Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) – vroegere verordening 1e pijler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) – vroegere verordening 1e pijler

Het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) zal het huidige systeem vervangen en een verbeterde functionaliteit bieden. Het wordt momenteel uitvoerig getest in nauwe samenwerking met de landen van de Europese Unie (EU) en de geassocieerde Schengenlanden.

In de SIS II-verordening zijn de technische aspecten en de werking van SIS II vastgesteld alsook de voorwaarden voor de opneming van signaleringen met het oog op weigering van toegang of verblijf voor onderdanen van derde landen, de verwerking van gegevens betreffende signaleringen en de voorwaarden inzake toe Referencesgang tot en bescherming van gegevens. De verordening vormt de juridische grondslag van SIS II voor alles wat onder titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap valt (vroegere eerste pijler).

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).

SAMENVATTING

Het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) wordt een grootschalig informatiesysteem met signaleringen * van personen en voorwerpen. Het zal in het gehele Schengengebied worden gebruikt door grenswachten, douaneambtenaren, visumautoriteiten en wetshandhavingsinstanties om een hoge mate van veiligheid te waarborgen. Het nieuwe systeem wordt momenteel uitvoerig getest in nauwe samenwerking met de landen van de Europese Unie (EU) en de geassocieerde Schengenlanden (hierna “de lidstaten” * genoemd) en zal het huidige systeem vervangen en een verbeterde functionaliteit bieden.

De SIS II-verordening schept de nodige rechtsgrondslag voor SIS II met betrekking tot de signaleringsprocedures die onder titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen (vroegere eerste pijler). Zij wordt aangevuld met een besluit over de procedures die onder titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen (vroegere derde pijler).

Technische architectuur en werkwijze van SIS II

SIS II zal bestaan uit:

 • een centraal systeem (centrale "SIS II");
 • een nationaal systeem ("N.SIS II") in elk van de lidstaten (de nationale datasystemen die in verbinding staan met het centrale SIS II);
 • een communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale systemen, dat een versleuteld virtueel netwerk vormt dat specifiek voor SIS II-gegevens bestemd is en waarmee gegevens worden uitgewisseld tussen de instanties die met de uitwisseling van alle aanvullende informatie * zijn belast (SIRENE-bureaus).

SIS II-gegevens zullen worden opgenomen, bijgewerkt, gewist en opgezocht via de verschillende nationale systemen. Het centrale systeem, dat voor technisch toezicht en beheer zal zorgen, bevindt zich in Straatsburg (Frankrijk). Het zal de diensten verlenen die nodig zijn voor het invoeren en verwerken van SIS II-gegevens. Vlakbij het Oostenrijkse Salzburg bevindt zich een back-upsysteem van het centrale systeem, dat alle functies van het belangrijkste centrale systeem kan overnemen wanneer dit uitvalt. Alle lidstaten zullen verantwoordelijk zijn voor het opzetten, doen functioneren en onderhouden van hun eigen nationale systeem alsook voor het aansluiten ervan op het centrale systeem. Zij wijzen een autoriteit aan, de nationale SIS II-instantie (N.SIS II-instantie), die de centrale verantwoordelijkheid heeft voor het nationale SIS II-project. Deze autoriteit zal verantwoordelijk zijn voor de goede werking en beveiliging van het nationale systeem.

Elke lidstaat wijst zijn SIRENE-bureau aan. Aanvullende informatie met betrekking tot SIS II-signaleringen zullen worden uitgewisseld overeenkomstig de bepalingen van het SIRENE-handboek en met gebruikmaking van de communicatie-infrastructuur. De lidstaten zullen in het SIRENE-bureau een verwijzing naar de aan een signalering ten grondslag liggende beslissingen bijhouden.

De lidstaten zijn aansprakelijk voor enige schade die door personen wordt geleden ten gevolge van het gebruik van het nationale SIS II-systeem. Zij zullen er ook voor zorgen dat mogelijk oneigenlijk gebruik van in SIS II opgenomen gegevens en de eventuele uitwisseling van aanvullende informatie in strijd met deze verordening, aan effectieve, evenredige en afschrikkende sancties zullen worden onderworpen.

Het operationele beheer van het centrale SIS II omvat alle taken die nodig zijn om het overeenkomstig deze verordening 24 uur per dag en 7 dagen per week te laten functioneren.

Na een overgangsperiode zal een beheersautoriteit, die gefinancierd wordt uit de algemene begroting van de EU, belast worden met het operationele beheer van het centrale SIS II alsook met een aantal taken met betrekking tot de communicatie-infrastructuur (toezicht, beveiliging en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de dienstverlener). De Commissie zal belast worden met alle andere taken in verband met de communicatie-infrastructuur.

Gedurende de overgangsperiode die voorafgaat aan de aanvang van de werkzaamheden van de beheersautoriteit is de Commissie belast met het operationele beheer van het centrale SIS II. Overeenkomstig het Financieel Reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen mag de Commissie het operationele beheer en de taken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de begroting overlaten aan nationale overheidsinstanties uit twee verschillende landen die voldoen aan de specifieke criteria die zijn vastgesteld in artikel 15, lid 4, van de SIS II-verordening.

De verordening bevat bepalingen die ervoor moeten zorgen dat persoonsgegevens afdoende worden beschermd. In samenwerking met de nationale controle-instanties en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming begeleidt de Commissie de ingebruikname van SIS II met een informatiecampagne om het publiek te informeren omtrent de doelstellingen, de opgeslagen gegevens, de autoriteiten met toegangsrecht tot de signaleringen en de rechten van personen.

Signaleringen van onderdanen van een derde land met het oog op weigering van toegang of verblijf

SIS II zal uitsluitend de categorieën gegevens bevatten die door elk van de lidstaten worden aangeleverd en die noodzakelijk zijn voor signaleringen die met het oog op weigering van toegang of verblijf zijn opgenomen. Zodra het systeem operationeel is en er signaleringen in worden opgenomen, zullen over gesignaleerde personen slechts de volgende gegevens kunnen worden opgeslagen: de achternaam/namen, voornaam/voornamen, naam/namen bij geboorte en aliassen, bijzondere lichamelijke kenmerken, plaats en datum van geboorte, geslacht, foto's, vingerafdrukken, de nationaliteit(en), de indicatie of de betrokken persoon gewapend, gewelddadig, of voortvluchtig is, de reden van de signalering, de signalerende autoriteit, een vermelding van de beslissing die aan de signalering ten grondslag lag en koppelingen naar andere SIS II-signaleringen. De gegevens zullen tevens de te nemen maatregel omvatten in geval van een “treffer” (d.w.z. indien een bevoegde nationale instantie in SIS II een signalering vindt wanneer zij een onderdaan van een derde land in het systeem controleert). Indien een lidstaat de gevraagde maatregel na een treffer in SIS II niet kan uitvoeren, dient hij de signalerende lidstaat hiervan terstond in kennis te stellen.

Om de identiteit te bevestigen van een onderdaan van een derde land die is aangetroffen als gevolg van een alfanumerieke opzoeking in SIS II zullen foto’s en vingerafdrukken worden gebruikt. Zodra dit technisch mogelijk is, mogen vingerafdrukken ook worden gebruikt voor de vaststelling van de identiteit van een onderdaan van een derde land op basis van diens biometrische identificatiekenmerken. Voordat deze functie in SIS II wordt opgenomen, komt de Commissie met een verslag over de beschikbaarheid en geschiktheid van de vereiste technologie.

Gegevens over met het oog op weigering van toegang of verblijf gesignaleerde onderdanen van derde landen zullen worden opgenomen op grond van een nationale signalering die stoelt op een door de bevoegde administratieve of strafrechtelijke autoriteiten op basis van een individuele beoordeling genomen beslissing. Een signalering zal worden opgenomen wanneer de beslissing is gegrond op het gevaar voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid dat de aanwezigheid van de onderdaan van het derde land in kwestie op het grondgebied van een lidstaat kan opleveren. Tevens zal een signalering kunnen worden opgenomen wanneer de beslissing genomen is op basis van het feit dat ten aanzien van de betrokken onderdaan uit een derde land een maatregel tot verwijdering was genomen.

Toegang tot en verwerking van gegevens in SIS II

De instanties die in de betrokken lidstaat belast zijn met de grenscontroles en andere politie- en douanecontroles zullen toegangsrecht tot signaleringen hebben. Bij uitbreiding zullen ook de nationale gerechtelijke instanties het systeem kunnen raadplegen met het oog op de uitvoering van hun taken. In ieder geval zullen de gebruikers slechts toegang hebben tot de gegevens die voor het vervullen van hun taken noodzakelijk zijn.

Voorafgaand aan een signalering dienen de lidstaten na te gaan of de zaak voldoende relevant is om opneming van een signalering in SIS II te rechtvaardigen. Signaleringen zullen slechts bewaard worden gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doelstellingen waarvoor zij zijn opgenomen. De signalerende lidstaten dienen de noodzaak van verdere bewaring binnen de drie jaar na de opneming van zo'n signalering in SIS II te toetsen.

Gegevens zullen uitsluitend voor technische doeleinden gekopieerd kunnen worden. Deze kopieën, die leiden tot de aanleg van offline gegevensbanken, mogen niet langer dan 48 uur worden bewaard. Gegevens zullen niet voor administratieve doeleinden kunnen worden aangewend.

Een signalerende lidstaat zal aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid en de actualiteit van de gegevens, alsmede voor de rechtmatigheid van de opneming ervan in SIS II. Alleen de signalerende lidstaat zal gerechtigd zijn de gegevens die hij heeft opgenomen te wijzigen, aan te vullen, te verbeteren, bij te werken of te wissen. Indien een andere lidstaat dan de signalerende lidstaat bewijsmateriaal bekomt dat erop wijst dat een gegeven onjuist is, stelt hij de signalerende lidstaat daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. De signalerende lidstaat zal het hem medegedeelde nagaan en zo nodig het gegeven zonder verwijl verbeteren of wissen. Indien de lidstaten niet binnen twee maanden tot overeenkomst kunnen geraken, dient de lidstaat die niet aan de oorsprong van de signalering ligt het vraagstuk aan de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming voor te leggen, die samen met de betrokken nationale toezichthoudende instanties als bemiddelaar optreedt.

Een lidstaat zal signaleringen die hij in SIS II opneemt, kunnen koppelen, maar mag dat maar doen indien er een duidelijke operationele noodzaak voor bestaat.

De in SIS II verwerkte gegevens zullen niet worden overgedragen aan of ter beschikking gesteld van derde landen of internationale organisaties.

Gegevensbescherming

De verwerking van gevoelige gegevenscategorieën (persoonsgegevens met betrekking tot ras, etnische afstamming, politieke of filosofische overtuigingen en lidmaatschap van een vakbond alsook gegevens inzake gezondheid en seksualiteit) zal verboden zijn.

Eenieder zal het recht hebben om toegang te verzoeken tot de hem/haar betreffende in SIS II opgenomen gegevens (persoonsgegevens *), feitelijk onjuiste persoonsgegevens te doen verbeteren en onrechtmatig opgenomen persoonsgegevens te doen verwijderen.

De informatie wordt niet aan de gegevensbetrokkene medegedeeld wanneer dit voor een uit de signalering voortvloeiende taakuitoefening of ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden onontbeerlijk is. De betrokkene zal inzake zijn/haar recht op verbetering of verwijdering van gegevens zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen drie maanden vanaf de datum van zijn/haar verzoek om verbetering of verwijdering, op de hoogte gesteld worden van het gevolg dat hieraan wordt gegeven.

Eenieder zal het recht hebben bij de bevoegde rechter of instanties beroep in te stellen wegens een hem/haar betreffende signalering, met het oog op opneming, verbetering, verwijdering, kennisneming of schadevergoeding.

De in elke lidstaat aangewezen autoriteit(en), waaraan de in Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens bedoelde bevoegdheden zijn overgedragen, zullen zelfstandig waken over de rechtmatigheid van de verwerking van SIS II-persoonsgegevens op hun grondgebied en over de overdracht van deze gegevens vanuit dat grondgebied. Zij zullen ervoor zorgen dat ten minste om de vier jaar een controle van de gegevensverwerking in het N.SIS II wordt verricht.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zal erover waken dat de verwerking van persoonsgegevens door de beheersautoriteit in overeenstemming met deze verordening geschiedt. Hij/zij zal er tevens voor zorgen dat ten minste om de vier jaar een audit van de activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens wordt verricht. Het verslag van die audit zal worden toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, de beheersautoriteit, de Commissie en de nationale controleautoriteiten.

De nationale controleautoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werken actief samen. Zij wisselen relevante informatie uit, staan elkaar bij en komen elk jaar ten minste tweemaal bijeen.

Slotbepalingen

De verordening zal van toepassing zijn op de lidstaten die deelnemen aan het huidige Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) vanaf de datum die door de Raad zal worden vastgesteld (met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen van de aan SIS 1+ deelnemende lidstaten vertegenwoordigen) zodra alle technische voorbereidingen voor SIS II op centraal en op nationaal niveau zijn voltooid en alle uitvoeringsbepalingen zijn aangenomen. Artikel 55 van de verordening en de rechtsinstrumenten voor de migratie van SIS 1+ naar SIS II bevatten gedetailleerde informatie hieromtrent.

Drie jaar na de ingebruikneming van SIS II, en vervolgens om de vier jaar, zal de Commissie een algemene evaluatie opstellen van het centrale SIS II en van de bilaterale en multilaterale uitwisselingen van aanvullende informatie tussen de lidstaten. Zij legt de verslagen van deze evaluatie voor aan het Europees Parlement en de Raad.

Belangrijkste begrippen

 • Signalering: een in SIS II opgenomen reeks gegevens aan de hand waarvan de bevoegde autoriteiten een persoon kunnen identificeren met het oog op het nemen van een specifieke maatregel.
 • Lidstaten: de landen van de EU en de geassocieerde Schengenlanden. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen niet deel aan bepaalde aspecten van SIS II die onder deze verordening vallen.
 • Aanvullende informatie: niet in SIS II opgeslagen informatie die echter gerelateerd is aan SIS II-signaleringen, en die wordt uitgewisseld: om de lidstaten in staat te stellen onderling overleg te plegen of elkaar inlichtingen te verstrekken bij de opneming van een signalering, na een treffer zodat de passende maatregel kan worden uitgevoerd, indien de gevraagde maatregel niet kan worden uitgevoerd, inzake de kwaliteit van de SIS II-gegevens, inzake de compatibiliteit en de prioriteit van signaleringen, alsmede inzake de uitoefening van het recht van toegang.
 • Extra gegevens: de in SIS II opgeslagen en aan SIS II-signaleringen gerelateerde gegevens die onmiddellijk ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van een lidstaat moeten worden gesteld in de gevallen waarin personen over wie gegevens in SIS II zijn opgenomen, worden aangetroffen als gevolg van opzoekingen in dit systeem.
 • Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening nr. 1987/2006/EG

17.1.2006

-

L 381 van 28.12.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2010/261/EU van de Commissie van 4 mei 2010 betreffende het beveiligingsplan voor het centrale SIS II en de communicatie-infrastructuur [Publicatieblad L 112 van 5.5.2010]. Dit besluit betreft de organisatie van de beveiliging van het centrale SIS II en de bijbehorende communicatie-infrastructuur en strekt tot vaststelling van een beveiligingsplan voor beide. Het is de bedoeling het systeem te beschermen tegen bedreigingen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid ervan. De Commissie is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging en het toezicht op de veiligheidsmaatregelen die voor de communicatie-infrastructuur en, tijdens de overgangsperiode, voor het centrale SIS II worden getroffen. Zodra de beheersautoriteit operationeel is, dient zij haar eigen beveiligingsplan voor het centrale SIS II op te stellen.

De Commissie stelt een systeembeveiligingsfunctionaris aan die toezicht moet houden op de tenuitvoerlegging van de beveiligingsmaatregelen. Voor het centrale SIS II en voor de communicatie-infrastructuur worden plaatselijke beveiligingsfunctionarissen aangesteld. Deze zijn belast met de tenuitvoerlegging van en het toezicht op de beveiligingsmaatregelen en -procedures met betrekking tot respectievelijk CS-SIS, met inbegrip van het vervangend CS-SIS, en de communicatie-infrastructuur.

De systeembeveiligingsfunctionaris stelt in samenwerking met de plaatselijke beveiligingsfunctionarissen een beveiligingsbeleid vast waarin specifieke maatregelen en procedures worden voorzien om het centrale SIS II en de communicatie-infrastructuur te beschermen. Het beleid voorziet onder meer maatregelen voor de controle van:

In het beleid worden ook beveiligingsmaatregelen met betrekking tot personeel vastgesteld. Zo worden bijvoorbeeld de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd van de personeelsleden die toegang hebben tot het centrale SIS II.

Beschikking 2008/333/EG van de Commissie van 4 maart 2008 tot vaststelling van het Sirene-handboek en andere uitvoeringsmaatregelen voor het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) [Publicatieblad L 123 van 8.5.2008]. De signaleringen in SIS II zullen een reeks gegevens bevatten die absoluut noodzakelijk zijn om een gezochte persoon of een gezocht voorwerp te kunnen identificeren. In gevallen waarin de toekomstige eindgebruikers (functionarissen van de bevoegde nationale instanties) een maatregel moeten nemen naar aanleiding van een treffer, zullen zij aanvullende informatie over de betrokken signalering nodig hebben (informatie die niet in SIS II is opgenomen, maar die wel gekoppeld is aan signaleringen in SIS II).

In alle Schengenlanden werden nationale bureaus opgezet, de zogenoemde SIRENE-bureaus (Supplementary Information Request at the National Entries), die helpen met het vergaren van aanvullende informatie voor SIS door op te treden als contactpunten tussen de lidstaten die een signalering in het systeem opnemen en de lidstaten die een treffer hebben. Voor SIS II zullen dezelfde bureaus worden gebruikt.

Het SIRENE-handboek is een reeks instructies die de algemene en specifieke procedures omschrijven die bevoegde instanties zullen moeten volgen voor de uitwisseling van aanvullende informatie over de volgende categorieën signaleringen:

 • signaleringen met het oog op weigering van toegang of verblijf (eerste pijler);
 • signaleringen met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering of uitlevering (deze en de volgende categorieën vallen onder de derde pijler);
 • signaleringen van vermiste personen;
 • signaleringen met het oog op een gerechtelijke procedure;
 • signaleringen met het oog op onopvallende of gerichte controles;
 • signaleringen met het oog op inbeslagneming of gebruik als bewijsmateriaal.

Doel zal zijn de communicatie tussen de lidstaten te waarborgen, met name bij de opneming van een signalering, bij het ondernemen van actie naar aanleiding van een signalering en bij de afhandeling van meerdere signaleringen alsook met betrekking tot de kwaliteit van de SIS II-gegevens en de toegangsrechten.

De uitvoeringsmaatregelen hebben betrekking op aspecten van SIS II die, omdat ze zeer technisch en gedetailleerd van aard zijn en geregeld moeten worden bijgewerkt, niet uitputtend geregeld zijn door de rechtsinstrumenten inzake SIS II.

Net zoals het geval is voor andere instrumenten inzake SIS II zijn er voor het SIRENE-handboek en de uitvoeringsmaatregelen twee rechtsinstrumenten (besluiten van de Commissie): een voor de eerste pijler (bijlage bij Besluit 2008/333/JBZ) en een voor de derde pijler (bijlage bij Besluit 2008/334/JBZ). De bijlagen bij beide besluiten zijn identiek.

See also

 • Teksten betreffende het Schengeninformatiesysteem (SIS II) (EN) op de website van het directoraat-generaal Binnenlandse zaken van de Europese Commissie
 • De term “Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid” in het glossarium voor informatie over de veranderingen die zijn voortgevloeid uit de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009

Laatste wijziging: 13.07.2010

Top