richtlijn 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 86/298/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen als referentie.

Laatste wijziging: 02.07.2014

Top