Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migratie: algehele aanpak betreffende de regio's ten oosten en ten zuidoosten van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Migratie: algehele aanpak betreffende de regio's ten oosten en ten zuidoosten van de EU

Deze mededeling valt binnen de algehele aanpak van migratie zoals die op 15 en 16 december 2005 is goedgekeurd door de Europese Raad. Zij voorziet in een lijst van voorstellen voor toepassing van deze aanpak op de regio's ten oosten en ten zuidoosten van de Europese Unie (EU).

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie van 16 mei 2007 aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de toepassing van de algehele aanpak van migratie op de grensregio's ten oosten en zuidoosten van de Europese Unie [COM(2007) 247 definitief - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De Commissie stelt de volgende maatregelen voor:

 • Turkije en de westelijke Balkan
 • vervolledigen van de dialoog over migratie die in het kader van de verschillende bilaterale, regionale en nationale fora wordt gevoerd;
 • versterken van het positieve effect van migratie op de ontwikkeling;
 • tegengaan van hersenvlucht, waarborgen dat in het buitenland werkzame arbeidskrachten gemakkelijker geld kunnen overmaken naar hun land van herkomst en bevorderen van de circulaire migratie;
 • toezien op de tenuitvoerlegging van het asielbeleid;
 • versterken van het rechtsstelsel en het bestuurlijke systeem in de landen van de regio teneinde meer garanties te bieden voor de internationale bescherming van personen;
 • versterken van de rol van Frontex in deze landen;
 • aanmoedigen van wederzijdse hulpverlening tussen de overheden van deze landen die belast zijn met het bestrijden van de georganiseerde misdaad. De geleverde bijstand kan concreet vorm krijgen in een betere samenwerking tussen Europol en het Initiatief voor samenwerking in Zuidoost-Europa (SECI).

Partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid in Oost-Europa en de zuidelijke Kaukasus

 • openen van de dialoog over migratie met de landen die met de EU een actieplan hebben vastgesteld (Armenië, Azerbeidzjan en Georgië) en verdieping van de dialoog met de landen waar het actieplan reeds ten uitvoer is gelegd (Moldavië en Oekraïne). Verkennende contacten leggen met Wit-Rusland;
 • gebruik maken van de ervaringen die in tal van fora zijn besproken, met name die van de processen van Boedapest en Söderköping. De Commissie stelt tevens voor om de haalbaarheid van een samenwerkingsforum te onderzoeken waarbij de lidstaten, de bevoegde EU-agentschappen, de landen aan de Zwarte Zee die geen lid zijn van de EU en regionale organisaties zoals het Initiatief voor samenwerking in Zuidoost-Europa (SECI), de Organisatie voor economische samenwerking rond de Zwarte Zee (BSEC) en het Zwarte Zeeforum worden betrokken;
 • ontwikkelen van mobiliteitspartnerschappen;
 • tegengaan van hersenvlucht, versoepelen van de visumregeling en de geldovermakingen van in het buitenland werkzame arbeidskrachten;
 • afronden van de overnameovereenkomst met Moldavië, ten uitvoer leggen van de overeenkomst met Oekraïne en overwegen van nieuwe overeenkomsten met de andere landen van de regio;
 • versterken van de steun inzake grensbeheer en bestrijding van de georganiseerde misdaad en frauduleuze praktijken.

Rusland

 • bespoedigen van de maatregelen die betrekking hebben op de prioriteiten vervat in de routekaart voor de gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid;
 • bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen de EU en Rusland (met name via de overeenkomst tussen Europol en Rusland) en verbeteren van zowel de samenwerking tussen Europol en Frontex in de regio van de Oostzee als de onderlinge hulp tussen Frontex en de Russische grenswacht.

Syrië, Libanon, Jordanië, Iran en Irak

 • voortzetten van de dialoog met Libanon en Jordanië en openen van de dialoog met Syrië zodra de associatieovereenkomst ondertekend is;
 • steun verlenen aan Jordanië en Syrië bij hun inspanningen ten behoeve van de vluchtelingen in het Iraakse conflict;
 • Iran ertoe aanzetten actiever samen te werken met zijn buren op het gebied van migrantensmokkel en mensenhandel.

Centraal-Azië

 • bevorderen van een intensievere samenwerking op het gebied van het grensbeheer en verlenen van technische bijstand inzake illegale immigratie, migrantensmokkel en mensenhandel.
 • Aziatische landen van herkomst
 • voortzetten van de onderhandelingen die thans aan de gang zijn over de sluiting van overnameovereenkomsten en het bevorderen van initiatieven ter bestrijding van migrantensmokkel en mensenhandel;
 • sluiten van mobiliteitspartnerschappen met sommige landen.

De Commissie stelt tevens voor om de coördinatie te verbeteren door:

 • een coherente visie te ontwikkelen van de huidige initiatieven, met name door de lidstaten ertoe aan te zetten de algemene lijst aan te vullen met informatie over de reeds ten uitvoer gelegde projecten;
 • de beschikbare informatie te verzamelen en te verspreiden, met name via een netwerk voor uitwisseling van gegevens tussen de bevoegde Europese agentschappen, internationale organisaties en regionale organen;
 • de partnerschappen met de verschillende organen te verdiepen, in het bijzonder met de ministeries van Handel, Werkgelegenheid en Onderwijs;
 • netwerken van immigratieverbindingsambtenaren (ILO's) te ontwikkelen en gemeenschappelijke centra voor visumaanvragen op te zetten.

Context

Deze mededeling valt binnen de algehele aanpak van migratie zoals die op 15 en 16 december 2005 is goedgekeurd door de Europese Raad. De Commissie komt hiermee tegemoet aan de oproepen van de Europese Raad van 15 en 16 december 2006.

Laatste wijziging: 25.09.2007

Top