Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terugkeer van illegale immigranten naar hun land: gezamenlijke vluchten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Terugkeer van illegale immigranten naar hun land: gezamenlijke vluchten

 

SAMENVATTING VAN:

Beschikking 2004/573/EG van de Raad — Gezamenlijke vluchten voor de verwijdering van illegale immigranten van het grondgebied van twee of meer EU-landen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE BESCHIKKING?

In deze beschikking worden de procedures vastgesteld voor de samenwerking van twee of meer EU-landen bij de verwijdering per vliegtuig van illegale immigranten van het grondgebied van de EU.

KERNPUNTEN

 • Elk EU-land wijst een nationale autoriteit aan die verantwoordelijk is voor het organiseren van en/of het deelnemen aan gezamenlijke vluchten.
 • De autoriteit die een gezamenlijke vlucht organiseert:
  • deelt de desbetreffende informatie mee aan de andere EU-landen;
  • wijst de luchtvaartmaatschappij aan en zorgt ervoor dat alle contractuele en praktische regelingen in orde zijn;
  • vraagt en verkrijgt bij de derde landen van doorreis en bestemming de vereiste toestemmingen;
  • treft de nodige regelingen, waaronder financiële, met de andere EU-landen die aan de vlucht deelnemen;
  • stelt de operationele details en procedures vast, waaronder het aantal begeleiders dat nodig is.
 • Een EU-land dat aan een gezamenlijke vlucht deelneemt:
  • stelt de nationale autoriteit van het organiserende land in kennis van zijn voornemen aan de vlucht deel te nemen;
  • levert een voldoende aantal begeleiders;
  • zorgt ervoor dat er ten minste twee vertegenwoordigers van het land aan boord zijn, als de begeleiders alleen door het organiserende land geleverd worden.
 • Organiserende endeelnemende landen:
  • zorgen ervoor dat de begeleiders en de personen die worden verwijderd, beschikken over geldige reisdocumenten en eventuele andere vereiste documenten zoals visa en getuigschriften;
  • informeren hun ambassades en consulaten in de derde landen van doorreis en bestemming over de regelingen inzake de gezamenlijke vlucht, om noodzakelijke bijstand te verkrijgen.
 • De beschikking stelt gedetailleerde procedures en eisen vast voor de vijf fases met betrekking tot de verwijdering van illegale immigranten:
  • fase voorafgaand aan vertrek en verwijdering;
  • fase voorafgaand aan vertrek op luchthaven;
  • vlucht;
  • doorreis;
  • aankomst.

Die hebben betrekking op zaken zoals inchecken, veiligheid en de toepassing van dwangmaatregelen*.

 • Operationele samenwerking tussen de EU-landen houdt ook het volgende in:
  • bijstand bij doorreis in het geval van verwijderingsvluchten;
  • de organisatie van vluchten voor illegale immigranten tegen wie individuele verwijderingsmaatregelen zijn genomen;
  • wederzijdse erkenning van beslissingen tot verwijdering.

VANAF WANNEER IS DEZE BESCHIKKING VAN TOEPASSING?

De beschikking is van toepassing sinds 7 augustus 2004.

ACHTERGROND

Jaarlijks krijgen tussen 400 000 en 500 000 buitenlandse onderdanen het bevel de EU te verlaten omdat ze op illegale wijze de EU zijn binnengekomen of er verblijven. Slechts 40 % wordt teruggestuurd naar huis of naar het land waarlangs ze de EU zijn binnengekomen. Het verzekeren van de terugkeer van illegale immigranten is van essentieel belang om de geloofwaardigheid te waarborgen van wettige migratie.

Voor meer informatie, zie:

* KERNBEGRIPPEN

Dwangmaatregelen: die kunnen worden uitgevoerd op personen die verwijdering weigeren of zich ertegen verzetten. De maatregelen moeten evenredig zijn en er mag geen buitensporige kracht worden gebruikt. Het vermogen van de repatriant om normaal adem te halen mag niet in gevaar worden gebracht.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Beschikking 2004/573/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake het organiseren van gezamenlijke vluchten voor de verwijdering van onderdanen van derde landen tegen wie individuele verwijderingsmaatregelen zijn genomen van het grondgebied van twee of meer lidstaten (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 28-35)

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2003/110/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 26-31)

Richtlijn 2001/40/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen (PB L 149 van 2.6.2001, blz. 34-36)

Laatste bijwerking 29.07.2016

Top