Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De Europese politieacademie (EPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

De Europese politieacademie (EPA)

Besluit 2005/681/JBZ van de Raad heeft ten doel de werking van de Europese politieacademie (EPA) te verbeteren. Het verleent de EPA de status van EU-agentschap, gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Unie. De EPA is een samenwerkingsnetwerk van de nationale opleidingsinstituten van de politiediensten. De EPA heeft ten doel een gemeenschappelijke aanpak van de problemen op het gebied van de criminaliteitspreventie en -bestrijding te ontwikkelen via opleiding, het opstellen van geharmoniseerde plannen en de verspreiding van beste praktijken.

BESLUIT

Besluit 2005/681/JBZ van de Raad van 20 september 2005 tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA) en tot intrekking van Besluit 2000/820/JBZ.

SAMENVATTING

De EPA is oorspronkelijk opgericht bij besluit 2005/681/JBZ van de Raad. Naar aanleiding van een verslag over de eerste drie jaar waarin de EPA operationeel was, riep de Raad, in zijn conclusies van februari 2005, ertoe op de werking van de EPA te verbeteren: men was van mening dat de EPA beter zou kunnen functioneren als zij uit de algemene begroting van de Europese Unie zou worden gefinancierd en haar personeel onder het statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen zou vallen. Bij dit besluit wordt een Europese Politieacademie opgericht, die de opvolger is van de EPA zoals opgericht in 2000. Door dit besluit wordt de EPA een uit de begroting van de Europese Gemeenschappen gefinancierd orgaan. Het besluit voorziet in overgangsmaatregelen voor de algemene rechtsopvolging.

Op 16 juli 2014 nam de Commissie een voorstel aan voor een Verordening tot hervorming van het wettelijke kader van de EPA, tot intrekking en vervanging van het huidige besluit van de Raad. Dit voorstel heeft tot doel om de regeling van de academie af te stemmen op die van andere gedecentraliseerde agentschappen en om de uitvoering van een nieuwe opleidingsmethode voor handhaving van de Europese wetgeving, die aansluit bij de evoluerende prioriteiten voor operationele politiesamenwerking, aan de EPA toe te vertrouwen.

Organisatie van de EPA

De EPA heeft de vorm van een netwerk dat is opgebouwd uit de nationale instituten voor de opleiding van hoge leidinggevende politiefunctionarissen. Zij wordt beheerd door twee organen: de raad van bestuur en de directeur. Het secretariaat houdt zich bezig met de administratieve taken.

De raad van bestuur is samengesteld uit de directeuren van de nationale opleidingsinstituten. Elke nationale delegatie (bestaande uit een of meer directeuren van nationale opleidingsinstituten) beschikt over één stem in de raad van bestuur. Vertegenwoordigers van het secretariaat-generaal van de Raad, van de Commissie en van Europol hebben als waarnemers zonder stemrecht zitting in de raad van bestuur.

De besluiten van de raad van bestuur worden met een meerderheid van twee derde van zijn leden genomen, behalve voor het bij de Commissie in te dienen ontwerp van begroting waarvoor eenparigheid van stemmen vereist is. De raad van bestuur neemt besluiten aan voor de goedkeuring van onder meer gemeenschappelijke onderwijsprogramma's, opleidingsmodules en leermethoden, en van het jaarverslag van de EPA. Het is ook de raad van bestuur die het besluit tot aanstelling van de directeur neemt.

De directeur wordt door de raad van bestuur uit een lijst van ten minste drie kandidaten aangesteld. Hij heeft de dagelijkse leiding over de EPA-werkzaamheden. Voorts is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de begroting, voor de contacten met de bevoegde diensten uit de lidstaten en de coördinatie van de uitvoering van het werkprogramma. Het statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen is van toepassing op de directeur van de EPA.

Het secretariaat staat de EPA bij in haar administratieve taken en in de uitvoering van haar jaarprogramma. Het statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen is van toepassing op het personeel van het secretariaat.

De EPA bezit rechtspersoonlijkheid. De administratief directeur van de EPA is haar wettelijke vertegenwoordiger. Op 1 september 2014 verhuisde de zetel van de EPA naar Boedapest, Hongarije. Dit werd in Verordening (EU) nr. 543/2014 door het Europees Parlement en de Raad beslist.

Financiering van de EPA uit de begroting van de EU

De EPA wordt gefinancierd uit de begroting van de EU. De uitgaven bestaan uit personeelsuitgaven, administratieve uitgaven, uitgaven voor infrastructuur en beleidsuitgaven. Uiterlijk op 31 maart van ieder jaar keurt de raad van bestuur de ontwerp-begrotingsraming van de EPA goed en zendt deze samen met het voorontwerp van begroting van de Europese Unie naar de Commissie en de begrotingsautoriteit, namelijk het Europees Parlement en de Raad. De begrotingsautoriteit stelt de definitieve begroting van de EPA op.

Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding is zonder beperkingen van toepassing op de EPA. De EPA treedt toe tot de andere bepalingen inzake de bestrijding van fraude, zoals de interinstitutionele akkoorden op dat gebied.

Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2006. Vanaf die datum geeft de raad van bestuur om de vijf jaar opdracht tot een onafhankelijke externe evaluatie van de uitvoering van dit besluit.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2005/681/JBZ van de Raad

1.1.2006

-

L 256 van 1.10.2005

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 543/2014

29.5.2014

-

L 163 van 29.5.2014

GERELATEERD BESLUIT

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union agency for law enforcement training (Cepol), repealing and replacing the Council Decision 2005/681/JHA (Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een EU-agentschap voor opleiding inzake wetshandhaving (EPA), tot intrekking en vervanging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad [COM(2014) 465 final van 16.7.2014].)

Dit voorstel wil:

  • het mandaat van de EPA uitbreiden zodanig dat ze leeractiviteiten voor politiefunctionarissen van alle rangen, alsmede voor douanebeambten en andere instanties die grensoverschrijdende criminaliteit behandelen, kan ondersteunen, ontwikkelen, uitvoeren en coördineren;
  • het werk van de EPA duidelijker toespitsen op die misdrijven die de burgers het meeste schade toebrengen en waarvoor grensoverschrijdende samenwerking het meest noodzakelijk is;
  • de doelstellingen van de EPA actualiseren en verduidelijken, om het opzetten van regionale en bilaterale samenwerkingen tussen de lidstaten te stimuleren; en
  • de EPA te belasten met de ontwikkeling en regelmatige actualisering van leermiddelen en educatieve methodologieën waarmee de vaardigheden van politiefunctionarissen vanuit het oogpunt van levenslang leren worden verbeterd.

Laatste wijziging: 11.08.2014

Top