Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 864/2007 — het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Door deze verordening ontstaat er grotere rechtszekerheid over het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen, met name in gevallen van onrechtmatige daden (een misdaad onder het burgerlijk recht of onder het aansprakelijkheidsrecht).

Ook moet er door deze verordening een redelijk evenwicht worden gegarandeerd tussen de belangen van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld, en die van de persoon die schade ondervindt.

Iedere wet die door de verordening wordt gespecificeerd, is toepasselijk, ongeacht of deze wet deel uitmaakt van het recht van een EU-land of niet.

De verordening is van toepassing op alle EU-landen met uitzondering van Denemarken.

KERNPUNTEN

De verordening is geen vervanging van nationaal materieel recht (d.w.z. wetten die rechten en verplichtingen bepalen) inzake niet-contractuele verbintenissen; hierin wordt enkel bepaald welk nationaal materieel recht van toepassing is.

Het recht dat van toepassing is op een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een onrechtmatige daad is:

1.

het recht van het land waar de schade zich voordoet, of

2.

het recht van het land waar beide partijen hoofdzakelijk wonen of hun voornaamste bedrijfsactiviteiten hadden toen de schade zich voordeed, of

3.

wanneer de zaak nauwer is verbonden met het recht van een ander land, het recht van dat land.

Ook mogen de partijen in het kader van deze verordening onder bepaalde voorwaarden met wederzijdse instemming kiezen welk recht van toepassing is op een niet-contractuele verbintenis.

Toepassingsgebied van het toepasselijk recht

Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen regelt met name:

de grond en de omvang van de aansprakelijkheid, waaronder begrepen het vaststellen wie voor een handeling aansprakelijk gesteld kan worden

de gronden tot uitsluiting van aansprakelijkheid, alsook elke beperking en verdeling van aansprakelijkheid

het bestaan, de aard en de begroting van de schade of het gevorderde

de maatregelen die de rechter kan treffen om letsel of schade te voorkomen, te beperken of te laten vergoeden

de wijze van tenietgaan van de verbintenis, alsmede de verjaring en het verval

de mogelijkheid tot overdracht van het recht om vergoeding te eisen, waaronder begrepen erfopvolging

het bepalen wie recht heeft op vergoeding van de persoonlijk geleden schade

de aansprakelijkheid voor handelingen van anderen.

Er zijn specifieke regels voor specifieke niet-contractuele verbintenissen, bijv. productaansprakelijkheid en intellectuele eigendom. Sommige niet-contractuele verbintenissen vallen buiten het toepassingsgebied van deze verordening. Dit zijn onder andere:

fiscale zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken,

aansprakelijkheid van de staat,

specifieke niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit het huwelijksvermogensrecht en familierechtelijke betrekkingen, een kernongeval of inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen smaad.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 11 januari 2009, met uitzondering van artikel 29 (11 juli 2008).

ACHTERGROND

Naast deze verordening (Rome II):

staan in de Verordening Rome I (Verordening (EG) nr. 593/2008) regels voor het bepalen van het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in burgerlijke en handelszaken en

in de Verordening Rome III (Verordening (EG) nr. 1259/2010) regels voor het bepalen van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed.

Zie ook:

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40-49)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6-16) Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 26.10.2015

Top