Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese blauwe kaart — Toegang en verblijf van hooggekwalificeerde werknemers

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese blauwe kaart — Toegang en verblijf van hooggekwalificeerde werknemers

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/50/EG — Voorwaarden voor toegang en verblijf van niet-EU-onderdanen met het oog op een hooggekwalificeerde baan

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn worden voorwaarden vastgelegd voor toegang en verblijf van hooggekwalificeerde* niet-EU-onderdanen, en hun gezin, die een hooggekwalificeerde baan wensen aan te nemen in een land in de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk).
 • Hiermee wordt een regeling ingesteld voor een Europese blauwe kaart*.

KERNPUNTEN

 • Een aanvrager van een Europese blauwe kaart dient de volgende documenten te overleggen:
  • een geldige arbeidsovereenkomst of een bindend aanbod van een baan voor ten minste een jaar, met een aangeboden salaris van ten minste 1,5 maal het gemiddelde brutojaarsalaris in dat EU-land;
  • schriftelijk bewijs waarin staat dat hij of zij over de nodige kwalificaties beschikt;
  • een geldig reisdocument, en, indien vereist, een visum;
  • bewijs van een ziektekostenverzekering.
 • EU-landen mogen een aanvraag weigeren indien niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, of indien de documenten op illegale wijze zijn verkregen, dan wel vervalst of veranderd zijn.
 • De aanvrager mag niet worden beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.
 • EU-landen hebben het recht te bepalen hoeveel hooggekwalificeerde werknemers worden toegelaten.
 • Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de aanvrager een Europese blauwe kaart met een standaardgeldigheidsduur die tussen 1 en 4 jaar ligt, afhankelijk van het betrokken EU-land of de duur van de arbeidsovereenkomst, indien deze korter is dan de standaardgeldigheidsduur plus 3 maanden.
 • De aanvraag kan door de betrokkene zelf en/of door de werkgever worden ingediend, afhankelijk van het betrokken EU-land.
 • Gedurende de eerste 2 jaar mag de houder van een Europese blauwe kaart alleen een hooggekwalificeerde baan aannemen die aan de toelatingscriteria voldoet. Na deze periode mag de houder op gelijke voorwaarden als de onderdanen van een land solliciteren op een vacature voor een andere hooggekwalificeerde baan, afhankelijk van het betrokken EU-land.
 • Houders van een Europese blauwe kaart en hun gezin hebben het recht het grondgebied van het EU-land dat de kaart heeft afgegeven, binnen te gaan, opnieuw binnen te gaan en erop te verblijven, en door andere EU-landen te reizen.
 • Houders van een Europese blauwe kaart genieten dezelfde rechten als de onderdanen van een land met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, onderwijs, erkenning van diploma's, bepalingen betreffende sociale zekerheid en vrijheid van vereniging. EU-landen hebben het recht enkele van deze rechten te beperken, met name met betrekking tot studiebeurzen en -leningen.
 • Een nationale autoriteit heeft het recht een Europese blauwe kaart in te trekken of niet te vernieuwen wanneer de houder niet meer voldoet aan de oorspronkelijke voorwaarden, gedurende langer dan drie maanden werkloos is of wordt beschouwd als bedreiging voor de openbare veiligheid.
 • Na 18 maanden legaal verblijf mag de houder van een Europese blauwe kaart naar een andere lidstaat verhuizen. Mits weer wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden, is het de houder toegestaan al met een andere baan te beginnen voordat een besluit is genomen en mogen gezinsleden zich meteen bij de houder voegen.
 • De Europese Commissie brengt elke drie jaar verslag uit over de toepassing van deze wetgeving. Het eerste verslag is in juni 2014 gepubliceerd.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 19 juni 2009. De EU-landen dienden de richtlijn voor 19 juni 2011 om te zetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie: „Legal migration”(Legale migratie).

KERNBEGRIPPEN

* Hooggekwalificeerde werknemer: iemand die wordt betaald en beschikt over een bijzondere vaardigheid die blijkt uit hogere beroepskwalificaties.

* Europese blauwe kaart: de vergunning getiteld „Europese blauwe kaart”, die de houder het recht geeft te verblijven en te werken op het grondgebied van het EU-land dat de vergunning heeft verstrekt.

BESLUIT

Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (PB L 155 van 18.6.2009, blz. 17-29)

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van Richtlijn 2009/50/EG betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan („Europese blauwe kaart”) (COM(2014) 287 final van 22.5.2014)

Laatste bijwerking 21.04.2016

Top