Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorvoertuigen en aanhangwagens: EG typegoedkeuringsprocedure

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Motorvoertuigen en aanhangwagens: EG typegoedkeuringsprocedure

1) DOELSTELLING

De wetgevingen van de lidstaten harmoniseren en een communautaire typegoedkeuringsprocedure voor motorvoertuigen en aanhangwagens invoeren.

2) MAATREGEL

Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan [Publicatieblad L 42 van 23.02.1970].

Gewijzigd bij de volgende maatregelen:

Richtlijn 78/315/EEG van de Raad van 21 december 1977 [Publicatieblad L 81 van 28.03.1978];

Richtlijn 80/1267/EEG van de Raad van 16 december 1980 [Publicatieblad L 375 van 31.12.1980];

Richtlijnen 87/358/EEG en 87/403/EEG van de Raad van 25 juni 1987 [Publicatieblad L 192 van 11.07.1987];

Richtlijn 92/53/EEG van de Raad van 18 juni 1992 [Publicatieblad L 225 van 10.08.1992];

Richtlijn 93/81/EEG van de Commissie van 29 september 1993 [Publicatieblad L 264 van 23.10.1993];

Richtlijn 95/54/EG van de Commissie van 31 oktober 1995 [Publicatieblad L 266 van 08.11.1995];

Richtlijn 96/27/EG van de Raad van 20 mei 1996 [Publicatieblad L 169 van 08.01.1996];

Richtlijn 96/79/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 1996 [Publicatieblad L 18 van 21.01.1997];

Richtlijn 97/27/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 juli 1997 [Publicatieblad L 233 van 25.08.1997];

Richtlijn 98/14/EG van de Commissie van 6 februari 1998 [Publicatieblad L 91 van 25.03.1998].

3) SAMENVATTING

1. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de typegoedkeuring van alle motorvoertuigen met een motor met inwendige verbranding en aanhangwagens daarvan, die in een of meer fasen zijn gebouwd. Zij gelden ook voor systemen, onderdelen en technische eenheden die zijn bedoeld voor gebruik op deze voertuigen en aanhangwagens.

2. Zij zijn niet van toepassing op de goedkeuring van afzonderlijke voertuigen en van vierwielers in de zin van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad.

3. Goedkeuringsprocedure voor elk type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid bestaat uit:

 • aanvraag van de typegoedkeuring:

- de aanvraag wordt ingediend door de fabrikant bij de bevoegde instanties van een van de lidstaten;

- zij gaat vergezeld van een informatiedossier en van de goedkeuringsformulieren die conform deze richtlijn uit hoofde van de toepasselijke bijzondere richtlijnen zijn afgegeven;

- in geval van een meerfasengoedkeuring gaat zij nog van andere inlichtingen vergezeld.

 • typegoedkeuringsprocedure:

- de typegoedkeuring wordt door de betreffende lidstaat verleend, indien het betrokken type aan de in het inlichtingendossier opgenomen specificaties beantwoordt en aan de technische eisen van alle bijzondere richtlijnen voldoet;

- de lidstaat vult dan het goedkeuringsformulier en de bijlagen met betrekking tot de proefresultaten in en zendt deze aan de aanvrager;

- de goedkeuring mag worden geweigerd, indien er gevaar voor de verkeersveiligheid bestaat;

- de bevoegde instanties van alle lidstaten voeren een systeem voor wederzijdse informatie inzake goedkeuringen in.

 • wijziging van de typegoedkeuring:

- een wijziging of uitbreiding van de goedkeuring kan alleen worden aangevraagd bij de lidstaat die ook de oorspronkelijke goedkeuring heeft verleend;

- de in het document aan te brengen wijzigingen verschillen, afhankelijk van of het om een voertuig, een systeem, een onderdeel of een technische eenheid gaat;

- indien de lidstaat dit nodig acht, moeten na de wijziging van een informatiedossier aanvullende proeven of controles worden uitgevoerd. Het goedkeuringsformulier en de bijlagen worden pas daarna opgesteld.

 • certificaat van overeenstemming:

- een dergelijk certificaat wordt door de fabrikant opgesteld op basis van het goedkeuringsformulier en in overeenstemming met de bijlagen van de richtlijn;

- het bevat gedetailleerde informatie over alle punten die toegevoegd of gewijzigd zijn en over eventuele beperkingen ten aanzien van het gebruik van onderdelen en technische eenheden;

- de lidstaten mogen verlangen dat met het oog op de kentekenregistratie of de motorrijtuigenbelasting nog andere gegevens op het certificaat van overeenstemming worden aangebracht.

4. Registratie en in het verkeer brengen:

 • een geldig certificaat van overeenstemming is nodig voor:

- het in de handel brengen, de registratie en het in het verkeer brengen van het voertuig;

- het in de handel brengen en het in gebruik nemen van onderdelen en technische eenheden die bestemd zijn voor gebruik op voertuigen die onder de richtlijn vallen.

 • een lidstaat kan echter:

- de definitieve registratie en het in het verkeer brengen van niet-complete voertuigen weigeren zolang zij nog niet voltooid zijn;

- de registratie of het in het verkeer brengen van voertuigen, onderdelen en technische eenheden op zijn grondgebied weigeren als deze de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengen, ook als zij van een geldig certificaat van overeenstemming vergezeld zijn en van de juiste merktekens zijn voorzien.

Deze bepalingen gelden niet voor:

 • voertuigen van leger, burgerbescherming, brandweer en ordediensten;
 • voertuigen die niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijnen vallen of daarvan geheel of gedeeltelijk zijn uitgezonderd.

5. Voor de volgende voertuigen kan ontheffing worden verleend van een of meer bijzondere richtlijnen:

 • in kleine series gefabriceerde voertuigen;
 • restantvoorraden van voertuigen;
 • voertuigen, onderdelen of technische eenheden waarin technieken of concepten zijn verwerkt die wegens hun specifieke aard niet aan een of meer van de bijzondere richtlijnen kunnen voldoen (voor een periode van ten hoogste twee jaar).

6. Afwijkingen van het goedgekeurde type worden geconstateerd:

 • door de lidstaat die het voertuigtype heeft goedgekeurd of een willekeurige andere lidstaat;
 • ten opzichte van het goedkeuringsformulier en/of het informatiedossier;
 • voor zover zij niet door de lidstaat die de goedkeuring heeft verleend, uit hoofde van de richtlijnen zijn toegestaan.

De lidstaat die de goedkeuring heeft verleend dient de nodige maatregelen te treffen om de overeenstemming van de produktie te herstellen.

7. Alle lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten in kennis van de gegevens van de met de goedkeuring belaste bevoegde instanties en de technische diensten.

Maatregel

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum van omzetting in de lidstaten

Richtlijn 98/14/EG

14.04.1998

30.09.1998

Richtlijn 96/79/EG

11.08.1997

22.07.1997

Richtlijn 96/27/EG

21.08.1996

20.05.1997

Richtlijn 95/54/EG

20.11.1995

01.12.1995

Richtlijn 93/81/EEG

01.10.1993

01.10.1993

Richtlijn 92/53/EEG

31.12.1992

31.12.1992

Richtlijn 87/358/EEG

01.10.1988

01.10.1988

Richtlijn 80/1267/EEG

30.06.1982

30.06.1982

Richtlijn 78/315/EEG

-

21.06.1979

Richtlijn 70/156/EEG

-

06.08.1971

4) toepassingsmaatregelen

5) verdere werkzaamheden

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Herschikte versie) [COM(2003) 418 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]. Als het voorstel wordt aangenomen, komt het in de plaats van Richtlijn 70/156/EEG die zal worden ingetrokken.

Laatste wijziging: 23.05.2005

Top