Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese en internationale rechtbanken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese en internationale rechtbanken

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 19 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

Artikel 257 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

KERNPUNTEN

Er zijn veel rechtbanken werkzaam op internationaal niveau en het verschil in bevoegdheid is niet altijd even duidelijk. Deze samenvatting geeft een overzicht van de Europese rechtbanken en toont het verschil tussen de rechtbanken die onderdeel zijn van de Europese Unie (EU) en rechtbanken die horen bij andere internationale organisaties.

Rechtbanken van de EU

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) verwijst naar het hele gerechtelijke apparaat van de EU. Het bestaat uit twee rechtbanken:

Hof van Justitie

Het Hof van Justitie is bevoegd in zaken die aanhangig zijn gemaakt door EU-landen of EU-instellingen. Het is soms ook bevoegd om in laatste aanleg te beslissen over uitspraken van het Gerecht. In dat geval oordeelt het Hof alleen over de rechtsvragen en niet over de feiten van de zaak.

Gerecht

Het Gerecht is verbonden aan het Hof van Justitie en is opgezet om de werklast van het Hof te verminderen. Het Gerecht is bevoegd zaken in eerste aanleg te behandelen die aanhangig zijn gemaakt door EU-landen of personen, in de gevallen waarin door de verdragen is voorzien.

Gespecialiseerde rechtbanken

Op grond van artikel 257 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kunnen het Europees Parlement en de Raad gespecialiseerde rechtbanken instellen overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure. Deze rechtbanken zijn bevoegd om in eerste aanleg uitspraak te doen in bepaalde categorieën zaken over specifieke onderwerpen. Zo is in 2005 een Europees Gerecht voor ambtenarenzaken ingesteld voor het behandelen van geschillen waarbij EU-ambtenaren zijn betrokken. Dit gerecht is echter ontbonden en per 1 september 2016 zijn de werkzaamheden overgedragen aan het Gerecht.

Verschillende soorten procedures

Het HJEU heeft als taak de naleving van het EU-recht te waarborgen. Het is bevoegd in zaken die door EU-landen, EU-instellingen en EU-burgers aanhangig zijn gemaakt. Er bestaan verschillende soorten procedures:

Internationale rechtbanken

Er zijn tal van rechtbanken en tribunalen die geschillen behandelen op internationaal niveau en die hun hoofdkantoor hebben op Europees grondgebied. Deze rechtbanken vallen echter niet onder auspiciën van de EU. Dit zijn:

* KERNBEGRIPPEN

Arbitrage: wanneer een onafhankelijk derde een beslissing neemt om een geschil tussen twee partijen op te lossen.

Bemiddeling: wanneer een derde partijen helpt bij het herstellen of verbeteren van hun relatie na een geschil.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Artikel 19 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 27)

Artikel 257 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 160)

Laatste bijwerking 22.08.2016

Top