Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese politieacademie (EPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europese politieacademie (EPA)

De Europese politieacademie (EPA) is een samenwerkingsnetwerk van de nationale opleidingsinstituten voor hoge leidinggevende functionarissen van de politiediensten. Het is de bedoeling door middel van cursussen en seminars voor gekwalificeerde politiefunctionarissen tot een gemeenschappelijke aanpak te komen voor de belangrijkste problemen bij de preventie en de bestrijding van criminaliteit.

BESLUIT

Besluit van de Raad van 22 december 2000 tot oprichting van de Europese politieacademie [Publicatieblad L 336 van 30.12.2000] [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De Europese Raad was op 15 en 16 oktober 1999 in Tampere overeengekomen een netwerk op te zetten van nationale politieopleidingen. Het besluit van de Raad tot oprichting van de Europese politieacademie (EPA) geeft gevolg aan dit besluit. Het is erop gericht de samenwerking tussen de nationale politieopleidingen te verbeteren en zo tot een gemeenschappelijke aanpak te komen van de belangrijkste problemen op het gebied van criminaliteitsbestrijding, misdaadpreventie en handhaving van de openbare orde. Dit besluit is tweemaal gewijzigd: Besluit 2004/566/JBZ kende de EPA rechtspersoonlijkheid toe en Besluit 2004/567/JBZ bracht wijzigingen aan op institutioneel vlak.

Organisatie van de EPA

De EPA heeft de vorm van een netwerk dat is opgebouwd uit de nationale instituten voor de opleiding van hoge leidinggevende politiefunctionarissen.

De academie beschikt over een permanent secretariaat en wordt geleid door een Raad van Bestuur die bestaat uit de directeuren van de nationale opleidingsinstituten. Elke nationale delegatie (bestaande uit een of meer directeuren van nationale opleidingsinstituten) beschikt over één stem in de Raad van Bestuur. Vertegenwoordigers van het secretariaat-generaal van de Raad, van de Commissie en van Europol hebben als waarnemers zonder stemrecht zitting in de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur kunnen zich zo nodig laten vergezellen door andere personen met kennis van zaken. De werkingskosten van de academie komen ten laste van de lidstaten.

De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen. De Raad van Bestuur stelt het jaarlijkse opleidingsprogramma vast en kan eveneens aanvullende programma's en initiatieven vaststellen. De besluiten van de Raad van Bestuur worden toegezonden aan de Raad van de Europese Unie, die er nota van neemt en ze voor zijn rekening neemt.

Opleidingen voor hoge leidinggevende politiefunctionarissen

De activiteiten van de EPA zijn in de eerste plaats bedoeld voor hoge leidinggevende politiefunctionarissen, die op gemeenschappelijke normen gebaseerde opleidingen kunnen volgen.

Daarnaast ontwikkelt de EPA gespecialiseerde opleidingen voor politiefunctionarissen van het middenkader en van operationeel niveau, voor de opleiders zelf en voor politiefunctionarissen die een rol vervullen bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit of de niet-militaire crisisbeheersing in derde landen.

Ook de politieautoriteiten van de kandidaat-lidstaten kunnen aan gespecialiseerde cursussen deelnemen

Voorts voorziet het besluit in de uitwisseling van personeel en de verspreiding van beproefde werkmethoden, alsmede in de oprichting van een elektronisch netwerk, dat de EPA bij de uitvoering van haar andere taken ondersteunt.

De academie staat open voor samenwerking met politieopleidingsinstituten van derde landen. Zij stelt met name haar infrastructuur ter beschikking van hoge leidinggevende politiefunctionarissen van de kandidaat-lidstaten, IJsland en Noorwegen, en zal de mogelijkheid onderzoeken om ambtenaren van de Europese instellingen en van andere organen van de Europese Unie aan haar activiteiten te laten deelnemen.

De EPA heeft rechtspersoonlijkheid. De administratief directeur is haar wettelijke vertegenwoordiger.

De zetel van de EPA is gevestigd in Bramshill, in het Verenigd Koninkrijk.

Het besluit is van toepassing sinds 1 januari 2001.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit van de Raad van 22 december 2000 tot oprichting van de Europese Politieacademie

1.1.2001

-

L 336 van 30.12.2000

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2004/566/JBZ van de Raad van 26 juli 2004

28.7.2004

-

L 251 van 27.7.2004

Besluit 2004/567/JBZ van de Raad van 26 juli 2004

28.7.2004

-

L 251 van 27.7.2004

See also

Nadere inlichtingen kunt u vinden op volgende website:

  • Europese Commissie: directoraat-generaal (DG) Justitie, vrijheid en veiligheid (DE)(EN)(FR);
  • CEPOL.

Laatste wijziging: 12.08.2005

Top