Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf met Rusland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf met Rusland

De hier besproken overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Rusland heeft tot doel de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van beide partijen te versoepelen. Daartoe worden de administratieve formaliteiten verminderd, worden visumaanvragen sneller behandeld en krijgen sommige categorieën van personen kosteloos een visum.

Een andere overeenkomst over de overname van illegaal verblijvende personen is op dezelfde datum in werking getreden.

BESLUIT

Besluit 2007/340/EG van de Raad van 19 april 2007 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.

SAMENVATTING

Bij het hier besproken besluit is een overeenkomst gesloten om op basis van wederkerigheid de afgifte van visa voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen aan burgers van de Europese Unie (EU) en Rusland te versoepelen.

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Rusland is opgenomen in een bijlage bij dat besluit en bevat tevens een protocol betreffende de lidstaten die het Schengenacquis niet volledig toepassen.

Inhoud van de overeenkomst

Voor de hierna genoemde categorieën burgers zijn de volgende documenten voldoende als rechtvaardiging van het doel van de reis naar de andere partij:

 • voor de leden van officiële delegaties die op officiële uitnodiging deelnemen aan een bijeenkomst, een brief van een bevoegde instantie van een lidstaat of Rusland of van een Europese instelling waarin wordt bevestigd dat de aanvrager lid is van de betrokken delegatie;
 • voor chauffeurs die internationaal vervoer verzorgen tussen Rusland en de Europese Gemeenschap, een schriftelijke aanvraag van de nationale vereniging van vervoerders van Rusland of van een nationale vereniging van vervoerders van een lidstaat;
 • voor zakenlieden, een schriftelijke uitnodiging van een in het gastland gevestigde rechtspersoon, onderneming of organisatie;
 • voor journalisten, een certificaat van een beroepsorganisatie waaruit blijkt dat de betrokken persoon een gekwalificeerd journalist is, en een document van de werkgever van de betrokkene waarin staat vermeld dat de reis is bedoeld om journalistiek werk te verrichten;
 • voor deelnemers aan internationale sportevenementen en personen die hen beroepshalve begeleiden, een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie;
 • voor naaste familieleden, een schriftelijke uitnodiging van de gastheer of -vrouw;
 • voor deelnemers aan wetenschappelijke, culturele of artistieke activiteiten, een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie om deel te nemen aan die activiteiten;
 • voor scholieren, studenten en begeleidende docenten, een schriftelijke uitnodiging of een inschrijvingsbewijs van de gastschool of -universiteit.

De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten en Rusland verstrekken meervoudige visa met een geldigheidsduur van maximaal:

 • 5 jaar aan leden van nationale en regionale regeringen en parlementen, van constitutionele hoven en van hoogste rechterlijke instanties en aan echtgenote(s/n) en kinderen die op bezoek gaan bij burgers van de EU of Rusland die legaal in Rusland respectievelijk de EU verblijven;
 • 1 jaar aan leden van officiële delegaties, aan zakenlieden, aan chauffeurs die internationaal vervoer verzorgen tussen Rusland en de lidstaten, aan deelnemers aan internationale sportevenementen, aan deelnemers aan wetenschappelijke, culturele of artistieke activiteiten en aan journalisten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen aan de genoemde personen meervoudige visa met een geldigheidsduur tussen 2 en 5 jaar worden verstrekt.

Voor het behandelen van een visumaanvraag wordt 35 euro in rekening gebracht. Aan de volgende categorieën personen worden geen kosten in rekening gebracht voor de behandeling van een visumaanvraag:

 • de echtgeno(o)t(e), kinderen en andere naaste familieleden van een legaal in de EU, respectievelijk Rusland verblijvende burger;
 • de leden van officiële delegaties;
 • de leden van nationale en regionale regeringen en parlementen, van constitutionele hoven en van hoogste rechterlijke instanties;
 • scholieren, studenten en begeleidende docenten;
 • gehandicapten en personen die hen begeleiden;
 • jongeren die deelnemen aan internationale sportevenementen, en hun begeleiders;
 • deelnemers aan wetenschappelijke, culturele of artistieke activiteiten;
 • personen die documenten hebben overgelegd waaruit blijkt dat hun reis om humanitaire redenen noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een dringende medische behandeling te ondergaan.

De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten en Rusland nemen binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de visumaanvraag en de benodigde bewijsstukken een beslissing over de visumaanvraag. Deze termijn kan tot 30 kalenderdagen worden verlengd, vooral wanneer nader onderzoek van de aanvraag nodig is.

Burgers van de EU en Rusland die hun identiteitsbewijs hebben verloren of van wie het identiteitsbewijs is gestolen tijdens hun verblijf op het grondgebied van Rusland, respectievelijk de lidstaten, kunnen dat grondgebied zonder visum of een andere machtiging verlaten met een geldig identiteitsbewijs dat is afgegeven door een diplomatieke of consulaire beroepspost van de lidstaten, respectievelijk Rusland.

Context

In een gezamenlijke verklaring die is opgesteld tijdens de Top van Sint-Petersburg van 31 mei 2003, zijn de Europese Unie en de Russische Federatie overeengekomen om in een langetermijnperspectief te onderzoeken onder welke voorwaarden de visumplicht zou kunnen worden afgeschaft. In een gezamenlijke verklaring van 27 april 2004 over de uitbreiding van de Europese Unie en de betrekkingen tussen de EU en Rusland hebben zij bevestigd dat zij voornemens waren de afgifte van visa voor hun burgers te versoepelen en onderhandelingen te openen met het oog op het sluiten van een overeenkomst daarover. Het betreft de hier besproken overeenkomst, die is gesloten op 19 april 2007. Op dezelfde datum hebben beide partijen ook een overeenkomst gesloten over de overname van bepaalde personen.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2007/340/EG

-

-

L 129 van 17.5.2007

Laatste wijziging: 16.06.2007

Top