Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Specifiek programma "Civiel recht" (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DE html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Specifiek programma "Civiel recht" (2007-2013)

Het programma "Civiel recht"bevordert de justitiële samenwerking via de scholing van beoefenaars van juridische beroepen, netwerkvorming, en de uitwisseling en verspreiding van informatie. Dit programma, dat deel uitmaakt van het algemene programma "Grondrechten en justitie", draagt bij aan de totstandbrenging van een Europese rechtsruimte in burgerlijke zaken, die is gebaseerd op wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen.

BESLUIT

Besluit nr. 1149/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 september 2007 tot vaststelling van het specifieke programma "Civiel recht" voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma "Grondrechten en justitie"

SAMENVATTING

Het programma "Civiel recht" heeft ten doel een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te handhaven en te ontwikkelen in de Europese Unie (EU). Het programma bestrijkt de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 en geldt niet voor Denemarken.

Dit programma heeft de volgende vier algemene doelstellingen:

 • bevordering van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken om bij te dragen aan de totstandbrenging van een Europese rechtsruimte, die is gebaseerd op wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen;
 • het wegnemen van de hinderpalen voor een goed verloop van civielrechtelijke procedures in de lidstaten;
 • de toegang tot de rechter vergemakkelijken voor burgers en bedrijven;
 • verbetering van de contacten, de uitwisseling van informatie en de netwerken tussen justitiële, gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten en beoefenaars van juridische beroepen, met het oog op meer wederzijds begrip.

De justitiële samenwerking in burgerlijke zaken bevorderen

Dit besluit bevordert de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken teneinde te zorgen voor een goede rechtsbedeling door jurisdictiegeschillen te voorkomen; de erkenning van beslissingen in burgerlijke en handelszaken te bevorderen; de rechtszekerheid te waarborgen; de toegang tot de rechter te verbeteren; belemmeringen voor grensoverschrijdende geschillenbeslechting weg te nemen, en de verenigbaarheid van wetgevingen te bevorderen.

Het programma heeft ook ten doel:

 • de wederzijdse kennis van het recht en van de rechtsstelsels van de lidstaten te verbeteren;
 • de scholing van beoefenaars van juridische beroepen in het Gemeenschapsrecht te bevorderen;
 • netwerkvorming, de samenwerking en uitwisseling van informatie en ervaringen te bevorderen;
 • te zorgen voor de juiste uitvoering en de evaluatie van EU-acties;
 • de informatie over de rechtsstelsels van de lidstaten en de toegang tot de rechter te verbeteren;
 • het wederzijdse vertrouwen te versterken, met volledige inachtneming van de onafhankelijkheid van de rechtspleging;
 • de werking van het Europese justitiële netwerk in burgerlijke en handelszaken te faciliteren.

De doelstellingen verwezenlijken door concrete acties

De Gemeenschap steunt: door de Commissie opgezette acties; transnationale projecten die door ngo's, internationale organisaties of staten in onderlinge samenwerking zijn ingediend (ten minste twee lidstaten of ten minste één lidstaat en één toetredende staat of kandidaat-lidstaat); activiteiten van niet-gouvernementele organisaties of andere entiteiten die doelstellingen van algemeen Europees belang nastreven; uitgaven van het Europees netwerk van de Raden voor de rechtspraak (EN/ES/FR) en van het netwerk van voorzitters van de Hoge Rechtscolleges van de Europese Unie (EN)(FR) , voor zover met die uitgaven een doelstelling van algemeen Europees belang wordt nagestreefd.

Het programma "Civiel recht" is onder meer gericht op de nationale autoriteiten, de burgers van de Europese Unie, en beoefenaars van juridische beroepen. Aan de acties kan worden deelgenomen door de kandidaat-lidstaten, toetredende landen, en de bij het stabilisatie- en associatieproces betrokken landen van de westelijke Balkan (conform de voorwaarden inzake de deelname aan communautaire programma's die zijn vastgelegd in de met die landen gesloten of te sluiten associatieovereenkomsten of aanvullende protocollen). Ook beoefenaars van juridische beroepen uit Denemarken, uit niet aan het programma deelnemende kandidaat-lidstaten en uit derde landen kunnen bij de acties worden betrokken.

Dit programma staat ook open voor openbare of particuliere organisaties, waaronder beroepsorganisaties, universiteiten, onderzoeksinstituten en instituten waar beoefenaars van juridische beroepen een opleiding op het gebied van juridische en gerechtelijke aangelegenheden krijgen, beoefenaars van juridische beroepen, internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties (ngo's).

Bij de evaluatie en de gunning van de subsidies wordt er rekening gehouden met de volgende criteria: conformiteit van de voorgestelde actie met het jaarlijkse werkprogramma van de Commissie; kwaliteit van de voorgestelde actie (ontwerp, organisatie, en verwachte resultaten); bedrag van de gevraagde communautaire financiering en het verband met de verwachte resultaten; de gesteunde doelstellingen en acties.

Financiering en bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap

De Gemeenschap beschikt over 109 300 000 euro voor de tenuitvoerlegging van dit programma (voor periode 2007-2013). De financiering wordt verstrekt in de vorm van exploitatiesubsidies en subsidies voor acties na een oproep tot het indienen van voorstellen, dan wel in de vorm van overheidsopdrachten die worden gegund voor begeleidende maatregelen (aankoop van diensten en goederen).

De Commissie past maatregelen ter voorkoming van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten toe. Zij voert controles uit, vordert ten onrechte betaalde bedragen terug en past bij onregelmatigheden sancties toe. Indien de termijnen die in het kader van de gefinancierde acties zijn vastgesteld niet in acht worden genomen, kan de Commissie de rest van de financiële steun schrappen en terugbetaling van de reeds betaalde bedragen eisen, vermeerderd met achterstandsrente.

Taak van de Commissie: evaluatie en toezicht

De Commissie neemt een jaarlijks werkprogramma aan met doelstellingen, thematische prioriteiten en begeleidende maatregelen. De Commissie wordt, afhankelijk van het geval, bijgestaan door een beheerscomité of een raadgevend comité.

De Commissie controleert en evalueert het programma en dient vervolgens bij het Europees Parlement en de Raad de volgende documenten in: een jaarlijkse uiteenzetting over de uitvoering van het programma; een tussentijds evaluatieverslag (uiterlijk op 31 maart 2011); een mededeling over de voortzetting van dit programma (uiterlijk op 30 augustus 2012), en een evaluatieverslag over het voltooide programma (uiterlijk op 31 december 2014).

De Commissie ziet er ook op toe dat de begunstigde van de steun technische en financiële voortgangsverslagen indient, alsook een eindverslag en bescheiden met betrekking tot de uitgaven. Bovendien moet de Commissie de verslagen ter beschikking stellen van de lidstaten; ervoor zorgen dat het tijdschema van de betalingen en de voorwaarden voor de toekenning van de steun worden aangepast; toezicht uitoefenen; jaarlijks de lijst bekendmaken van de gefinancierde acties, en ervoor zorgen dat de Rekenkamer controles verricht.

Complementariteit met andere programma's

Er wordt gestreefd naar synergie en complementariteit met de volgende programma's:

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 1149/2007/EG

1.1.2007-31.12.2013

-

PB L 257 van 3.10.2007

Laatste wijziging: 12.02.2008

Top