Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forum voor justitie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Forum voor justitie

Deze mededeling heeft tot doel een Forum op te richten voor de bespreking van het justitiële beleid en de justitiële praktijk in de EU op het gebied van burgerlijk recht en strafrecht. Het gaat er daarbij om een plaats te creëren voor dialoog tussen deskundigen (practici, vertegenwoordigers van nationale administraties van justitie en academici). Dit Forum vormt tevens een permanent overlegmechanisme waarbij de Europese instellingen de betrokken partijen in de sector raadplegen over de uitwerking van het Europese beleid en de beoordeling van de toepassing van de geldende teksten.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 4 februari 2008 over de oprichting van een Forum voor de bespreking van het justitiële beleid en de justitiële praktijk in de EU [COM(2008) 38 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

SAMENVATTING

Het Forum heeft tot doel:

 • een bijdrage te leveren aan de dialoog tussen practici door middel van een permanent platform. Het Forum beoogt de uitwisseling van standpunten te bevorderen, het wederzijds begrip te vergroten, te helpen bij het geleidelijk doen ontstaan van een gemeenschappelijke justitiële cultuur en het wederzijdse vertrouwen tussen de betrokken partijen op het gebied van burgerlijk recht en strafrecht te versterken;
 • gegevens te verzamelen en optimale praktijken te ontwikkelen. De ontwikkeling van zulke praktijken kan via Europese fondsen worden gestimuleerd;
 • practici vroegtijdig te raadplegen, dat wil zeggen tijdens het opstellen van Europees justitieel beleid. Het Forum zal worden gevraagd om advies uit te brengen over acties door de Europese Unie (EU) die zich op dit domein richten;
 • advies uit te brengen over de algemene werking van de Europese justitiële samenwerking;
 • de Commissie te helpen bij het opstellen van het evaluatieverslag over de toepassing van de EU-maatregelen in nationale wetgeving. Het Forum helpt haar met name de omzetting van deze maatregelen door de lidstaten te beoordelen;
 • het Europese beleid te beoordelen. Er moet daarbij bekeken worden wat de uitwerking is geweest van een maatregel, of die zijn specifieke doel heeft bereikt en heeft bijgedragen tot een van de algemene doelstellingen met betrekking tot de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Verder moeten ook onbedoelde gevolgen van een dergelijke maatregel in kaart worden gebracht;
 • een bijdrage te leveren tot de opstelling van verenigbare justitiële statistieken. Het Forum heeft tot taak met de Commissie samen te werken en haar zijn standpunten kenbaar te maken over de statistische methoden en de verzamelde gegevens;
 • deel te nemen aan de selectie van de winnaar van de 'Crystal Scales of Justice'-prijs voor innovatieve praktijken die de werking van het burgerrechtelijk stelsel verbeteren. Het Forum kan ook gevraagd worden om mee te werken aan een andere tweejaarlijkse prijs die de Commissie van plan is te gaan uitreiken voor strafrecht.

Het Forum bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • de lidstaten;
 • instanties die door de EU in het leven zijn geroepen: Eurojust, het Europees justitieel netwerk in strafzaken en het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken;
 • Europese organisaties waarin verschillende beroepsgroepen verenigd zijn: de Eurojustice-conferentie, waar de procureurs-generaal bijeenkomen, of het Europees netwerk voor justitiële opleiding (EN) (FR), het Europees netwerk van voorzitters van Hooggerechtshoven, de Vereniging van de Raden van State, de Europese vereniging van administratieve rechters en de Raadgevende commissie van de balies van de Europese Gemeenschap;
 • niet-gouvernementele organisaties als MEDEL, JUSTICE, Amnesty International en Victim Support Europe;
 • universitaire netwerken als het academisch netwerk van Europees strafrecht (ECLAN), de internationale vereniging voor strafrecht (AIDP) en Eurodefensor.

Het Forum komt bijeen in een plenaire jaarvergadering en in subgroepen. Deze subgroepen, die vergaderen zo vaak als nodig is, behandelen specifieke thema's, zoals de toegang tot rechtsbijstand of eerbiediging van het recht op een eerlijk proces.

Een vertegenwoordiger van de Raad van Europa maakt deel uit van het Forum. De Commissie geeft aan dat het Forum nauw samenwerkt met een van de organen van deze organisatie, de Europese Commissie voor Efficiëntie in Justitie (CEPEJ).

Verder meldt de Commissie dat zij overweegt een website te creëren om:

 • de bevindingen, werkzaamheden en onderzoeken van het Forum wereldkundig te maken;
 • een platform te vormen voor dialoog tussen allen die actief zijn in het strafrecht.

Context

De oprichting van dit Forum is gebaseerd op een tweeledige vaststelling van de Commissie:

 • er bestaat geen enkele plaats voor dialoog tussen practici en evenmin een door de instellingen van de EU erkend kanaal om te communiceren over het opstellen van wetgeving en het beoordelen van EU-maatregelen;
 • de justitiële sector staat positief tegenover de totstandbrenging van een justitieforum.

Laatste wijziging: 13.05.2008

Top