Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Niet-nakomen van verplichtingen onder EU-wetgeving

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Niet-nakomen van verplichtingen onder EU-wetgeving

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 259 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 260 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN ARTIKEL 258 TOT EN MET 260 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE?

Hierin staan de juridische procedures die gevold moeten worden als de Europese Commissie of een EU-regering van mening is dat een bepaald EU-land zich niet aan de verplichtingen van het verdrag houdt.

KERNPUNTEN

 • Niet-naleving van EU-verplichtingen kan te wijten zijn aan:
  • wettelijke of bestuursrechtelijke besluiten of praktijken;
  • positieve actie (maatregelen goedkeuren die in strijd zijn met EU-wetgeving of weigeren eventueel bestaande maatregelen in te trekken);
  • negatieve actie (uitvoering van EU-wetgeving vertragen of nalaten de Commissie te informeren over eventuele voortgang ervan).
 • De juridische procedures zien er als volgt uit:
  • meestal ingesteld door de Commissie, maar kunnen ook door een ander EU-land worden geïnitieerd;
  • gericht tegen het EU-land, zelfs als de vermeende tekortkomingen de verantwoordelijkheid zijn van de regering, het parlement, federale of subnationale instanties.
 • De Commissie vraagt het EU-land in kwestie eerst om te reageren op de beschuldiging dat het de Europese wetgeving overtreedt. Op basis van deze reactie vaardigt de Commissie een oordeel uit, ofwel door de zaak te sluiten ofwel door de veranderingen uiteen te zetten die het land in gang moet zetten. Dit proces kan ook door een ander EU-land in werking worden gezet door de kwestie naar de Commissie te verwijzen.
 • Als het land in kwestie nalaat het oordeel van de Commissie binnen het gegeven tijdschema na te leven, kan de Commissie, of een ander EU-land als dit de procedure heeft geïnitieerd, de zaak verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie.
 • Als de Commissie een EU-land naar het Hof verwijst wegens nalaten nationale maatregelen voor de invoering van EU-wetgeving te communiceren, kan de Commissie het Hof vragen financiële sancties op te leggen.
 • Het Hof van Justitie kan een EU-land instrueren bepaalde maatregelen te treffen, als het van mening is dat dit land EU-wetgeving overtreedt.
 • Als de Commissie van mening is dat een land de rechterlijke uitspraak niet naleeft, kan het de zaak voor een tweede keer naar het Hof verwijzen, met een aanbeveling van de omvang van de geldboete die zij denkt dat moet worden betaald.
 • Als het Hof vindt dat de uitspraak nog steeds niet wordt nageleefd, kan het een forfaitaire som of een dwangsom opleggen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 160-161)

Artikel 259 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 161)

Artikel 260 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 161)

Laatste bijwerking 12.07.2016

Top