Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorvoertuigen op twee of drie wielen: EG-typegoedkeuringsprocedure - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Motorvoertuigen op twee of drie wielen: EG-typegoedkeuringsprocedure

De Europese Unie harmoniseert de wetgevingen van de lidstaten en voert een communautaire typegoedkeuringsprocedure in voor motorvoertuigen op twee of drie wielen.

BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers.

Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De onderhavige richtlijn strekt tot intrekking en vervanging van Richtlijn 92/61/EEG, waarin de procedure wordt vastgelegd tot goedkeuring door de Commissie van twee- of driewielige motorvoertuigen, onderdelen en technische eenheden. De richtlijn beoogt bepaalde bepalingen van de vorige richtlijn te verduidelijken en vervolledigen.

De richtlijn is onlangs aangevuld door Verordening (EU) nr. 168/2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers, waarin nieuwe voorschriften worden vastgelegd inzake veiligheid en milieu voor de typegoedkeuring van deze voertuigen.

Bepalingen van Richtlijn 2002/24/EG

De onder deze richtlijn vallende voertuigen zijn twee- of driewielige motorvoertuigen en lichte vierwielers.

Een aanvraag om goedkeuring van een voertuig, technische eenheid of onderdeel moet door de constructeur of fabrikant, dan wel door diens gevolmachtigde, bij een van de lidstaten worden ingediend.

Elk voertuig, onderdeel of elke technische eenheid moet door de lidstaten worden goedgekeurd en dient in overeenstemming te zijn met de technische voorschriften van de bijzondere verordeningen of richtlijnen ter zake, alsook met de door de constructeur of fabrikant verstrekte gegevens (zie de uitputtende lijst die in de bijlage van de richtlijn is opgenomen).

Voor alle voertuigen en voor alle niet-originele technische eenheden of onderdelen die met het goedgekeurde type overeenstemmen, dient de constructeur of diens gevolmachtigde een certificaat van overeenstemming op te stellen.

De lidstaten stellen vast dat voor elk type voertuig de door de bijzondere richtlijnen voorgeschreven en op het goedkeuringscertificaat vermelde verificaties zijn geschied. De fabrikanten kunnen voor alle, met het goedgekeurde type overeenstemmende voertuigen een certificaat van overeenstemming opstellen. Een van dit certificaat vergezeld voertuig mag in de handel worden gebracht, mag worden verkocht en ingeschreven om op het gehele grondgebied van de Europese Unie te worden gebruikt.

Alle voertuigen die met het goedgekeurde type overeenstemmen, moeten zijn voorzien van een goedkeuringsmerk dat bestaat uit:

  • het goedkeuringsnummer;
  • een kleine letter e, gevolgd door het nummer of het letterwoord van de lidstaat die de goedkeuring heeft verleend;
  • het identificatienummer van het voertuig.

De constructeur van een voertuig en de fabrikant van een technische eenheid of een onderdeel zijn ervoor verantwoordelijk dat elk geconstrueerd voertuig en elke gefabriceerde technische eenheid of elk gefabriceerd onderdeel met het goedgekeurde type overeenstemt.

Indien een lidstaat constateert dat voertuigen, technische eenheden of onderdelen van een goedgekeurd type de veiligheid van het wegverkeer in gevaar brengen, kan hij voor een periode van ten hoogste zes maanden de verkoop, het in omloop brengen of het gebruik ervan op zijn grondgebied verbieden. Hij dient de Commissie en de overige lidstaten hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen.

Alleen de voertuigen, technische eenheden en onderdelen die aan de bepalingen van deze verordening voldoen, mogen in de lidstaten in de handel gebracht, verkocht en gebruikt worden.

Bepalingen van Verordening (EU) nr. 168/2013

De verordening heeft tot doel een hoog niveau van functionele voertuigveiligheid, werkveiligheid en milieubescherming te waarborgen, waarbij de technische voorschriften en milieunormen die in het kader van de typegoedkeuring van toepassing zijn op voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden, worden geharmoniseerd.

Meer in het bijzonder wordt bepaald dat nieuwe motorvoertuigen boven de 125 cc uitgerust moeten worden met een antiblokkeersysteem en dat motorvoertuigen onder de 125 cc moeten beschikken over een antiblokkeersysteem of een gecombineerd remsysteem, waarbij de keuze aan de fabrikant wordt overgelaten.

Bovendien moeten vanaf 1 januari 2016 alle nieuwe voertuigen van categorie L (licht) verplicht uitgerust worden met een systeem voor automatische inschakeling van lichten om de zichtbaarheid te vergroten. Er worden tevens vereisten uiteengezet voor de progressieve installatie van een boorddiagnosesysteem om storingen op te sporen, alsook om het emissiecontrolesysteem te bewaken.

Wat betreft de milieuprestaties wil de Commissie uiterlijk 31 december 2016 verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoeringsdata en Euro 5-emissiegrenswaarden als bedoeld in bijlage IV van de verordening. De rol en verantwoordelijkheden van de lidstaten verantwoordelijk voor het uitvoeren van het markttoezicht worden toegelicht en de voorschriften betreffende de competentie, verplichtingen en prestaties van de technische dienst verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests in het kader van de typegoedkeuring worden verbeterd.

Verder legt de verordening vast dat fabrikanten onafhankelijke marktdeelnemers onbeperkte toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen moeten verlenen door middel van internetsites.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2002/24/EG

9.5.2002

9.5.2003

PB L 124 van 9.5.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

PB L 311 van 21.11.2008

Verordening (EU) nr. 168/2013

22.03.2013

-

PB L 60 van 2.3.2013

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2002/24/CE zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 11.11.2013

Top