Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De rol van de normalisatie in Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De rol van de normalisatie in Europa

Normalisatie is samen met het beginsel van wederzijdse erkenning van centraal belang voor de goede werking van de interne markt. Geharmoniseerde Europese normen dragen bij tot waarborging van het vrije verkeer van goederen op de interne markt en kunnen de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in de Europese Unie (EU) verbeteren. Zij zijn ook bevorderlijk voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de Europese consument en voor de bescherming van het milieu.

BESLUIT

Resolutie van de Raad van 28 oktober 1999 over de rol van de normalisatie in Europa [Publicatieblad C 141 van 19 mei 2000].

SAMENVATTING

De Raad erkent dat er in Europa een sterk normalisatiesysteem is ontwikkeld, met name via de nieuwe aanpak, zoals ook blijkt uit het verslag van de Commissie van 1998 inzake de efficiëntie en transparantie bij de Europese normalisatie. Hierdoor is een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede werking van de interne markt, en met name aan het vrije verkeer van goederen en diensten. Ook heeft dit systeem een positieve invloed gehad op de bescherming van de gezondheid en veiligheid, het concurrentievermogen van de industrie en de bevordering van de internationale handel.

Beginselen van normalisatie

Normalisatie is een vrijwillige activiteit die op basis van consensus door alle belanghebbenden tot stand wordt gebracht. De Raad moedigt de Europese normalisatieorganisaties aan nieuw beleid te ontwikkelen om zich aan de behoeften van de markt aan te passen door:

  • een diversificatie van het aanbod van producten en diensten aan de belanghebbenden;
  • de ontwikkeling van een getrapt systeem van andere producten dan formele normen, bijvoorbeeld uitwerkingsprocedures en raadplegingsprocessen.

De Commissie wordt verzocht te onderzoeken of het mogelijk is een communautair beginselenkader te ontwikkelen met het oog op het gebruik van specificaties die niet de status van formele normen hebben. Bovendien moet de Commissie onderzoeken of de verschillen tussen de normalisatie op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën en de normalisatie op andere terreinen tot problemen leiden.

Uitbreiding

De Raad is verheugd over de maatregelen die de kandidaat-lidstaten hebben getroffen om de vereiste normalisatie-infrastructuren te scheppen, zodat zij ten volle en met goed gevolg aan de Europese normalisatie kunnen deelnemen.

Rol van de overheid

De overheden hebben een legitiem belang bij de Europese normalisatie, aangezien deze grote invloed op de samenleving heeft. De Raad verzoekt de overheden dan ook het strategische belang van de Europese normalisatie te erkennen en een stabiel en transparant juridisch, politiek en financieel kader te handhaven waarbinnen normalisatie zich verder kan ontwikkelen. Bovendien verzoekt de Raad de Commissie te onderzoeken of de beginselen van de nieuwe aanpak ook in andere sectoren kunnen worden toegepast als middel om de wetgeving te verbeteren en te vereenvoudigen. De Raad roept de Commissie, overheden en normalisatieorganisaties eveneens op in onderling overleg procedures vast te stellen om problemen in verband met de toepassing van de vrijwaringsclausule op te lossen.

Doeltreffendheid

De normalisatieorganisaties wordt gevraagd hun beleid voortdurend bij te stellen teneinde de efficiëntie van het normalisatieproces te verhogen. Daardoor wordt bereikt dat de vastgestelde normen aan de eisen van de markt (inclusief aan die van het MKB) voldoen. De Commissie wordt verzocht studie te doen naar het algehele effect van normalisatie en bij te dragen tot een systeem voor het benchmarken van de prestaties van de normalisatieorganisaties.

De Raad heeft er met bezorgdheid nota van genomen dat in sommige sectoren vertragingen zijn ontstaan. De belanghebbende partijen worden opgeroepen de nodige normen op te stellen om het vrije verkeer van goederen in die sectoren te bevorderen.

Financiering

Volgens de Raad moeten de kosten van de opstelling van normen in beginsel door de belanghebbende partijen zelf worden gedragen. Niettemin bevestigt hij opnieuw zijn voornemen om de Europese normalisatie door gerichte financiële steun te bevorderen.

Internationale normalisatie

De Raad bevestigt het belang van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-TBT). De Raad verzoekt de handelspartners van Europa zich voor de internationale normalisatie in te zetten, met normen compatibele modellen voor regelgeving voor te leggen en de coherentie tussen nationale en internationale normen te bevorderen.

De belanghebbende partijen, zoals werknemers- en consumentenverenigingen en milieugroepen, moeten ten volle bij het internationale normalisatieproces worden betrokken.

De Commissie wordt verzocht om in overleg met de lidstaten richtsnoeren voor een Europees normalisatiebeleid in internationale context op te stellen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Conclusies van de Raad van 21 en 22 december 2004 over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 18 oktober 2004 over de rol van de Europese normalisatie in het kader van beleid en wetgeving van de Gemeenschap [COM(2004) 674 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]. Naar aanleiding van de mededeling van de Commissie over de rol van de Europese normalisatie in het kader van beleid en wetgeving van de Gemeenschap heeft de Raad in december 2004 in zijn conclusies:

  • erkend dat de Europese normalisatie een bijdrage kan leveren aan de uitvoering van de doelstellingen van de Lissabonstrategie en aan een duurzame ontwikkeling;
  • erkend dat verdere vooruitgang nodig is met het oog op de invoering van nieuwe technologieën en de vlotte werking van de interne markt voor diensten;
  • in overweging gegeven dat de Europese normalisatie een belangrijke rol kan spelen bij het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, de innovatie en de kennisbasis van de economie.

Conclusies van de Raad van 1 maart 2002 over de normalisatie [Publicatieblad C 66 van 15.3.2002]. In zijn conclusies van 2002 neemt de Raad kennis van het verslag van de Commissie uit 2001. Hij herhaalt dat het noodzakelijk is dat de overheden het strategische belang van normalisatie erkennen. Voorts neemt hij met voldoening nota van de vooruitgang die door de kandidaat-lidstaten en hun nationale normalisatieorganisaties is geboekt.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake genomen maatregelen ingevolge de resoluties betreffende Europese normalisatie die in 1999 door de Raad en het Europees Parlement zijn aangenomen [COM(2001) 527 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Resolutie van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de rol van de Europese normalisatie in de Europese economie [Publicatieblad C 173 van 9.7.1992].

Resolutie van de Raad van 7 mei 1985 betreffende een nieuwe aanpak op het gebied van de technische harmonisatie en normalisatie [Publicatieblad C 136 van 4.6.1985].

Laatste wijziging: 08.12.2005

Top