Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terugkeerfonds (2008-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Terugkeerfonds (2008-2013)

Bij deze beschikking wordt een Terugkeerfonds opgericht voor de periode 2008-2013. Dit fonds kan voor die periode beschikken over 676 miljoen euro en is opgericht als onderdeel van het algemene programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen".

BESLUIT

Beschikking nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot oprichting van het Europees Terugkeerfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen".

SAMENVATTING

Bij deze beschikking worden de doelstellingen van het Terugkeerfonds en de regels voor het beheer van dit fonds vastgesteld. Daarnaast wordt vastgesteld welke financiële middelen beschikbaar zijn voor het fonds en volgens welke criteria deze worden verdeeld.

Dit fonds is gericht op personen die internationale bescherming genieten (of een verzoek daartoe hebben ingediend). Ook personen die tijdelijke bescherming genieten en personen die illegaal op het grondgebied van een land van de Europese Unie verblijven, behoren tot de doelgroepen.

Subsidiabele acties

Het fonds stelt middelen ter beschikking voor de financiering van nationale en transnationale acties of acties op EU-niveau.

Nationale acties zijn erop gericht een geïntegreerde organisatie van het terugkeerproces * op te zetten in EU-landen en de samenwerking tussen de EU-landen op dit gebied te verbeteren. Deze acties zijn er daarnaast ook op gericht de lidstaten te helpen de Europese wetgeving inzake terugkeer uniform toe te passen.

Transnationale acties en acties die van belang zijn voor de EU zijn onder meer acties die erop zijn gericht:

 • de samenwerking op EU-niveau bij de toepassing van EU-wetgeving en goede praktijken te bevorderen;
 • statistische hulpmiddelen te ontwikkelen;
 • transnationale bewustmakingscampagnes op te zetten;
 • een handboek van goede werkwijzen inzake terugkeer uit te werken;
 • steun aan de EU-landen te verlenen in noodsituaties;
 • proefprojecten en transnationale netwerken van instanties die zijn belast met de uitwisseling van informatie en de ontwikkeling van goede werkwijzen op te zetten.

Beleidslijnen van het fonds

In het kader van de door de EU vastgestelde prioriteiten en doelstellingen verstrekt het EIF subsidies ter ondersteuning van projecten zonder winstoogmerk die reeds worden medegefinancierd uit publieke of particuliere middelen. Voor acties met een nationale dimensie bedraagt de bijdrage van het fonds ten hoogste 50 % van de totale kosten van de actie. De EU-bijdrage is verhoogd tot 75 % voor de landen die onder het Cohesiefonds vallen of wanneer het project betrekking heeft op specifieke prioriteiten die zijn vastgesteld in de strategische richtsnoeren.

De Commissie stelt de strategische richtsnoeren voor de periode 2008-2013 vast, waarin de prioriteiten op EU-niveau per doelstelling van het fonds worden bepaald.

Op basis van deze strategische richtsnoeren stelt elk EU-land een meerjarenprogramma vast waarin een strategie voor en een omschrijving van de acties gericht op het behalen van de doelstellingen worden vastgesteld, alsook aanvullende indicaties met betrekking tot de financiering van de projecten. De lidstaten stellen ook de jaarprogramma's voor de uitvoering van het meerjarenprogramma vast.

Comité, herziening en intrekking

De Commissie wordt bijgestaan door het Comité "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". Uiterlijk 30 juni 2013 bezien het Parlement en de Raad deze beschikking opnieuw.

Achtergrond

Deze beschikking sluit aan op de voorbereidende financiële maatregelen die overeenkomstig het Haags programma zijn genomen. Deze maatregelen vormen zelf een onderdeel van het Europese terugkeerbeleid dat door het actieprogramma inzake terugkeer van 28 november 2002 is ingesteld. Het fonds kan voor de betrokken periode beschikken over 676 miljoen euro en is opgericht als onderdeel van het algemene programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" dat is gebaseerd op de mededeling van 6 april 2005.

Belangrijkste begrippen

 • Geïntegreerde organisatie van het terugkeerproces: de ontwikkeling en uitvoering door de EU-landen van geïntegreerde terugkeerplannen.
 • Geïntegreerde terugkeerplannen: uit een pakket maatregelen bestaande nationale plannen die ten doel hebben de programma's inzake vrijwillige of gedwongen terugkeer van onderdanen van niet-EU-landen, in het bijzonder van onderdanen van derde landen die niet langer aan de voorwaarden voor toegang tot en verblijf op het nationale grondgebied voldoen, aan te moedigen. Deze plannen, die gebaseerd zijn op een algemene beoordeling van de doelgroep en van de eventuele moeilijkheden bij de terugzending van de betrokken personen, omvatten hoofdzakelijk maatregelen die ten doel hebben de duurzaamheid van de terugkeer naar het land van bestemming te garanderen. Zij omvatten zo nodig een tijdschema voor de omzetting van deze maatregelen. Ten slotte is ook voorzien in een evaluatiemechanisme.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking nr. 575/2007/EG

6.6.2007

-

PB L 144 van 6.6.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2008/458/EG van de Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Terugkeerfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten [Publicatieblad L 167 van 27.6.2008].

Beschikking 2007/837/EG van de Commissie van 30 november 2007 tot uitvoering van Beschikking nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de goedkeuring van strategische richtsnoeren voor de periode 2008-2013 betreft [Publicatieblad L 330 van 15.12.2007]. Deze beschikking stelt de strategische richtsnoeren voor de periode 2008-2013 vast, waarin de prioriteiten op EU-niveau worden bepaald, evenals specifieke prioriteiten waar EU-landen aandacht aan dienen te besteden om in aanmerking te komen voor een hogere financiële bijdrage van het Terugkeerfonds.

De beschikking voorziet vier prioriteiten die elk uit een of meerdere specifieke prioriteiten bestaan:

 • steun aan EU-landen bij de ontwikkeling van een strategische benadering van de organisatie van het terugkeerproces. Bij de geïntegreerde terugkeerplannen moet de nadruk liggen op programma’s voor begeleide vrijwillige terugkeer, geldelijke stimulansen en maatregelen voor de specifieke situatie van kwetsbare terugkeerders, en de terugkeer van onderdanen van niet-EU-landen of staatloze personen die niet vallen onder Europese of nationale bilaterale overeenkomsten inzake de overname door landen van herkomst waarmee de samenwerking moeizaam verloopt;
 • steun voor samenwerking tussen EU-landen inzake organisatie van het terugkeerproces. De projecten moeten zich met name richten op geïntegreerde terugkeerplannen die zijn opgesteld en die toegepast zullen worden in samenwerking met EU-landen en mogelijk met het Europees agentschap voor de buitengrenzen, niet-gouvernementele en/of internationale organisaties;
 • steun voor specifieke innovatieve nationale of internationale middelen voor organisatie van het terugkeerproces. De projecten moeten gericht zijn op innovatieve maatregelen voor het informeren en adviseren van mogelijke terugkeerders over de situatie in de landen van herkomst of andere innovatieve manieren om vrijwillige terugkeer te doen toenemen en nieuwe werkmethoden testen die het administratieve proces inzake teruggekeerden versnellen in samenwerking met consulaire instanties en immigratiediensten van niet-EU-landen;
 • steun voor normen en goede praktijken op EU-niveau over de organisatie van het terugkeerproces. Projecten op dit terrein moeten zich richten op evaluaties voor het meten van voortgang in alle aspecten van terugkeerprogramma's en maatregelen op nationaal vlak die een veilige en doeltreffende toepassing van de gemeenschappelijke normen voor terugkeer verzekeren.

Laatste wijziging: 06.08.2010

Top