Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese Blauwe Kaart — toegang en verblijf van hooggekwalificeerde werknemers

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese Blauwe Kaart — toegang en verblijf van hooggekwalificeerde werknemers

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/50/EG — Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

 • De Richtlijn zet de voorwaarden voor toegang en verblijf uiteen voor hooggekwalificeerde* niet-EU-burgers die een hooggekwalificeerde baan wensen aan te nemen in een land in de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), alsook voor hun gezin.
 • Hiermee wordt een regeling ingesteld voor een Europees Blauwe kaart-* systeem.

KERNPUNTEN

 • Een aanvrager van een Europese Blauwe Kaart dient de volgende documenten over te leggen:

  • een geldige arbeidsovereenkomst of een bindend aanbod van een baan voor ten minste 1 jaar, met een aangeboden salaris van ten minste 1,5 maal het gemiddelde brutojaarsalaris in dat EU-land;
  • schriftelijk bewijs waarin staat dat hij of zij over de nodige kwalificaties beschikt;
  • een geldig reisdocument, en, indien vereist, een visum;
  • bewijs van een ziektekostenverzekering.
 • EU-landen mogen een aanvraag weigeren indien niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, of indien de documenten op illegale wijze zijn verkregen, dan wel vervalst of veranderd zijn.
 • De aanvrager mag niet worden beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.
 • EU-landen hebben het recht te bepalen hoeveel hooggekwalificeerde werknemers worden toegelaten.
 • Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de aanvrager een Europese Blauwe Kaart met een standaardgeldigheidsduur die tussen 1 en 4 jaar ligt, afhankelijk van het betrokken EU-land, of voor de duur van de arbeidsovereenkomst, indien deze korter is dan de standaardgeldigheidsduur plus 3 maanden.
 • De aanvraag kan door de betrokkene zelf en/of door de werkgever worden ingediend, afhankelijk van het betrokken EU-land.
 • Voor de eerste 2 jaar is de houder van de Europese Blauwe Kaart beperkt tot hooggekwalificeerde banen die voldoen aan de criteria voor toelating. Na deze periode mag de houder op gelijke voorwaarden als de burgers van een land solliciteren op een vacature voor een andere hooggekwalificeerde baan, afhankelijk van het betrokken EU-land.
 • Houders van een Europese Blauwe Kaart en hun gezin hebben het recht het grondgebied van het EU-land dat de kaart heeft afgegeven, binnen te gaan, opnieuw binnen te gaan en erop te verblijven, en door andere EU-landen te reizen.
 • Houders van een Europese Blauwe Kaart genieten dezelfde rechten als de burgers van een land met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, onderwijs, erkenning van diploma's, sociale zekerheid en vrijheid van vereniging. EU-landen hebben het recht enkele van deze rechten te beperken, met name met betrekking tot studiebeurzen en -leningen.
 • Een nationale autoriteit heeft het recht een Europese blauwe kaart in te trekken of niet te vernieuwen wanneer de houder niet meer voldoet aan de oorspronkelijke voorwaarden, gedurende langer dan 3 maanden werkloos is of wordt beschouwd als bedreiging voor de openbare veiligheid.
 • Na 18 maanden legaal verblijf mag de houder van een Europese Blauwe Kaart naar een andere lidstaat verhuizen. Mits weer wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden, is het de houder toegestaan al met een andere baan te beginnen voordat een besluit is genomen om het visum te verlenen en mogen gezinsleden zich meteen bij de houder voegen.
 • De Commissie brengt elke 3 jaar verslag uit over de toepassing van deze wetgeving. Het eerste rapport is gepubliceerd in juni 2014.

Herziening en voorstel

 • In 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EC. Dit vloeide voort uit een herziening van de tegelijkertijd gepubliceerde richtlijn die concludeerde dat de huidige richtlijn veel intrinsieke zwakke plekken heeft en dat zij niet consistent wordt toegepast in de gehele EU. Bovendien hebben veel EU-landen parallelle regels en procedures voor dezelfde categorie hooggekwalificeerde werknemers. Deze fragmentatie is niet efficiënt, want zij creëert een last voor werknemers en sollicitanten. Noch is zij effectief, want het aantal vergunningen voor hooggekwalificeerde werknemers blijft beperkt. Daardoor is het moeilijker voor de EU om het benodigde talent aan te trekken en te behouden.
 • Het doel van het voorstel is zowel de tekortkomingen van de vorige richtlijn aan te pakken als haar omvang uit te breiden om ook personen die internationale bescherming genieten en niet-EU-gezinsleden van EU-burgers bij te sluiten. Het voorgestelde systeem zou ook parallelle nationale systemen vervangen die dezelfde groep als doel hebben als de Blauwe Kaart.
 • Het voorstel omvat tevens het volgende:

  • flexibelere toegangsvoorwaarden (een lagere salarisdrempel; een lagere minimale duur van 6 maanden voor het eerste contract; eenvoudigere regels voor recent afgestudeerden en werknemers in beroepen waar een tekort aan mensen voor is; en gelijkwaardigheid tussen professionele ervaring en formele kwalificaties);
  • eenvoudigere procedures (snellere en flexibelere procedures; een optionele fasttrackprocedure voor vertrouwde werknemers);
  • uitgebreidere rechten (flexibelere toegang tot de arbeidsmarkt, waaronder activiteiten als zelfstandig werknemer naast de normale baan; directe hereniging met het gezin; gemakkelijker verkrijgen van een EU-vergunning voor langdurig verblijf);
  • gemakkelijker reizen binnen de EU (bijv. voor korte zakenreizen binnen de EU; mogelijkheid om een Europese Blauwe Kaart in een tweede EU-land te krijgen).

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 19 juni 2009. EU-landen moesten de richtlijn voor 19 juni 2011 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie: „Legal migration and Integration” (Legale migratie en integratie).

KERNBEGRIPPEN

Hooggekwalificeerde werknemer: iemand met een betaalde baan, die beschikt over een bijzondere vaardigheid die blijkt uit hogere beroepskwalificaties.
Europese Blauwe Kaart: de vergunning getiteld „Europese Blauw Kaart”, die de houder het recht geeft te verblijven en te werken op het grondgebied van het EU-land dat de vergunning heeft verstrekt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (PB L 155, 18.6.2009, blz. 17-29)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEC, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158, 30.4.2004, blz. 77–123)

Rectificatie van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158, 30.4.2004, (PB L 229, 29.6.2004, blz. 35–48)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2004/38/EC werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PB L 180, 29.6.2013, blz. 60–95)

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholing of vrijwilligerswerk, uitwisselingsprogramma's voor scholieren of onderwijsprojecten en rekrutering van au pairs (PB L 132, 21.5.2016, blz. 21–57)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/50/EG betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan („Europese Blauwe Kaart”) (COM(2014) 287 def., 22.5.2014)

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (COM(2016) 378 def., 7.6.2016)

Werkdocument van de diensten van de Commissie — Effectbeoordelingsstelsel — Begeleidend document bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan en intrekking van Richtlijn 2009/50/EC (SWD(2016) 193 def., 7.6.2016)

Werkdocument van de diensten van de Commissie — Samenvatting van het Effectbeoordelingsstelsel — Begeleidend document bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (SWD(2016) 194 def., 7.6.2016)

Laatste bijwerking 14.09.2017

Top