Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorvoertuigen met aanhangwagens: toegestaan geluidsniveau

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorvoertuigen met aanhangwagens: toegestaan geluidsniveau

Deze richtlijn heeft tot doel om EU-verordeningen inzake geluidsniveaus van voertuigen op basis van een volledige harmonisatie in praktijk om te zetten.

BESLUIT

Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen [Publicatieblad L 42 van 23.02.1970].

SAMENVATTING

De Richtlijnen zijn van toepassing op ieder motorvoertuig met of zonder carrosserie, op ten minste vier wielen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km per uur, bestemd om aan het wegverkeer deel te nemen, met uitzondering van voertuigen die zich over rails bewegen, landbouw- en bosbouwtrekkers en toestellen voor openbare werken.

De Richtlijnen leggen grenswaarden vast voor het geluidsniveau van de mechanische onderdelen en uitlaatinrichtingen van de desbetreffende voertuigen. Deze grenswaarden gaan van 74 dB(A) voor personenauto's en tot 80 dB(A) voor zware vrachtwagens.

Er worden toelaatbare waarden opgesteld voor specifieke voertuigcategorieën:

 • personenauto's;
 • voertuigen voor openbaar vervoer;
 • vrachtwagens.

De lidstaten moeten uiterlijk op 1 oktober 1994 geluidsniveaus voor typegoedkeuring publiceren.

Bijgevolg is het lidstaten niet toegestaan om, om redenen in verband met het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting:

 • de verkoop, de registratie, het in de handel brengen of het gebruik van voertuigen die voldoen aan de bepalingen van de Richtlijn te weigeren of verbieden;
 • het op de markt brengen van een uitlaatinrichting of technische eenheid te verbieden wanneer deze van een type zijn waarvoor een typegoedkeuring werd verleend.

De lidstaten kunnen fiscale steunmaatregelen toekennen als stimulans om eerder dan vereist aan nieuwe grenswaarden te voldoen, op voorwaarde dat deze maatregelen:

 • niet-discriminerend zijn;
 • voor een beperkte periode gelden;
 • beduidend lager liggen dan de kostprijs van de betrokken uitrusting;
 • gelden voor voertuigen die worden uitgerust met systemen waarmee eerder dan vereist aan toekomstige Europese normen kan worden beantwoord.

Typegoedkeuringsprocedure voor elk type voertuig, uitlaatinrichting en technische eenheid (geluidsdemper en vervangende uitlaatinrichting):

 • de EEG-typegoedkeuringsaanvraag moet worden ingediend door de fabrikant of diens gemachtigde vertegenwoordiger;
 • ze moet de informatie bevatten die door de bestaande Richtlijnen wordt vereist;
 • er zullen verschillende typegoedkeuringstesten worden voorzien;
 • als het type voertuig, uitlaatinrichting of technische eenheid aan de keuringsvoorschriften beantwoordt, dan wordt er een EEG-typegoedkeuringscertificaat afgegeven door de bevoegde instantie van de betrokken lidstaat.

Deze Richtlijn werd ingetrokken door Verordening (EU) nr. 540/2014 met ingang van 30.6.2027.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 70/157/EEG

10.2.1970

10.8.1971 - 1.7.1973

PB L 42 van 23.2.1970

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 73/350/EEG

16.11.1973

-

PB L 321 van 22.11.1973

Richtlijn 77/212/EEG

10.3.1977

31.3.1977

PB L 66 van 12.3.1977

Richtlijn 81/334/EEG

28.4.1981

31.12.1981

PB L 131 van 18.5.1981

Richtlijn 84/372/EEG

5.7.1984

30.9.1984

PB L 196 van 26.7.1984

Richtlijn 84/424/EEG

4.9.1984

31.12.1984

PB L 238 van 6.9.1984

Richtlijn 87/354/EEG

29.6.1987

31.12.1987

PB L 192 van 11.7.1987

Richtlijn 89/491/EEG

25.7.1989

1.1.1990

PB L 238 van 15.8.1989

Richtlijn 92/97/EEG

16.11.1992

30.6.1993

PB L 371 van 19.12.1992

Richtlijn 96/20/EEG

3.5.1996

30.9.1996

PB L 92 van 13.4.1996

Richtlijn 99/101/EG

17.1.2000

31.3.2000

PB L 334 van 28.12.1999

Richtlijn2007/34/EG

5.7.2007

5.7.2007

PB L 155 van 15.6.2007

Richtlijn 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 540/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen en vervangende geluidsdempingssystemen, en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van Richtlijn 70/157/EEG [Publicatieblad L 158 van 27.5.2014].

Laatste wijziging: 02.07.2014

Top