Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migratie en ontwikkeling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migratie en ontwikkeling

Migratie wordt beschouwd als een krachtig maar uitdagend ontwikkelingsinstrument voor zowel het land van herkomst als het land van bestemming. Als globaal fenomeen kan het niet door de EU alleen beheerd worden en om gemeenschappelijke belangen en uitdagingen te identificeren gaat de EU de dialoog aan met partnerlanden, inclusief landen van herkomst en doorreis.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Migratie en ontwikkeling: een aantal concrete ideeën (COM(2005) 390 final van 1.9.2005).

SAMENVATTING

Migratie wordt beschouwd als een krachtig maar uitdagend ontwikkelingsinstrument voor zowel het land van herkomst als het land van bestemming. Als globaal fenomeen kan het niet door de EU alleen beheerd worden en om gemeenschappelijke belangen en uitdagingen te identificeren gaat de EU de dialoog aan met partnerlanden, inclusief landen van herkomst en doorreis.

Deze mededeling van de Commissie geeft concrete ideeën om ervoor te zorgen dat migratie uit niet-EU-landen een positieve invloed op de ontwikkeling van die landen heeft en met name zo effectief mogelijk is bij vermindering van armoede. Deze ideeën omvatten:

OVERMAKINGEN (BIJLAGEN 2 EN 3)

Geld dat door migrerende werknemers naar huis wordt gestuurd (overmakingen), vormt een groter deel van het inkomen van ontwikkelingslanden dan buitenlandse ontwikkelingshulp (ODA) van regeringen en agentschappen (zoals Unicef). Al is het geen vervanging van ODA, draagt dit particuliere geld toch bij aan de ontwikkeling.

Voorgestelde acties

  • Ontwikkeling van goedkope, snelle en veilige manieren voor migrerende werknemers om geld over te maken naar hun land van herkomst. Ervoor zorgen dat actoren die geldoverdrachten verrichten in de EU onderworpen zijn aan strikte regels is een stap in deze richting.
  • Financiële bemiddeling versterken door partnerschappen tussen instellingen voor microfinanciering en gewone financiële instellingen te bevorderen. Dit kan leiden tot een verbeterde toegang tot bankdiensten en financiële diensten in ontwikkelingslanden.

BETROKKENHEID VAN DE DIASPORAGEMEENSCHAPPEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN HUN LAND (BIJLAGE 4)

Historisch gezien hebben diasporagemeenschappen (migrantengroepen in het buitenland) een hoofdrol gespeeld bij de ontwikkeling van hun land. Naast overmakingen (zie hierboven) ziet de Commissie hun betrokkenheid als een potentiële motor voor ontwikkeling.

Voorgestelde acties

  • Bijstand aan ontwikkelingslanden bij het in kaart brengen en het creëren van banden met hun diaspora.
  • Opzetten van databanken met vaardigheden die beschikbaar zijn in een diaspora, waar geïnteresseerde leden zich kunnen registreren.
  • Identificatie van de belangrijkste contacten van de verschillende organisaties die diaspora's vertegenwoordigen.

CIRCULAIRE MIGRATIE EN TERUGKEER NAAR HUIS (BIJLAGE 5)

De Commissie benadrukt dat wanneer migranten terugkeren naar huis, zelfs voor korte tijd, zij hun vaardigheden, hun knowhow en/of hun culturele opvattingen verspreiden. Dus zowel circulaire migratie als terugkeer kan bijdragen aan de tempering van braindrain (wanneer vaardige/intelligente mensen emigreren).

Voorgestelde acties:

  • Voorrang geven aan de verdere tijdelijke aanwerving van werknemers die reeds onder mechanismen van arbeidsmigratie hebben gewerkt en die na afloop van hun contract zijn teruggekeerd
  • Kijken naar aspecten als de overdraagbaarheid van pensioenrechten.
  • Manieren overwegen die waarborgen dat vakmensen die in de EU hebben gewerkt, contact kunnen blijven houden met hun voormalige collega’s, zodat ze vrijwillig terugkeren en succesvolle te re-integreren.

VERZACHTEN VAN DE NADELIGE EFFECTEN VAN DE BRAINDRAIN (BIJLAGE 6)

Migratie kan leiden tot een tekort aan vaardigheden in landen van herkomst, in bijvoorbeeld de gezondheidssector.

Voorgestelde acties:

  • Werving beperken in landen en sectoren met een tekort aan vaardigheden.
  • Werk verschaffen aan gekwalificeerde vakmensen uit ontwikkelingslanden in projecten ter plaatse die vanuit het buitenland gefinancierd worden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: De totaalaanpak van migratie en mobiliteit (COM(2011) 743 final van 18.11.2011).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Het effect van migratie op ontwikkeling optimaliseren. De bijdrage van de EU aan de VN-dialoog op hoog niveau en de volgende stappen naar een ruimer verband tussen ontwikkeling en migratie (COM(2013) 292 final van 21.5.2013).

Laatste wijziging: 16.09.2014

Top