Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistieken over migratie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistieken over migratie

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 862/2007 — EU-statistieken over migratie en internationale bescherming

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

In deze verordening worden voorschriften van de Europese Unie (EU) vastgelegd voor het verzamelen en opstellen van statistieken over migratie (emigratie* en immigratie*), internationale bescherming (asiel), legale en illegale migratie* en terugkeer door landen van de EU en de EVA.

KERNPUNTEN

Statistische vereisten

In de verordening worden statistische vereisten vastgelegd voor verschillende categorieën van gegevens:

Voor internationale migratie moeten EU-landen Eurostat statistieken verstrekken over het aantal:

 • immigranten die naar hun grondgebied komen;
 • emigranten die hun grondgebied verlaten;
 • personen die hun gewone verblijfplaats op hun grondgebied hebben;
 • personen die staatsburgerschap hebben verworven.

Voor verblijfsvergunningen en verblijf van onderdanen van niet-EU-landen moeten EU-landen Eurostat statistieken verstrekken over:

 • de verleende verblijfsvergunningen en vergunningen die werden verleend als gevolg van een wijziging van de immigratiestatus of verblijfsgrond;
 • het aantal verblijfsvergunningen en langlopende verblijfsvergunningen.

Voor internationale bescherming moeten EU-landen Eurostat statistieken verstrekken over:

 • personen die een verzoek tot internationale bescherming indienen;
 • niet-begeleide kinderen die een verzoek tot internationale bescherming indienen;
 • nog in behandeling zijnde aanvragen voor internationale bescherming;
 • ingetrokken asielaanvragen;
 • afgekeurde verzoeken tot internationale bescherming;
 • verlening van vluchtelingen-, subsidiaire beschermings- en nationale humanitaire en tijdelijke beschermingsstatussen;
 • verzoeken, besluiten en overdrachten in het kader van de Dublin III-verordening;
 • begunstigden van hervestiging*.

Voor de preventie van illegale binnenkomst en illegaal verblijf moeten EU-landen statistieken verstrekken over het aantal:

 • niet-EU-burgers aan wie toegang tot het grondgebied van het land aan de buitengrens is geweigerd;
 • niet-EU-burgers die illegaal op hun grondgebied verblijven;
 • administratieve of gerechtelijke beslissingen waarin wordt verplicht het grondgebied te verlaten;
 • niet-EU-burgers dat is teruggekeerd na ontvangst van een bevel om het grondgebied te verlaten.

Gegevensbronnen

De statistieken zijn gebaseerd op een aantal bronnen, waaronder:

 • verslagen van administratieve en gerechtelijke handelingen;
 • bevolkingsregisters of registers over administratieve handelingen;
 • volkstellingen;
 • steekproefenquêtes.

In het algemeen worden de statistieken ingedeeld naar leeftijd, geslacht, burgerschap of geboorteland. Gegevens worden echter ook verzameld voor andere categorieën zoals redenen voor de afgifte van een verblijfsvergunning of een land van vorige of volgende verblijfplaats voor gegevens over migratie.

Tenuitvoerlegging

De Europese Commissie dient om de drie jaar een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de verordening. In het verslag van 2015 werden verbeteringen vastgesteld in de beschikbaarheid, volledigheid, kwaliteit en tijdigheid van gegevens.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 20 augustus 2007 van toepassing.

ACHTERGROND

* KERNBEGRIPPEN

Emigratie: de handeling waarbij een persoon die daarvoor zijn/haar verblijfplaats in een EU-land had, zijn/haar verblijfplaats voor een periode van ten minste twaalf maanden, of naar verwachting ten minste twaalf maanden verandert.

Immigratie: de handeling waarbij een persoon zijn of haar verblijfplaats voor ten minste twaalf maanden, of naar verwachting ten minste twaalf maanden, op het grondgebied van een ander EU-land of niet-EU-land vestigt.

Illegale migratie: verkeer van personen over de grenzen dat niet overeenstemt met de administratieve of wettelijke normen van het verzendende, transit- of ontvangende land.

Hervestiging: het overbrengen van niet-EU-onderdanen in een EU-land waar zij de toelating hebben te verblijven op grond van internationale beschermingsmaatregelen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemer (PB L 199, 31.7.2007, blz. 23-29)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 862/2007 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 351/2010 van de Commissie van 23 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap betreft (PB L 104, 24.4.2010, blz. 37-39)

Verordening (EU) nr. 216/2010 van de Commissie van 15 maart 2010 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën redenen voor verlening van verblijfsvergunningen betreft (PB L 66, 16.3.2010, blz. 1-2)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (COM(2015) 374 final van 30.7.2015)

Laatste bijwerking 07.11.2016

Top