Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Overnameovereenkomst met Rusland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Overnameovereenkomst met Rusland

Het betrokken besluit van 19 april 2007 heeft betrekking op de sluiting van een overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Rusland. Het doel van die overeenkomst bestaat erin de bepalingen voor de toepassing van de overname tussen de twee partners vast te stellen.

Het besluit is een aanvulling op een ander besluit aangaande de sluiting van een overeenkomst om de afgifte van visa te vergemakkelijken.

BESLUIT

Besluit van de Raad 2007/341/EC van 19 april 2007 betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie.

SAMENVATTING

Dit besluit betreft de sluiting van een overeenkomst betreffende overname * tussen de Europese Gemeenschap en Rusland. De overeenkomst zelf is bij het besluit gevoegd. De overeenkomst is niet van toepassing op Denemarken.

Overnameverplichting

Rusland neemt op verzoek van een lidstaat alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, wanneer is aangetoond dat de betrokken persoon een Russisch onderdaan is.

Het bewijs van de nationaliteit kan worden geleverd door overlegging van ten minste een van de in de bijlage bij de overeenkomst genoemde documenten, zelfs indien de geldigheidsduur ervan is verstreken. Indien geen van de in die bijlage genoemde documenten kan worden overgelegd, ondervraagt de diplomatieke of consulaire post van de Russische Federatie of van de betrokken lidstaat de over te nemen persoon om zo zijn nationaliteit vast te stellen.

Rusland neemt, op verzoek van een lidstaat, ook alle onderdanen van derde landen of staatloze personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, wanneer kan worden aangetoond dat de betrokkene:

 • in het bezit is van een geldig door Rusland afgegeven visum;
 • in het bezit is van een geldige door Rusland afgegeven verblijfsvergunning;
 • rechtstreeks van het Russische grondgebied op onrechtmatige wijze het grondgebied van de lidstaten is binnengekomen.

De overnameverplichting geldt niet wanneer:

 • de onderdaan van het derde land of de staatloze slechts in luchthaventransit is geweest via een internationale luchthaven in Rusland;
 • een lidstaat aan de betrokkene een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven;
 • de betrokkene visumvrije toegang heeft gekregen tot het grondgebied van de verzoekende lidstaat *.

Het bewijs van de gronden voor de overname van onderdanen kan worden geleverd door middel van ten minste een van de in de bijlage bij de overeenkomst genoemde documenten

De verplichting geldt omgekeerd ook voor de lidstaten overeenkomstig de regels in de punten 2 t/m 6.

Tijdens de drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst geldt de overnameverplichting alleen voor staatloze personen en onderdanen van derde landen waarmee Rusland een bilaterale overnameovereenkomst heeft gesloten.

Overnameprocedure

Voor elke overdracht van een over te nemen persoon moet een overnameverzoek worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat *. In afwijking daarvan is er geen overnameverzoek vereist wanneer de over te nemen persoon in het bezit is van een geldig nationaal paspoort en, indien nodig, van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning van de staat die deze persoon moet overnemen.

Indien een persoon in de grensregio van de verzoekende staat is aangehouden nadat hij op illegale wijze de grens heeft overschreden rechtstreeks komend van het grondgebied van de aangezochte staat, kan de verzoekende staat * binnen twee werkdagen na de aanhouding van deze persoon een overnameverzoek indienen (versnelde procedure).

Elk overnameverzoek moet de volgende gegevens bevatten:

 • personalia van de betrokken persoon;
 • vermelding van de bewijselementen betreffende de nationaliteit, de onrechtmatige binnenkomst en het onrechtmatige verblijf;
 • eventueel, een verklaring waaruit blijkt dat de over te dragen persoon hulp, verzorging of andere beschermings- of veiligheidsmaatregelen nodig kan hebben.

Het overnameverzoek moet bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat worden ingediend uiterlijk 180 kalenderdagen na de datum waarop de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat kennis heeft gekregen van het feit dat de betrokken persoon niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf.

Een overnameverzoek moet uiterlijk 25 kalenderdagen na de bevestiging van de ontvangst ervan worden beantwoord. Deze termijn kan op verzoek worden verlengd tot 60 dagen. Een overnameverzoek dat in het kader van de versnelde procedure wordt ingediend, moet binnen 2 werkdagen na de bevestiging van de ontvangst ervan worden beantwoord.

Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen, wordt aangenomen dat met de overname wordt ingestemd.

De afwijzing van een overnameverzoek moet met redenen worden omkleed.

Is het antwoord positief, dan wordt de betrokken persoon binnen 90 kalenderdagen overgedragen. Bij toepassing van de versnelde procedure wordt deze termijn ingekort tot 2 dagen.

Nadat de aangezochte lidstaat het verzoek tot overname van een eigen onderdaan heeft ingewilligd, verstrekt de diplomatieke of consulaire post van die lidstaat de betrokken persoon onverwijld het voor zijn terugkeer vereiste reisdocument met een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.

Voor de overname van staatlozen en onderdanen van derde landen verstrekt het verzoekende land de over te nemen persoon een door het aangezochte land erkend reisdocument. Indien dat aangezochte land een lidstaat is, wordt het reisdocument opgesteld aan de hand van het standaarddocument van de EU dat is aangenomen bij de aanbeveling van de Raad van 30 november 1994.

Voordat een persoon wordt overgedragen, treffen de bevoegde autoriteiten van Rusland en van de betrokken lidstaat regelingen met betrekking tot de datum van overdracht, de grensdoorlaatpost en eventuele begeleiders Alle vervoerswijzen zijn toegestaan. Voor overdracht door de lucht mag gebruik worden gemaakt van lijn- en chartervluchten.

Alle vervoerskosten in verband met de overname en doorgeleiding tot aan de grensdoorlaatpost van de aangezochte staat zijn ten laste van de verzoekende staat.

Slotbepalingen

Deze overeenkomst is van toepassing zonder dat zij afbreuk doet aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het internationaal recht, onder meer het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen en het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De partijen stellen een Gemengd Comité overname in, dat met name toezicht houdt op de toepassing van deze overnameovereenkomst, de regelingen vaststelt die nodig zijn voor de eenvormige toepassing ervan en wijzigingen van deze overnameovereenkomst voorstelt

Rusland en de lidstaten sluiten uitvoeringsprotocollen die betrekking hebben op de regels inzake de bevoegde autoriteiten, de grensdoorlaatposten, de voor communicatie gebruikte talen, de wijze van overname in het kader van de versnelde procedure, de voorwaarden voor begeleide overdracht, ander bewijsmateriaal dan dat vermeld in de bijlage bij de overeenkomst, enz..

Deze overeenkomst moest in werking treden op de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop de partijen aan elkaar zouden melden dat de bekrachtigings- en goedkeuringsprocedures waren voltooid. Na de afsluiting van deze procedure is de overeenkomst op 1 juni 2007 in werking getreden.

Context

Dit is de vijfde overeenkomst over overname die de Gemeenschap met derde landen heeft gesloten. De andere partners zijn Hong Kong, Macao, Sri Lanka en Albanië.

Dit besluit is goedgekeurd samen met een besluit over de sluiting tussen de Gemeenschap en Rusland van een overeenkomst om de afgifte van visa te vergemakkelijken. Beide besluiten passen in de inspanningen om "vier gemeenschappelijke ruimten" te creëren tussen de EU en Rusland; één daarvan heeft betrekking op vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Deze overeenkomsten vloeien voort uit de gemeenschappelijke verklaring die op 31 mei 2003 is afgelegd op de Top van Petersburg en waarin de EU en Rusland hebben afgesproken om de onderhandelingen over een overnameovereenkomst tijdig af te sluiten.

Belangrijkste begrippen

 • Overname: de overdracht door de verzoekende staat en de toelating door de aangezochte staat van personen (eigen onderdanen van de aangezochte staat, onderdanen van derde landen of staatloze personen) die zich schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatige binnenkomst, onrechtmatige aanwezigheid of onrechtmatig verblijf in de verzoekende staat
 • Verzoekende staat: de staat die een overnameverzoek indient
 • Aangezochte staat: de staat waaraan een overnameverzoek is gericht

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2007/341/EG

19.04.2007

-

L 129 van 17.5.2007

Laatste wijziging: 18.08.2010

Top