Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verplichting voor de luchtvervoerders de passagiersgegevens door te geven

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Verplichting voor de luchtvervoerders de passagiersgegevens door te geven

Luchtvervoerders moeten op grond van onderhavige richtlijn de gegevens over hun passagiers verzamelen en deze overleggen aan de autoriteiten van de lidstaat van bestemming die met de controle aan de grenzen zijn belast. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen zij boeten opgelegd krijgen of ook, in geval van ernstige overtreding, de verbeurdverklaring van het vervoermiddel of de intrekking van de exploitatievergunning.

BESLUIT

Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven.

SAMENVATTING

Uit hoofde van de onderhavige richtlijn dienen de luchtvervoerders * de gegevens over hun passagiers die onderweg zijn naar een grensdoorlaatpost * van de Europese Unie (EU) door te geven. Deze gegevens worden verstrekt op verzoek van de autoriteiten die belast zijn met de controle * van de personen aan de buitengrenzen * van de EU, ten einde de controles aldaar te verbeteren en er de illegale immigratie beter te bestrijden.

Deze gegevens worden de genoemde autoriteiten ten behoeve van registratie van de passagiers toegezonden. Dit geschiedt in beginsel langs elektronische weg.

De vervoerders dienen met name de volgende informatie te verstrekken: het nummer en de aard van het gebruikte reisdocument, de nationaliteit, de naam en geboortedatum van de passagier, de grensdoorlaatpost die gebruikt wordt om de EU binnen te komen, het tijdstip van vertrek en van aankomst van het vervoermiddel, het totale aantal met dat vervoermiddel vervoerde passagiers en het eerste instappunt.

Nadat de passagiers het grondgebied van de lidstaten zijn binnengekomen, vernietigen deze autoriteiten de gegevens binnen 24 uur na de toezending ervan. De vervoerder vernietigt de persoonsgegevens binnen 24 uur na aankomst van het vervoermiddel.

Voor het geval dat de vervoerders deze verplichting niet nakomen, dienen de lidstaten te voorzien in sancties die afschrikkend, doeltreffend en evenredig zijn. Dergelijke sancties zijn van toepassing op de vervoerders die door eigen schuld geen, dan wel onvolledige of onjuiste gegevens hebben verstrekt. Het maximumbedrag van de toepasselijke geldboeten bedraagt minstens 5 000 euro per reis en het minimumbedrag minstens 3 000 euro.

Ook kunnen de lidstaten bij ernstige overtreding van de verplichting gegevens door te geven andere soorten sancties opleggen . Deze kunnen bestaan uit:

  • de vasthouding, inbeslagneming of verbeurdverklaring van het vervoermiddel;
  • de opschorting dan wel intrekking van de exploitatievergunning van de vervoerder.

De vervoerders kunnen beroep aantekenen tegen de maatregelen die jegens hen zijn genomen. De lidstaten zorgen voor de nodige maatregelen om te voorzien in een daadwerkelijk recht van beroep.

Context

Deze richtlijn is goedgekeurd na een vraag daartoe van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2004, bijeengekomen na de aanslagen te Madrid. De verplichtingen waarin de onderhavige richtlijn voorziet, komen bij die welke zijn vastgesteld op grond van artikel 26 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst, die is aangevuld bij Richtlijn 2001/51/EG betreffende de terugbrenging door de vervoerders van de onderdanen van derde landen aan wie de toegang door de lidstaat van bestemming is geweigerd.

Kernbegrippen van het besluit

  • vervoerder: een natuurlijke of rechtspersoon die het beroepsmatige vervoer van personen door de lucht verricht.
  • buitengrenzen: de buitengrenzen van de lidstaten met derde landen.
  • grenscontrole: de controle aan de grenzen welke uitsluitend op grond van de beoogde grensoverschrijving wordt uitgeoefend.
  • grensdoorlaatpost: een door de bevoegde autoriteiten voor grensoverschrijding aangewezen doorlaatpost aan de buitengrenzen.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Termijn voor opzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2004/82/EG

5.9.2004

5.9.2006

PB L 261 van 6.8.2004

Laatste wijziging: 24.08.2008

Top